6
Kirisito kokonan bengua ari kakom kakom moi kuwom suwainga inaime
Ena no yokamai tora duwapune? “No yokamai ‘Ari yokamai fure Yai Gumam bei nokapu de norongua mapunomom i muruwo kanaime,’ diro moi dero bianom bepunga mapunom wan morapune,” duwapuno?* Ro 3:5, 8 Ma deiyo! Ari goinga yokamai kon wankeingamere epe no yokamai bianom faingua mapunom dourom boikepunga iran bianom bepunga konom wan morapunga i faikename. Ne yokamai mora kawom finga no yokamai muruwo “Yesu gama moipunga ari opon di erowapune,” diro nuwi buipunga kakom tei no yokamai Kirisito Yesu gere ama goipune.* Gar 3:27 Ena no nuwi buipungai no yokamai Kirisito gere goipungoro man si eime. No yokamai “No Nenom bei moiro yoporam boingua Kirisito tongoro yaromi goiro tokoi areronguamere no yokamai epe ama arere koi yokori moinga konom tei wan morapune,” diro goipungoro man si eime.* Kor 2:12 Ena no yokamai te Kirisito gere towane si dauire yaromi goinguamere epe ama goipunga ena epemere Yai Gumam akire di tongoro tokoi areronguamere no yokama epe tokoi areropunga ena no yokamai te yaromi gere towane kawom si dauinapune.* Fir 3:10-11 Ena no mora kanupunga Kirisito eri yoro bakomdi goingua kakom tei no denom minom gorom epemere ama goingoro ena no yokamai bianom bepunga mapunom nuwi kokonan bei tekenaro beipunga no ganom dinomdi bianom bepunga mapunom i mora goume.* Gar 2:19-20; 5:24 Kawom nenta mora goingua yaromi bianom i gere si dauikepuiye. Ena no yokamai Kirisito gere si dauire ama gorapunga ena “Nonon ama moi kuwom suwapunga akai tei yaromi si dauire morapune,” diro fi kun daipune. Ena nonon mora fipunga Kirisito goiro tokoi arerongua ena tokoi goikename. Goinga mapunom i yoporam boi towangua faikename. 10 Ena Yesu goingua yaromi bianom yoporam boingua bire towangoro tokoi gorangua faikename. Ena yaromi furo Yai Gumam moingui tei furo moiro yaromi kokonanom bei tome.* Ip 9:26-28; 1 Pi 3:18 11 Ena ne yokamai “No yokamai goiro bianom beinga mapunom ma dere ena Kirisito Yesu si dauire Yai Gumam wan moinguamere epe wan moipune,” diro inokore epe enainga fanamie.* 2 Ko 5:15; 1 Pi 2:24
12 Iran i ne yokamai tai ta ta kuianom borainga tarom “Dourom boiro beikenapune,” diro ganom dinomdi bianom faingua mapunom i mouwomdi wankeiyo!* Yen 4:7 13 Te ne yokama bianom beinga mapunom benaro benaingai okonom kaunom kinanom okonom murom ganom muruwo tekeiyo! Tekenaimba ne yokama ganom dinom muruwo Yai Gumam teiyo! Ari yokamai goinga akaiyom ma dere fu moi kuwom suwainga akaiyom fingamere epe ne yokamai ama fimie. Ena yo towainga mapunom benaro benaingai ganom dinom muruwo Yai Gumam teiyo!* Ro 12:1 14 Ne yokamai bei moiro “Yai Gumam ‘No yokamai yo tere moime,’ duwame,” diro ka di guwo dungua konom dourom boikeimba Yai Gumam bei nokapu de erongua konom dourom boinga ena bianom faingua mapunom ne yokamai kawom dourom boikeiyo!
Yesu fi ki si teinga yokamai yo tongua mapunom nuwi kokonan bei teime
15 Ena torae duwapune? No yokamai bei moiro “Yai Gumam ‘No yokamai yo tere moime,’ diro ka di guwo dungua konom dourom boikepunga Yai Gumam bei nokapu de norongua konom dourom boipunga ena bianom fanangua mapunom benapune,” epe duwapuno? Kawom ma deiyo! * Ro 6:1 16 Te ne yokamai mora fimia ne yokamai fure yai ta “Ne giranum gore dowaiye,” di tere nenen ganom dinom towainga iran i kokonan ari bei towainga kawom moraimie. Ena epemere ne yokamai bianom faingua mapunom nuwi kokonan bei towainga ena ne yokamai goraimba te ne yokamai Yai Gumam giramdi gore dowainga yaromi “Ne yokamai yo tere moime,” duwame. * Yo 8:34; 2 Pi 2:19 17 Te koma ne yokama bianom faingua mapunom nuwi kokonan bei teimba te okome ka kawom nuwi si ereinga kam i ne yokamai moingi tei ungoro firo denom minom muruwo gore dinga iran no yokamai Yai Gumam mun fi topune. 18 Yai Gumam ne yokamai bianom beinga mapunom bei de erongua ena ne yokama yo teinga mapunom nuwi kokonan bei teime.* Yo 8:32, 36 19 Ena ne yokamai nomanenom erowai tekengua ari ka dingamere epe duwaiye. Komari ne yokamai “No mapunom dinepe dongua te niki dongua benapune,” diro ganom dinomdi mapunom i dourom boiro ena mapunom niki dongua beimie. Ena iran epe wom epena ne yokamai “No Yai Gumam kokonanom benapune,” diro yo teinga mapunom nuwi kokonan bei te moiyo! 20 Komari ne yokamai bianom faingua mapunom nuwi kokonan bei teinga ena kakom tei yo teinga mapunom dourom boikeimie. 21 Ena koma ne yokamai tai mapunom epena “Gai goipune,” di finga tarom i koma beinga kakom tei tai ta ta nokapu ikeime. Kawom, ari yokamai tai gai goinga tarom beinga konom i dourom borainga yokamai guwom akai inaimie.* Ro 7:5; 8:6, 13 22 Inaimba ne yokama bianom faingua mapunom nuwi kokonan bei teinga Yai Gumam bei de erongoro ena ne yokamai yaromi nuwi kokonan bei te moime. Ena ne yokamai nenen ganom nomanenom muruwo Yai Gumam tere yo tere wan moinga ena kakom kakom moi kuwom suwainga inaime. 23 Ena kawom no yokamai bianom faingua konom napunga gorapunga meinanom niki dongua inapune. Inapunba no Kirisito Yesu Ari Wanopanom gere si dauiro morapunga ena Yai Gumam kakom kakom moi kuwom suwapunga yo morom norowamie.* Ro 5:12, 15

*6:1: Ro 3:5, 8

*6:3: Gar 3:27

*6:4: Kor 2:12

*6:5: Fir 3:10-11

*6:6: Gar 2:19-20; 5:24

*6:10: Ip 9:26-28; 1 Pi 3:18

*6:11: 2 Ko 5:15; 1 Pi 2:24

*6:12: Yen 4:7

*6:13: Ro 12:1

*6:15: Ro 6:1

*6:16: Yo 8:34; 2 Pi 2:19

*6:18: Yo 8:32, 36

*6:21: Ro 7:5; 8:6, 13

*6:23: Ro 5:12, 15