10
Yesu non sipsip kuiam kam di mari dome
Ena Yesu ka ta dume. “Na ka duwaika fi goi iyo! Nenta non sipsip kira suna kori gumamdi ikai kimba yaromi kira bakomdi mokore ikai nangua yaromi tai kunei yai moiro te tai garom boingua yai ama moime. Te nenta kori gumamdi ikai fungua yaromi non sipsip kuingua yarom moimie. Ena non sipsip kuingua yaromi unangua kori gumam kiapam yai kori yau towangoro ena non sipsip yaromi nokom firaingoro te yaromi nenen nonom sipsip kanom dairo unom boiro ekiro mena fumie. Ena yaromi nenen nonom sipsip muruwo ekiro mena furo koma wom fume. Non sipsip yokamai yaromi nokom fire mouwomdi fime.* Yo 10:27 Non sipsip ari bam tari unainga mounomdi kinaimba yokamai nokonom fikenainga yokamai unainga tongi naimie,” dume. Yesu ka kuiam di boiro ari yokamai epe di mari de eromba yokamai ka dungua mapunom fikeime.* Yo 16:25
Yesu non sipsip kiapanom yai nokapu moime
Ari yokamai ka dunguai fikeinga iran Yesu ka tokoi dume. “Na ka duwaika fi goi iyo! Na non sipsip yokamai ikai nainga kori gumam moiye. Ari muruwo na kuika koma winga yokamai kunei neinga yokama moiro te tai garom boinga yokamai ama moimba non sipsip yokama ka dinga fikeimie.* Yer 23:1-2; Esi 34:2-3 Na nanan kori gumam moiye. Ena non sipsip na moiki tei unainga yokamai nomanenom akire di erowaikoro ena yokamai nomanenom si awa tero kira suna ikai ure mena fure ure fure beire kopuna i nowaimie.* Sam 118:20; Yo 14:6 10 Te kunei nongua yaromi tai taran firo kumba yaromi ‘Non sipsip kunei nere ei goiro bei niki de erowaiye,’ diro umie. Te na ‘Non sipsip yokamai yokori moiro moi kuwom suwainga akaiyom erowaiye,’ diro wiye.* Sam 23:1; Ais 40:11; Esi 34:11-23; Yo 15:13; Rew 7:17 11 Ena na non sipsip kiapanom yai nokapu moiye. Na non sipsip kiapanom yai nokapu moika iran ‘Non yokamai akire di erowaiye,’ diro goi erowaiye. 12 Te yai ta uro ‘Ne kongo narowangoro na non sipsip yokamai kiapanom bei erowaiye,’ dungua yaromi non yokamai kapakom moikeme. Ena iran yaromi kei biyom ungua kanero non yokamai ema dero tongi fungoro kei biyom furo non yokamai ei nero dourom boingoro tongi koro koro unanan fimie. 13 Yaromi kongo kokonan firo beiro non yokamai kanom fikengua ena tongi fumie. 14-15 Ena na non sipsip kiapanom yai nokapu moiye. Na aunam na fi naronguamere na aunam epe fi teikamere ena na nonam sipsip ama epe fi ereikoro te na nonam sipsip na fi nareime. Ena iran na nonam sipsip yokamai goi erowaiye.* Mt 11:27; Yo 15:13; 1 Yo 3:16 16 Te na non sipsip suwo koropane ama kui neika yokamai kirari tei moikeimie. Non yokamai na nokonam firaingere ena na yokamai ama ekiro unaiye. Ena yokamai mora muruwo ure kira suna moraingoro te kiapanom yai na towane moraiye.* Ais 56:8; Yo 11:52; 1 Pi 2:25; Esi 34:23; 37:24 17 Na nonam sipsip goi erero te tokoi arowaika iran na aunam epena dem miriyom mun fi narome. 18 Ena ari fingamere epe na nai goikenaimba ‘Na nai goraime,’ dikoro nai goraimie. Na goraika te tokoi arowaika nanan moiki dumie. Na aunam ‘Tai epe beyo!’ di naromie,” Yesu epe dume.* Yo 19:11
19 Ena Yura ari ori ka i fire foi si surai fime. 20 Ari munmane “Yaromi murom niki dongua moi tongoro du dumie. Ena ne yokamai yaromi kam dungua firainga i faikeme,” epe dimba* Yo 7:20; 8:48 21 ari suwo koropane “Yai ta murom niki dongua moi tongua yaromi ka epe dikenamie. Murom niki dongua yai okom murom gi dungua bei fura de towangua i faikename,” epe dinga iran ari ka i firo foi si surai fimie.
Yura ari ori Yesu fi ki si tekeime
