9
Yesu furo yai ta okom murom gi dungua bei nokapu de tome
Ena Yesu te no gama yokamai kon wan furo kanupunga yai ta moiro mam kui nonguamere okom murom gi dungoro ena no yokamai “Ka nuwi si norongua yai yo, eramom bianom bengoro yaromi mam kui nongua kakom tei okom murom gi dume? Yaromi nenen biam bembore yaromi nem mam bianom beipire?” di topungoro* Eks 20:5; Esi 18:20; Lk 13:2, 4 ena Yesu “Yaromi biam beikengoro te nem mam bianom ama beikeipika mam kui nongua kakom tei okom murom gi dume. Yai Gumam bei moiro tai ori bei yaromi towangua ari kanaro beinga yaromi kui nongua kakom tei okom murom gi dumie.* Yo 11:4 Te epena kamun aro de moingua kakom ari yai opai kokonan beimba kama suwangua ari yokamai kokonan benainga i faikenamie. Ena iran no yokamai mangi tawa moipungai na nawi dongua yaromi kokonanom benapunie.* Yo 5:17; 11:9; 12:35 Ena na mangi tei yo moika kakom na mangi ari kewanom moiye,” epe dire* Yo 8:12 ena wepi supa si mangi tei dero kuwan gere nokonero gauwa beiro yai okom muromdi tei bui tero * Mk 8:23 ena yaromi ka di tome. “Ne fure nuwi dian Sairom fure tei biyom suwo!” di tome. (Te ka “Sairom” i awa towapunga i “Awi dome” dingai) Ena yaromi furo biyom sungoro okom murom fura dongoro dero ume.* 2 Kin 5:10
Ena yaromi ariyoma te ari suwo koropane koma kaninga yaromi ari yai opai “Kongo mukom nareiyo!” dire yana dungoro ena yokamai “Tora beme? Yaromi koma ame dere no ari ‘Kongo mukom nareiyo!’ dungua yai i moimbore?” dingoro ena ari suwo koropane “Kawom, yarom irai moimie,” dimba “Ma deiyo! Yarom okom murom gi dungua moinguamere moinguarai yo moimie. Yaromi yai ta moime,” dime. Te yaromi nenen “Na irai moiye,” dungoro 10 ena yokama “Ne okonum murom tora beire fura dome,” di teingoro 11 yaromi ka mokom bairo “Yai ta ari kam Yesu dinga yaromi gauwa beire na okonam murom bui narere ‘Ne fure nuwi dian Sairom tei fure biyom suo!’ di narongoro ena iran na furo biyom sire ena tokoi kon kaniye,” di erongoro 12 “Ena yaromi amai moime?” di teingoro “Na kankeiye,” dume.
13 Ena ari yokamai furo yai koma okom murom gi dungua yaromi akiro Feresi ari moingi tei wime. 14 Te Yesu gauwa beire yaromi okom murom bei fura de tongua kakom i Yura ari iron kakom dumie.* Lk 13:14 15 Ena ari fu Feresi ari moingi tei wingoro Feresi ari yokamai “Tora mere beiro ne okonum murom fura dome,” diro yaromi mina wako teingoro ena “Yaromi gauwa ta beiro okonam muromdi bui tongoro na biyom sikoro fura domie,” di erongoro 16 ena Feresi ari suwo “Yesu yaromi kokonan beire yai ta bei nokapu de tere ena no iron kakom gore dikengua ena Yai Gumam yaromi awi dongoro kumie,” epe dimba te suwo koropane “Yaromi bianom bengua yai morangua tai ori yoporam boingua epe benangua faikename,” epe dingoro ena ari foiyom si surai dere* Yo 3:2; 7:43 17 iran i awa tere yai okom murom koma gi dungua yaromi “Ne yai ta okonum murom a fura de erongua yaromi kam tora beme duwane?” di teingoro “Yaromi kam mapunom yai ta moimie,” di erome.* Yo 4:19
18 Ena Yura ari ori koma yaromi okom murom gi dungoro te epena fura dongua fi kun daikeimie. Ena iran yokamai bei moiro yaromi nem mam unom boingoro wipikoro 19 “Yaromi ne surai wanom moimo? Ne surai ‘Yaromi kui eipika kakom tei okom murom gi dume,’ dipika ena toramere beiro epena kon kanumie,?” diro mina wako ereingoro 20 ena nem mam surai ka mokom bairo “No surai mora fipunie. Yaromi no surai wanom moimie. Te no surai ama mora kanopukai mam kui nonguamere yaromi okom murom gi dumba 21 te toramere beiro okom murom fura dongua kankeipire. Te yai ta okom murom fura de tongua yaromi gumam ama kankepune. Ena no surai wanom yaromi erowai tere nenen ka mapunom di erowangua ena ne yokamai di fiyo!” epe dipire. 22 Te koma Yura ari ori kuku boiro “Nenta ‘Yesu yaromi Yai Gumam awi dongua akire di norongua yai Kirisito moimie,’ epe duwangua yaromi Yura ka nuwi si ereinga iki tei awi mena dowapune,” di koi eimie. Ena yaromi nem mam surai Yura ari ori kurinom fire* Yo 7:13 23 ena “No surai wanom erowai tongua ne yokamai di fiyo!” ka epe dipire.
