Munom Ganom Koma Pauro Yaromi Tesaronaika Ari Yokamai Boi Erongua
Tesaronaika i iki birom ori wom dungua Maseronia akai suna tei dumie. Koma Pauro furo Tesaronaika tei gunom kam di mari dongoro ena ari suwo koropane Yesu fi ki si teimie. Ena okome Pauro ma dere fure Korin tei furo ena munom ganom i Tesaronaika ari boi erome. Ari suwo uro Tesaronaika ari fi ki si teinga yokamai bei niki de ereimba Tesaronaika yokamai fi ki si tere erowai tere moinga iran i Pauro munom i boiro Yai Gumam “Mun fi ereiye,” di tome. Te Tesaronaika ari suwo koropane inokore unanan eiro “No goipunga tora fuka duwame?” di finga ena Pauro munom i boi erere ka mokom bai erome.
1
Pauro te Saira te Timoti no yokamai munom ganom i ne yokamai Tesaronaika iki birom ori tei fi ki si teinga yokamai moinga boi eropunie. Te ne yokamai nenom Yai Gumam gere te Ari Wanopanom Yesu Kirisito gere ama moimie. Ena surai ne yokamai bei nokapu de erowaipika te bei denom minom wira dungui de erowaipika surai mina wakore di erowapune.* Ap 17:1-10; 2 Te 1:1
Tesaronaika ari yokamai Yai Gumam fi ki si teinga ena Pauro mun fi tome
Ena no yokamai kakom kakom ne yokamai kanom di fipunga Yai Gumam mun fi topune. No yokamai ka make epunga kakom ne yokamai kanom dairo ka make epune.* Fir 1:3-4; Kor 1:3; 2 Te 1:11 Ena ne yokamai fi ki si teinga mapunom beinga te ne yokamai ari mun fi erere kokonan bei ereinga te ne yokamai yoporam boiro mora finga Ari Wanopanom Yesu Kirisito yaromi tokoi u mangi unangua ena no yokamai inokore eire nenom Yai Gumam yaromi mun fi topune.* Kor 1:4-6
Ena, arinomao, no yokamai mora fipungai Yai Gumam dem miriyom ne yokamai mun fi erere yaromi gama moraro beinga gunom boi erome. Ena no yokamai gunom kam ire u ne yokamai moingi tei upunga ka yo towane di erekepunba yaromi yoporam boingua norongoro te Murom Sumuna no yokamai gere moiro ka di mari de erere “No yokamai ka dupungai kawom dupune,” diro di eropune. Te ne yokamai mora fingai no yokamai tai mapunom i ne yokamai moingi suna tei bepungai beiro ne yokamai akire di eropunie.* 1 Ko 2:4-5; 4:20 Te no yokamai mapunom wan moipungai ne yokamai mapunom i dourom boire te Ari Wanopanom mapunom ama dourom boimie. Te ne yokamai uro no kanom fi ki singa ari bei niki ori wom de ereimba Yai Gumam Murom Sumuna akire di erongoro ne yokamai mun fimie.* Ap 17:5-9; 1 Ko 4:16; 2 Te 3:9 Ena ne yokamai epe beinga yo tongua mapunom opom di ereinga ena ari fi ki si teinga yokamai Akeiya tei te Maseronia tei moinga dourom boimie.* 1 Pi 5:3 Te ne yokamai Ari Wanopanom gunom kam fi ki si teinga kam Maseronia ari yokamai te Akeiya ari yokamai moingi tei fimie. Te ka i yokamai moingi tei towane fikeimie. Ne yokamai Yai Gumam fi ki si teinga kam ari yai opai muruwo koro koro moingai ama fimie. Ena iran no yokamai fure ne yokamai fi ki si teinga kam wayom ari di erowapunga faikeme.* Ro 1:8 Te yokamai nenen kanere no yokamai fu ne yokamai moingi tei upunga ne yokamai kurere noreinga kam wayom di mari de noreimie. Ne yokamai bei moiro yai gumam kasu yokamai ma dere denom minom si awa tere Yai Gumam kawom yokori moingua yaromi kokonanom beimie.* Ap 14:14-15 10 Epe beinga ena ne yokamai Yai Gumam wam Yesu kamundi moingua ma dere u mangi tawa unangua kakom kiapam bei moimie. Yaromi goimba Yai Gumam akire di tongoro tokoi arirome. Ena okome Yai Gumam nonon ari yokamai ipu si norere kupa noinangua kakom yaromi akire di norongoro kupa noikename.* Mt 16:27; Ap 17:31; 1 Te 5:9; Tai 2:13

*1:1: Ap 17:1-10; 2 Te 1:1

*1:2: Fir 1:3-4; Kor 1:3; 2 Te 1:11

*1:3: Kor 1:4-6

*1:5: 1 Ko 2:4-5; 4:20

*1:6: Ap 17:5-9; 1 Ko 4:16; 2 Te 3:9

*1:7: 1 Pi 5:3

*1:8: Ro 1:8

*1:9: Ap 14:14-15

*1:10: Mt 16:27; Ap 17:31; 1 Te 5:9; Tai 2:13