3
Ari yokamai ka di guwo dungua dourom borainga te fi ki si towainga mapunom dourom borainga kam
O, ne Garesia yokamao, ne du dinga yokamao, koma na uro ne yokamai okonom muromdi tei uro Yesu Kirisito eri yoro bakomdi goingua kokonan bengua di mari de ereikoro ena epena yai ta uro ne yokama bei erongoro du dire unanan fime. Ena ne yokamai tai towane wom fiyo! Ne yokamai ka di guwo dungua dourom boinga Yai Gumam Murom Sumuna erekemba ne yokamai gunom kam fire Kirisito fi ki si teinga ena Yai Gumam Muromom erome. Koma Yai Gumam Muromom akire di erongoro ne yokamai Yai Gumam ariyoma u mari furo moinga dumba epena ne yokamai “No yokamai yo tere morapune,” diro nenen yoporam boiro Yai Gumam konom wan moime. Ena kawom ne yokamai du dire wan moimie. Te koma tai ipun dongua ne yokamai moingi tei yo morom fuka di erekeme. Tai ipun dongua fuka di erongua i ne yokamai fi ki singanom i bei erowai tome. Ena ne yokamai ka i fiyo! Ne yokamai ka di guwo dungua dourom boinga Yai Gumam Murom Sumuna erero yoporam boi erero tai ori bei erekeme. Tamanume. Ne yokamai gunom kam firo fi ki si teinga ena Yai Gumam Murom Sumuna erero yoporam boi erero tai ori bei erome.
Ena epena Aparam yaromi mapunom di mari duwaiya fiyo! Yaromi Yai Gumam fi ki si tongua ena Yai Gumam “Ne yo tere moine,” di tongoro* Yen 15:6; Ro 4:3 iran i ne yokamai fiyo! Ari Yai Gumam fi ki si teinga yokamai Aparam gauwoma kawom moime. Koma wom ka mapunom koi dungua ari Yura ari moikeinga yokamai fi ki si towainga ena Yai Gumam “Ari yokamai yo tere moime,” di erowangua ena Aparam gunom kam i “Ne bei moiro na fi ki si narenga ena na ari yai opai mangi tei moinga yokamai boware guwo di erowaiye,” Yai Gumam koma epe dungua i fimie.* Yen 12:3; Ap 3:25 Iran i Aparam fi ki si tongoro Yai Gumam boware guwo di tonguamere epe Yai Gumam ari yai opai muruwo Yura ari te ari Yura ari moikeinga yokamai muruwo fi ki si teinga yokamai boware guwo di erome.* Ro 4:16 10 Yai Gumam kam mapunom i epe dungua “Yai ta kakom kakom ka di guwo dungua ka mapunom tei boi engua muruwo dourom boikenangua ena Yai Gumam bei niki ori wom de towamie,” epe dungua iran Yai Gumam bei moiro ari muruwo “Nonon Mose ka di guwo dungua dourom borapunga ena Yai Gumam no yokama ‘Yo tere moime,’ di norowame,” duwainga yokamai bei niki de erowame.* Diu 27:26 11 Ena ka mapunom ka ta epe dungua “Nenta fi ki si towangua Yai Gumam ‘Ne yo tere moine,’ di towangoro ena yaromi kakom kakom moi kuwom suwangua iname,” epe dungua iran i nonon mora fipunga nenta Mose ka di guwo dungua dourom borangua Yai Gumam “Ne yo tere moine,” di tekenamie.* Ro 1:17; Gar 2:16 12 Ena Mose ka di guwo dungua i fi ki si teinga mapunom dikemba ka mapunom i epe dungua “Nenta ka di guwo dungua i muruwo dourom borangua ena kakom kakom moi kuwom suwangua iname,” epe dumba yai ta yaromi epe dourom borangua moikeme.* Ro 10:5 13 Ena te ka mapunom ka ta epe dungua “Yai ta ari si gorainga yonom eri bakomdi si einga Yai Gumam yaromi bei niki de towame,” epe dungua ena no mora fipunga i Yai Gumam Kirisito bei niki de tome. Ena Yai Gumam Kirisito bei niki de tongoro Kirisito “Yai Gumam ari ka di guwo dungua muruwo dourom boikeinga yokamai bei niki de erekename,” diro no Yura ari yokamai goi norere meina bai norome.* Ro 8:3; 2 Ko 5:21; Diu 21:23 14 Ena Yai Gumam “Na koma ka ta di koi eika i Aparam “Na bei moiro ari Yura ari moikeinga yokamai boware guwo di erowaiye,” di teikamere epe Kirisito Yesu kokonan bengua na ari Yura ari moikeinga yokamai boware guwo di erowaiye,” diro Kirisito awi dongoro uro goi erome. Ena “Nonon Murom Yai Gumam ‘Ne yokamai Muronam erowaika inaime,’ dungua i inapune,” diro Kirisito fi ki si topune.
