19
Yesu fu Sakiya ikomdi tei furo moime
Ena Yesu fu iki birom ori Yeriko ikai furo “Mena naiye,” diro bengoro ena yai ta moime. Yaromi kam Sakiya. Yaromi ari kongo takis ingua yai ori moiro ena iran kongo munmane ako nomie. Ena yaromi “Yesu eramom umie?” diro kanaro bengua ena ari yai opai munmane moinga te Sakiya yaromi gurom towane toka moingua iran Yesu kanaro bengua faikengoro ena yaromi bu dire koma furo “Yesu kon mori tei unangoro kanaiye,” diro ena eri ta mokongoro Yesu koro ipo uro kan iwa dero “Sakiyao, ne kene kene eire ako mangi suwo! Epena na ne ikinumdi moraiye,” di tongoro ena iran yaromi kenekene eire ako mangi uro mun ori wom firo Yesu akiro ikomdi fume. Te ari muruwo i kanere kura kam diro “Yesu furo yai ta biam faingua yaromi ikomdi fanaro bemie,” diro niki de fime.* Lk 15:2 Ena Sakiya ariro “Ari Wanopanomyo, ne firo! Epena wom na guwainam gainam muruwo ipu siro koro ari kuwanom moinga erowaro beiye. Te koma na yai ta kasu di tere tai kunei nero beika ena na tai kunei neika tarom suwo iro suwo iro yaromi mokom bai towaiye,” epe di tongoro* Eks 22:1 ena Yesu “Ne yai Aparam wam moinga ena epena Yai Gumam ne te ne efenum biyai te ganuma yokamai akire di eromie.* Ap 16:31; Lk 13:16 10 Te na ari gaunom wam ‘Na ari Yai Gumam konom kankeinga yokamai ekanero akire di erowaiye,’ diro mangi uka ena iran Yai Gumam ne akire di eromie,” epe di tome.* Lk 15:4; Yo 3:17; 1 Ti 1:15
Yesu kongo kiapam benainga kam di boiro dume
Mt 25:14-30
11 Ena ari yokama ka i firo “Yesu yaromi Yerusarem teina tei ungoro ena Yai Gumam no kiapanom bei norowangua kakom epena wom unaro bemie,” di finga ena Yesu ka ta eke dere ama epe di erome: 12 “Yai ori ta ‘Yokamai na kiapanom yai bei narowaingere okome inako dere unaiye,’ diro ena akai fakai koi naro bename.* Mk 13:34 13 Ena koma yaromi kokonan gan okonom koro koro muruwo unom boingoro wingoro kongo okonom koro koro muruwo ari towane towane erero ‘Ne yokama kongo i iro fure kokonan ta akire dire beiyo! Ena bei moraingoro na okome unaiye,’ di erome. 14 Te yaromi ariyoma niki ori wom de fi tere ena yaromi mora fungua ari suwo yaromi mouwomdi fure ‘No yokama “Yaromi no yokamai kiapanom bei norowame,” kam di fikepune,’ dimba * Yo 1:11 15 ari akai fakai tei moinga yokama yaromi kiapanom yai bei teingoro ena yaromi inako dere ure ena ‘Kokonan gan na koma kongo ereika yokamai mokom baire tora meina inainga na kanaro beiya ena unom boiyo!’ di erongoro 16 ena yai ta koma uro ‘Ari Wanopanomyo, ne kongonum towanerai narengai na bei furo ena kongo okonom koro koro muruwo iye,’ epe di tongoro 17 ena yai ori ‘Ne kokonan gan nokapu moinga te ne kokonan nokapu benie. Ena ne tai gawo tai kenom nokapu benga ena ne iki birom ori okonom koro koro muruwo kiapanom beyo!’ epe di tome. 18 Ena yai ta uro ‘Ari Wanopanomyo, ne kongonum towanerai narengai na kokonan bei furo ena kongo okonom koro muruwo iye,’ epe di tongoro 19 ena yai ori ‘Ena ne fure iki birom ori okonom koro muruwo kiapanom beyo!’ epe di tome. 20 Ena kokonan gan ta uro ‘Ari Wanopanomyo, ne kongonum towanerai narengai i yo dumie. Na gai ire tou sire eika yo dumie. 21 Te na nekanika ne yai erowai tenie. Yai ta tai engua dunguai tarom i ne inie. Te kopuna nenta woingua ne fure inie. Ne epe benga ena na ne kurinum fiye,’ di tongoro 22 ‘Ne kokonan gan niki denie. Nenen ka dingamere na ne ka kori epe di erowaiye. Na yai erowai teika mora kaneno? Oro? Te tai ta yai ta engua dungua tarom i na ika kaneno? Oro? Te kopuna nenta woingua na furo ika kaneno? Oro? 23 Ena iran ne na kongonam ire fu kongo ikom beng fure enanga ena na inako dero unaika kongo mukom i gam kurangua inaika faname,’ epe di tere 24 ena ari teina tei moinga ‘Ne yokama yaromi kongom towane iro fure yai ta kongo okonom koro koro muruwo engua yaromi teiyo!’ epe di erongoro* Lk 16:10-11 25 yokama bei moiro ‘Ari Wanopanomyo, yaromi kongo okonom koro koro muruwo mora ako moimie,’ di teingoro 26 yai ori ka mokom bairo ‘Na ari tai ta mora ako moinga yokama tai suwo tokoi erowaiye. Te yai ta tai ako moikenangua ena tai gawo gera akonangua tarom i na i mena de towaiye.* Mt 13:12; 25:29; Lk 8:18 27 Te ne yokama na kianama yokama “ ‘Na no kiapanom bei norowame,’ diro kam di fikepune,” dinga yokama endire tawa ure na okonam muromdi tei eingoro goraimie,’ epe di erome,” Yesu epe di erome.