22 Koma Yura ari fi mun ei teinga ikom kori gumam yauinga ena noniki kakom kakom inokore ei tere kopuna ori kei neimie. Ena kakom i nonikiyom epena fuka dungoro ena ari yokamai Yerusarem tei fimie. Te kakom i goi kengua kakom dungoro 23 ena Yesu fu fi mun ei teinga ikom tei wan furo iki maminom kam dainga Soromon tei ama wan moingoro 24 ena Yura ari ori beinga yokamai ure Yesu wayapo de suna de tere “Ne bei norengoro kakom kakom no yokama nomanenom suwo suwo ei moipunga i faikeme. Ena ne Yai Gumam ewi dowangore akire di norowanga yaromi Kirisito moranga epena di mari de noro!” di teingoro* Lk 22:67 25 ena Yesu ka mokom bairo “Koma na ne yokama mora di ereipa ne yokama fi ki sikeimie. Na aunam ka dungua gore dika tai ori yoporam boingua beika tarom i na mapunanam i mari domba* Yo 4:26; 5:36; 10:38 26 ne yokamai na nonam sipsip moikeinga iran fi ki si narekeimie.* Yo 6:64; 8:45 27 Te na nonam sipsip gumanom kanikoro ena na nokonam firo mounamdi wimie.* Yo 8:47; 10:3 28 Te na yokamai moi kuwom suwainga akaiyom erowaikoro yokamai kakom kakom goikenaimie. Te nenta non yokamai na okonamdi tei bare dekenamie. * Yo 3:16; 6:39 29 Na aunam non yokamai na narongua yaromi ari muruwo iwe de eromie. Ena nenta non yokamai na aunam okomdi tei moraingere bare dowangua faikemie. 30 Na te aunam no surai towane wom moipune,” epe di erongoro 31 ena iran Yura ari kongo kupa ire tokoi Yesu suwaro beingoro* Yo 8:59 32 ena Yesu “Na aunam kokonanom nokapu munmane ne yokamai opom di ereika ena ne yokamai toraran fire kongo kupa ire na nainaro beime?” di erongoro 33 ena “No yokamai kokonan nokapuran firo kongo iro ne eikenaro bepunie. Ma do! Ne yai di gan moimba ‘Na Yai Gumam moiye,’ dinga ne ‘Yai Gumam kam ka sine,’ di firo ena einaro bepunie,” epe di teingoro* Lew 24:16; Mt 26:65; Yo 5:18 34 ena Yesu ka mokom bairo “Mose ka di guwo dungua ne yokama erongua Yai Gumam ari ori gunom boi erongua kakom ka epe dume: ‘Na “Ne yokama yai gumam moimie,” di ereiye,’ diro kam mapunom epe boimie.* Sam 82:6 35 Ena no mora fipunga Yai Gumam kam mapunom ako sikengoro te kam mapunom ari yokamai moingi tei ure ‘Ne yokama yai gumam moimie,’ epe dinga* Mt 5:18 36 ena aunam nenen na gunom boi narere na nawi dongoro na mangi tawa wiye. Te na ‘Yai Gumam wam moiye,’ epe dika ena iran ne yokamai ‘Na Yai Gumam kam ka sine,’ di nareinga i faikemie.* Yo 5:17-20 37 Ena na aunam kokonanom beikenaikoro ena ne yokama na fi ki si narekeiyo! 38 Ena ne yokama bei moiro na kanam dika na fi ki si narekenainga iran ne yokamai bei moiro na nenam kokonanom beika kanero fi ki si narowainga i faname. Ena ne yokamai epe fi ki si narowainga ena ne yokamai mora ama firainga na nenam na gere ama si daure moipika fire inokore nokapu ei firaime,” epe di erongoro* Yo 14:10-11 39 ena yokamai Yesu tokoi kan si towaro beingoro yaromi ma de erero fume.* Lk 4:30; Yo 8:59
40 Ena Yesu inako dero furo Yoran nuwi bauro bunam ipo furo ena koma na yai donam Yoane ari nuwi bui erongui tei furo moingoro* Yo 1:28 41 ena ari yai opai munmane Yesu moingui tei ure nenen ka di ipo ka dere “Kawom, Yoane tai ori yoporam boingua ta beikemba yaromi Yesu kam dungua muruwo kawom dumie,” epe dime. 42 Ena akai tei ari munmane Yesu fi ki si teime.* Yo 7:31

*10:4: Yo 10:27

*10:6: Yo 16:25

*10:8: Yer 23:1-2; Esi 34:2-3

*10:9: Sam 118:20; Yo 14:6

*10:10: Sam 23:1; Ais 40:11; Esi 34:11-23; Yo 15:13; Rew 7:17

*10:14-15: Mt 11:27; Yo 15:13; 1 Yo 3:16

*10:16: Ais 56:8; Yo 11:52; 1 Pi 2:25; Esi 34:23; 37:24

*10:18: Yo 19:11

*10:20: Yo 7:20; 8:48

*10:24: Lk 22:67

*10:25: Yo 4:26; 5:36; 10:38

*10:26: Yo 6:64; 8:45

*10:27: Yo 8:47; 10:3

*10:28: Yo 3:16; 6:39

*10:31: Yo 8:59

*10:33: Lew 24:16; Mt 26:65; Yo 5:18

*10:34: Sam 82:6

*10:35: Mt 5:18

*10:36: Yo 5:17-20

*10:38: Yo 14:10-11

*10:39: Lk 4:30; Yo 8:59

*10:40: Yo 1:28

*10:42: Yo 7:31