4
Pauro bei moiro “Yai Gumam ne yokamai mun fi erowaro bengua epemere wan moiyo!” di erome
Ena, arinoma yokamao, na ka ta gurom towane ne yokamai ama di erowaiya fiyo! Ena no Ari Wanopanom Yesu yoporam boiro ka i di noronguai epe di erowapune: “Yai Gumam ne yokamai mun fi erowaro bengua nonon yokamai kon nokapu wan moinga mapunom opom di eropungoro fingamere epe ne yokamai yoporam boiro epe dourom boiyo!” di eropune. Kawom, ne yokamai epena kakom kakom epemere dourom boimba mapunom i moko iwa fure beiyo! Te ne yokamai mora fingai no Ari Wanopanom Yesu yoporam boi norongua no yokamai ka i ne yokamai di mari de eropune. Ena Yai Gumam “Ne yokamai yo tere morainga faimie,” di finguai ena yo tere epe wan moiyo! Ne yokamai yai opai kunei neinga mapunom ime deiyo!* 1 Te 5:23; Ip 10:10; 1 Pi 1:16 Te ne yokamai towane towane yo tongua mapunom beire te mapunom nokapu dourom boiro opai imie.* 1 Ko 6:13, 15 Te ne yokamai “Opai inapune,” dinga kakom opai kunei neinga mapunom dourom boikeiyo! Ari Yai Gumam fi ki si tekeinga yokamai opai kunei neinga mapunom dourom boimba ne yokamai mapunom i beikeiyo!* Ro 1:24-28 Ena opai inga kakom ne yokamai arinoma bei niki de erekere tai iran kasu di erekeiyo! Komari no yokamai “Ari Wanopanom ari epe beinga yokamai kupa einame,” mora ne yokamai epe di eropune.* Sam 94:1 Yai Gumam yaromi nonon unom boinguai niki dongua mapunom dourom boikepunie. Tamanumie. Yaromi nonon unom boinguai yo tongua mapunom i dourom borapune.* 2 Te 2:13-14; 1 Pi 1:15-16 Ena nenta ka i mounom wako towangua yaromi mouwom ari wako erekenamie. Tamanume. Yaromi Yai Gumam Murom Sumuna no ari norongua yaromi mouwom wako towame.* Lk 10:16; Esi 37:14; 2 Ko 1:22
Ena ne yokama denom minom Yesu ariyoma mun fi ereinga no yokama kakom kakom ka munom ne yokamai boi erowapunga faikename. Yai Gumam nenen ari mun fi erongua mapunom i ne yokamai mora opom di erome.* Yo 13:34 10 Kawom, ne yokamai Yesu ariyoma Maseronia tei moinga yokamai ama mun fi ereimba, arinomao, no yokamai ka yoporakom boire “Ne yokamai mun fi ereinga mapunom i fi moko iwa deiyo!” di eropune. 11 Te koma no yokamai ka di eropungamere epe tokoi ka di erowapunga fiyo! “Ne yokamai inokore yoporakom boire eire wira dire wan moire nenen tainom kiapam beire te nenen okonomdi kokonan beiyo!” di eropune.* Ef 4:28; 2 Te 3:10-12 12 Ne yokamai mapunom epe benainga ena iran ari fi ki si tekeinga yokamai kaningai ne yokamai nokapu wan moingai yokamai ne yokamai kanom akire duwaingoro ena nenta ne yokamai akire di erowaro bengua konom kankename.
Ari Wanopanom yaromi dere inako dere u mangi tei uname.
13 Ena, arinoma yokamao, ne yokamai ari fi ki si teinga mora goinga yokamai tokoi arowainga mapunom firaro beinga no yokamai ka ta di erowapune. Ena ari fi ki si tekeinga yokamai arinoma goinga kakom inokore unanan eire niki de fire kai meingamere ne yokamai epe wom kai meikeiyo! * 1 Ko 15:20; Ef 2:12 14 Te nonon mora fi kun daipunga Yesu yaromi goiro tokoi arero mokongoro ena iran no ama fi kun daipunga Yai Gumam bei moingoro ena Yesu te ari fi ki si teinga goinga yokamai gere ama u mangi tawa tokoi unaime.* Ro 14:9; 1 Ko 15:3-4, 12 15 Ena no yokama Ari Wanopanom ka ta dungua ama di mari de erowapune. Okome Ari Wanopanom inako dere unangua kakom no yai opai yokori morapunga koma fure yaromi gumamdi tei kirawa siro boikenapunba yokori morapunga yokama bo goinga yokamai u towane fure gumanom borapunie.* 1 Ko 15:51-52 16 Ena Ari Wanopanom nenen ka yoporam boiro “Na kamundi tei ma dere u mangi tawa unaiye,” duwangoro ena te kamundi nuwi kokonan gan ori ama ka ori wom duwangoro te Yai Gumam beromom i fu duwaingoro nokom duwangoro kakom tei Ari Wanopanom kamundi tei ma dero ako unangoro ena ari Kirisito fi ki si teinga goinga yokamai koma arere moko unaingoro * 1 Te 1:10; 2 Te 1:7 17 ena okome Yai Gumam no yokori moiro mangi tei morapunga yokamai akire di norongoro ena no te goinga yokamai gere fu kuwokauwo boromdi tei mokoro Ari Wanopanom gumamdi tei u towane napune. Ena iran nonon kakom kakom Ari Wanopanom gere morapune.* Yo 12:26 18 Ena iran ne yokamai ka i di ipo ka de erero denom minomdi tei bei erowai te ereiyo!

*4:3: 1 Te 5:23; Ip 10:10; 1 Pi 1:16

*4:4: 1 Ko 6:13, 15

*4:5: Ro 1:24-28

*4:6: Sam 94:1

*4:7: 2 Te 2:13-14; 1 Pi 1:15-16

*4:8: Lk 10:16; Esi 37:14; 2 Ko 1:22

*4:9: Yo 13:34

*4:11: Ef 4:28; 2 Te 3:10-12

*4:13: 1 Ko 15:20; Ef 2:12

*4:14: Ro 14:9; 1 Ko 15:3-4, 12

*4:15: 1 Ko 15:51-52

*4:16: 1 Te 1:10; 2 Te 1:7

*4:17: Yo 12:26