28
Yesu tokoi arome
Mk 16:1-10; Lk 24:1-10; Yo 20:1-18
Te iron kakom goungoro ena Sarere ori ungoro ena opai Marara opai Maria te oparomi dom surai uro yono einga akaiyom kanipire. Ena boromdi imimi ori wom ungoro te Ari Wanopanom nuwi kokonan gan kamundi ma dere mangi ure kongo yono einga giramdi dungui tei awa mawa tere i ma de tere ena boromdi ame dome. Kamun napare donguamere epe gan yaromi gumamdi napare dome. Te yaromi gaiyom i feke wom dome.* Ap 1:10 Te kiminem yono akai kiapam beinga yokama kuri ori wom fire ena ganom nouro dire te yokama ari goinga epemere moime. Ena nuwi kokonan gan opai surai di erome. “Ne surai kuri fikeiro. Yesu eri yoro bakomdi singa yaromi ne surai wandoupika i na mora fiye. Te yaromi tawa moikeme. Koma yaromi ‘Arowaiye,’ dunguamere epe epena i arome. Ne surai ure Ari Wanopanom faingua akaiyom koi kaniro! * Mt 12:40; 16:21 Ena epena ne surai kene kene eire furo yaromi mouwomdi finga ari yokama ‘Yaromi goingua epena arome. Epena yaromi koma Gariri nangoro ena ne yokamai okome fure koro koi yaromi ikanaimie,’ di ero! Ena na kanam epena di ereika ne surai firo!” gan epe opai surai di erome.* Mt 26:32 Ena iran opai surai kuri fire te surai ama mun ori wom fipire. Te surai yono einga akaiyom ma dere bu dire fure Yesu mouwomdi finga ari ka di erowaro beipire. Surai fingoro ena Yesu gumanom boire “Ne surai u deipiyo?” di erongoro ena surai u Yesu moingui tei ure kauwom akore Yesu kam akire di teipikoro 10 “Ne surai kuri fikeiro! Ne surai fure na emenama yokamai moingi tei fure epe ‘Ne yokama Gariri koi fure na koi i nakanaimie,’ di ereiyo!” Yesu epe di erome. * Ip 2:11
Kiminem kasu kam di eime
11 Opai surai fu moipikoro ena kiminem suwo koropane i yono einga akaiyom kiapam moinga akai i ma dere iki birom ori fure Yai Gumam fi mun ei teinga ari ori moingi tei fure tai kan i muruwo fuka dungua di ereime. 12 Ena fi mun ei teinga ari ori fure Yura ari mokoinga yokamai moingi tei fure kuku boire ka ta dire ena kongo munmane ire kiminem erere 13 “Ne yokama ka epe diyo! ‘Girungua nonon wi faipunga ena yaromi mouwomdi finga yokamai ure yono kunei neime,’ epe diyo! * Mt 27:64 14 Te gaman yai ori ka i fingoro ena nonon ka suwo di towapungoro ena yaromi ka kori ne yokama di erekename,” yokamai epe di ereingoro 15 ena kiminem kongo i ire fure ka i di erelngamere yokama epe di ereime. Ena iran koma te epena kakom Yura ari ka wayom i man man muruwo di ereime.
Yesu gama yokama ka mapunom di erongua kokonan erere ewi dome
Mk 16:14-18; Lk 24:36-49; Yo 20:19-23
16 Te koma Yesu “Ne yokama Gariri man tei fure kopu mokongui tei fiyo!” di eronguamere epena mouwomdi finga ari okonom koro koro muruwo te kaunom towane epe beire ena yokamai Gariri man tei fure kopu irai fime.* Mt 26:32; 28:7, 10 17 Ena yokama Yesu kanere ena Yesu kam akire di tere te yokama suwo koropane inokore surai eime. 18 Ena Yesu teina tei uro “Yai Gumam i kamun yoporam muruwo te mangi yoporam muruwo narome. * Dan 7:13-14; Mt 11:27; Yo 13:3; Ef 1:20-22 19 Ena ne yokama fu ari muruwo man man muruwo moingi tei fure akire di erowaingere ena yokama na mounamdi winga ari u mari unaime. Ena ne yokama fure Nenom kam te na kanam te Murom Sumuna kam diro yokamai nuwi bui ereiyo! * Ap 1:8 20 Te ne yokama furo na kanam di ereika ari muruwo ‘Ne yokama ka i gore diyo!’ di ereiyo! Te kakom kakom na ne yokama gere si dauwiro morapune. Te man kamun gounangua kakom i na ne yokamai gere ama kawom morapune,” Yesu epe di erome.* Ap 18:10; Yo 14:23; Ip 13:8

*28:3: Ap 1:10

*28:6: Mt 12:40; 16:21

*28:7: Mt 26:32

*28:10: Ip 2:11

*28:13: Mt 27:64

*28:16: Mt 26:32; 28:7, 10

*28:18: Dan 7:13-14; Mt 11:27; Yo 13:3; Ef 1:20-22

*28:19: Ap 1:8

*28:20: Ap 18:10; Yo 14:23; Ip 13:8