Yesu non donki boromdi tei moiro yai ori epe mere Yerusarem tei fume
Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Yo 12:12-19
28 Ena Yesu ka i di gouro ena u koma furo kon dourom boi Yerusarem fungui tei fure 29 fu iki birom ori surai Betafake te Betani teina tei ume. Iki birom ori surai kopu ta i kam Oriwa teina tei dume. Ena Yesu teina tei fungua gama yokama surai “Ewi dowaiye,” diro ka koma epe di erome: 30 “Ne surai fu iki birom ori ta koro dungui tei fure ikai tei fure ena kaniyo! Non donki gam ta kan koi einga tei moranguai koma yai ta boromdi kopu ame dekenguamere ena kan forau siro non ire wiro! 31 Te yai ta ne surai ‘Tora bengoro ne surai non kanom i forau sipire?’ diro mina wako erowangoro ka mokom bairo ‘Ari Wanopanom bei moiro kokonanom towame,’ di teiro!” epe di erere ewi dongoro 32 surai fure Yesu ka di eronguamere epe kanipire.* Lk 22:13 33 Ena surai non donki kanom forau si moipikoro non kapakom yokamai ure “Tora bengoro ne surai ure non donki gam i kanom forau sipire?” diro mina wako erongoro 34 “Ari Wanopanom bei moiro kokonanom towamie,” di erepire. 35 Ena surai non i akire Yesu moingui tei upikoro te ari yokamai gainom non donki gam boromdi kopu tei eire Yesu boromdi kopu ame dongua akire dire ei teingoro 36 ena Yesu non boromdi kopu moire fungoro ari yai opai gainom fura dere kon mori fuingoro* 2 Kin 9:13 37 ena yaromi Yerusarem teina tei ure kon i kopu Oriwa bonan gi dungui tei ako ungoro ena gama ari yokamai muruwo mun fire tai mapunom mapunom ori Yesu bengua kaninga ena u ori wom boiro Yai Gumam kam akire di tere
38 “Nonon Yai Gumam kiapanom bei norowangua awi dongua yaromi kam akire duwapunie. Yai Gumam nonon denom minom towane ei norome. Te no yokamai Yai Gumam kamundi teme iwa moingua yaromi kam akire duwapune,”
epe diro u boime.* Sam 118:26; Lk 2:14 39 Ena Feresi ari yokama ari yai opai moingi suna tei moire “Ka nuwi si norenga yaiyo, ne ganuma ‘Ka dikeiyo!’ dire kura kam di ero!” epe di teingoro* Mt 21:14-16 40 te Yesu ka mokom bairo “Na ‘Yokamai ka u boiro dikenainga ena kongo yokamai bei moiro uwom boraime,’ di ereiye,” di erome.
Yesu Yerusarem ari nomanenom si awa tekeinga kanero kai mei erome
41 Ena Yesu Yerusarem teina uro iki birom ori kanero “Ari tei moinga yokamai nomanenom si awa tekeimie,” diro kai mei erero* Yo 11:35 42 “Nenta bei moingua epena kakom ne yokamai nenen denom minom towane ei erowangua yaromi firainga fanamba epena yaromi eke dongoro kankeime.* Mt 13:14; Ro 11:8 43 Ena fiyo! Okome kakom ta fuka duwangoro ne yokama kianoma ure kura boi erere te wayapo dere yupui suna suna de erere mansinom gura boire kirari tei boi mokore ari ikai naro beimie. 44 Ena yokamai ne yokama te ganoma iki birom ori ikai tei moinga eire ako fiasi mangi dowaimie. Te ne yokamai Yai Gumam ‘Akire di norowaye,’ dire ungua fikeinga iran kianom yokama ne yokama ikinom kongo ikirai ako dou diro fiasi koro koro dowaimie. Tokoi iro geu duwainga faikename,” epe dume.* Lk 21:6
Yesu fi mun ei teinga ikom fumie
Mt 21:12-17; Mk 11:15-19
45 Ena Yesu fi mun ei teinga ikom ikai fure ari ikai koi moinga tai meina si neinga yokamai ewi mena dere 46 “Ne yokamai kam mapunom dungua i fiyo! Yai Gumam ‘Na ikinam i ka make einga ikom duwamba ne yokama epe bei moingoro ena ikinam i kunei neinga ikom dume,’ epe dume,” Yesu epe di erome.
47 Ena aro kakom kakom Yesu fi mun ei teinga ikom fure ari ka nuwi si erome. Te Yura ari mokoinga te fi mun ei teinga ari ori te ka di guwo dungua nuwi si ereinga yokamai Yesu si gorainga konom wandouimba * Lk 21:37; 22:53; Yo 18:20 48 ari yai opai “Yesu kam dungua muruwo firapune. Towane wom firapunga faikeme,” dinga ena iran ari mokoinga yaromi si gorainga konom i mari dekeime.* Mt 21:46; Mk 14:1-2; Lk 20:19

*19:7: Lk 15:2

*19:8: Eks 22:1

*19:9: Ap 16:31; Lk 13:16

*19:10: Lk 15:4; Yo 3:17; 1 Ti 1:15

*19:12: Mk 13:34

*19:14: Yo 1:11

*19:24: Lk 16:10-11

*19:26: Mt 13:12; 25:29; Lk 8:18

*19:32: Lk 22:13

*19:36: 2 Kin 9:13

*19:38: Sam 118:26; Lk 2:14

*19:39: Mt 21:14-16

*19:41: Yo 11:35

*19:42: Mt 13:14; Ro 11:8

*19:44: Lk 21:6

*19:47: Lk 21:37; 22:53; Yo 18:20

*19:48: Mt 21:46; Mk 14:1-2; Lk 20:19