24 Ena iran Feresi ari yokamai bei moiro yai okom murom koma gi dungua yarom irai tokoi uwom boingoro ungoro “No yokamai mora fipunga yai ne okonum murom bei fura de erongua yaromi biam faingua yai moingoro ena ne Yai Gumam mapomdi ka kawom dire kam akire do! Yesu kam akire dikeiyo!” di teingoro* Yos 7:19 25 ena yaromi ka mokom bairo “Yaromi biam faingua yai moimbo mokembo fikeiye. Na tai towane mora fiye. Koma na okonam murom gi dumba epena fura dongoro kon kaniye,” epe di erongoro 26 “Ena yaromi ne toramere bei erome? Yaromi toramere beire okonum murom ako fura de erome?” epe di teingoro 27 ena yaromi ka mokom bairo “Koma na ne yokama mora di ereipa ne yokamai firaro kam fikeime. Ena tora bengoro tokoi firaime? Ne yokamai yaromi gama ama moraimo? Oro?” di erongoro 28 ena yokamai niki de fire ka yoporam boire kura kam i di teime. “Ne nenen yaromi gam moinba no yokamai Mose ka di guwo dungua dourom boipunie. 29 No yokama mora fipunga Yai Gumam Mose yaromi ka di tomba yai ta bei moiro Yesu yoporam boingua tongua fikepunie,” epe di teingoro* Yo 8:14 30 “Aiya! Tai i mapunom ta dumie. Ne yokama kankeinga yai ta bei moiro Yesu yoporam boingua tomba kaniyo! Yaromi na okonam murom ako fura de naromie. 31 Te nonon mora fipunga Yai Gumam ari bianom faingua yokamai kanom dinga fi erekemie. Te ari Yai Gumam kam akire diro te gore di teinga yokamai kanom dinga fi eromie.* Sam 34:15; 66:18 32 Ena man kamun bengua kakom mapunom boiro u epena ungua ‘Nenta bei moiro yai ta kui enguamere kakom okom murom gi dungoro bei fura dome,’ dinga fikepune. 33 Ena Yai Gumam yaromi awi dowangoro kunangua yaromi tai ta epe beikenaro bemie,” di erongoro* Yo 9:16 34 ena yokamai “Ne manum yai kunei sire ne kui engua ena iran ne no yokama ka nuwi si norowanga i kawom faikename,” di tere yaromi awi mena deime.
Ari ka mapunom fikeinga yokamai ari okonom murom gi dunguamere epe moimie
35 Ena Yesu fingua “Yaromi awi mena deime,” dinga firo yarom irai wandouro imari dere “Ne ari gaunom wam fi ki si teno?” di tongoro 36 “Yai ori yo, ari gaunom wam i eramom moime? Di narengere fi ki si towaiye,” di tongoro 37 Yesu “Ne yaromi gumam mora kanene. Na ne gere moire epena ka di moika yaromi moiye,” di tongoro* Yo 4:26 38 ena yaromi “Ari Wanopanam yo, na ne fi ki si ereiye,” diro gome dero Yesu kam bawom di tome. 39 Ena Yesu “Na mangi tawa uro ari ipu si erowaro wiye. Ena iran na bei moiro ari ‘No yokamai nomanenom okom murom gi dungua tai mapunom kankeme,’ dinga yokamai akire di erowaikoro tai kanaimba te na bei moiro ari ‘No yokamai nomanenom okom murom mora fura dongua tai mapunom kanupune,’ dinga yokamai akire di erekenaikoro tai mapunom kankenaime,” epe dungoro* Yo 8:15-16; Mt 13:11-15 40 ena Feresi ari suwo koropane teina tei moinga yokamai ka dungua firo “Yae, ne ka dinga kawom dinba nonon yokamai nomanenom okom murom ama gi dikeme,” di teingoro* Mt 15:14; 23:26 41 ena Yesu “Ne yokamai ‘Nonon nomanenom okom murom gi dume,’ di firainga Yai Gumam bianom faingua kore dowangua ena ne yokamai bianom faingua gounamba ne yokamai ‘Nonon yokamai nomanenom okom murom fura dongoro tai mapunom mora kanupune,’ dinga ena bianom faingua yo dumie,” epe di eromie.

*9:2: Eks 20:5; Esi 18:20; Lk 13:2, 4

*9:3: Yo 11:4

*9:4: Yo 5:17; 11:9; 12:35

*9:5: Yo 8:12

*9:6: Mk 8:23

*9:7: 2 Kin 5:10

*9:14: Lk 13:14

*9:16: Yo 3:2; 7:43

*9:17: Yo 4:19

*9:22: Yo 7:13

*9:24: Yos 7:19

*9:29: Yo 8:14

*9:31: Sam 34:15; 66:18

*9:33: Yo 9:16

*9:37: Yo 4:26

*9:39: Yo 8:15-16; Mt 13:11-15

*9:40: Mt 15:14; 23:26