Yai Gumam ka di guwo dungua te ka ta di koi engua i mapunom kapo kapo dume
15 Ena, na arinamao, na Yai Gumam ka ta di koi engua kam dunguamere epe ne yokamai ka di koi engua mapunom beinga di erowaro beiya fiyo! Ena yai surai inokore towane eire ka di koi eire kanom munom boipika ena yai ta uro ka i si dowangua bo te ka ta ama akai ne towangua i faikename. Ari yokamai epe beingamere epe Yai Gumam furo Aparam bei tome. 16 Ena Yai Gumam uro ka di koi engua Aparam gauwom i gere di erome. Kawom, kam mapunom “Gauwoma yokamai,” epe dikeme. Mapunom i “Ari munmane,” epe dikeme. Tamanume. Yaromi “Ne gaunum” dungua i yai towane ta moime. Ena yai towane ta i Kirisito moime.* Yen 12:7; Lk 1:55; Ap 7:5 17 Ena na ka dika mapunom i epe: Koma Yai Gumam bei moiro ka di koi engua i Aparam di tere “Na epe benaiye,” di tome. Ena okome noniki 430 fungoro Yai Gumam ka di guwo dungua Yura ari di erome. Ena yaromi ka di guwo dungua di erongua kakom tei yaromi ka koma di koi engua si dekeme. Ena no mora fipunga Yai Gumam ka di koi engua i Aparam di tongua i bei dekeme.* Eks 12:40; Ap 7:6 18 Ena Aparam yaromi bei moiro Mose ka di guwo dungua dourom borangua ena Yai Gumam uro ka di koi engua tarom i towangua iran i no mora firapunga Aparam yo tongua konom ta dourom boime. Dourom boimba Aparam bei moiro Yai Gumam ka di koi ei tongua mapunom towane dourom boingua iran Yai Gumam tarom i yo morom Aparam tome. Ena iran i no mora fipunga Aparam ka di guwo dungua dourom boingua Yai Gumam ka di koi engua Aparam di tongua tarom i tekeme.* Ro 4:14; 11:6
19 Ena ta bengoro Yai Gumam ka di guwo dungua no yokamai norome? Yai Gumam “Ari yokamai bianom beinga yokamai moinga firaime,” diro ka di guwo dungua norome. Ena ka di guwo dungua norongua okome gan i koma ka di koi engua Aparam di tongua “Gan ta okome uname,” dungua yaromi fuka duwangua ena ka di guwo diro engua i gouname. Yai Gumam bei moiro ka di guwo dungua nuwi kokonan gan yokamai di erongoro ena gan yokamai ire Mose di teingoro yaromi Yai Gumam te Yura ari yokamai suna tei moiro ka di guwo dungua i di erome.* Ro 5:20 20 Mose suna tei moimba Yai Gumam furo Aparam ka di koi engua di tongua kakom tei yai ta suna tei moikeme. Yai Gumam nenen towane Aparam ka di koi engua i di tome.
Yai Gumam ka di guwo dungua ari yokamai erongua mapunom i epe
21 Ena Yai Gumam koma Aparam ka di koi engua di tere ena okome ka di guwo dungua Mose di tongua ena yaromi ka koma di koi engua si domo? Tamanume. Yai Gumam “Ari yokamai ka di guwo dunguai dourom borainga ena yokamai kakom kakom moi kuwom suwainga inaime,” duwangua ena yokamai ka di guwo dungua dourom borainga Yai Gumam “Yokamai yo tere moime,” di erowamba* Ro 8:2-4 22 Yai Gumam “Na ari Yesu Kirisito fi ki si towainga yokamai ka koi engua erowaiye,” diro ena yaromi ari bianom beinga ka di guwo dungua dourom borainga yokamai “Yo tere moime,” di erekename.* Ro 3:9-19 23 Ena koma no Yura ari yokamai Kirisito fi ki si tekepunga kakom tei Mose ka di guwo dungua kan si norome. Ena te no yokamai kan faipunga kakom Yai Gumam bei moiro Kirisito fi ki si towapunga mapunom i imari de norome.* Gar 4:3 24 Ena Yai Gumam “Ari yokamai Kirisito fi ki si towaingoro ena kakom tei na ‘Yokamai yo tere moime,’ duwaiye,” diro ena ka di guwo dungua norere kiapanom bei norome. Ena Kirisito u mangi tawa ungua ka di guwo di engua i mora goume. 25 Ena epena Kirisito fi ki si topunga kakom mora fuka dungua iran ka di guwo dungua no Yura ari yokamai kiapanom bei norekeme.
26 Ena ne Kirisito Yesu fi ki si tere si dauinga yokamai Yai Gumam gama moimie.* Yo 1:12 27 Ne yokamai nuwi buire Kirisito si dau teinga ena Kirisito mapunom benguamere epe ne yokamai ama beimie.* Ro 6:3-4; 13:14 28 Iran i ne yokamai Kirisito si dauinga Yura ari yokamai te ari Yura ari moikeinga yokamai kounom kounom moingoro te nuwi kokonan gan yokamai te nuwi kokonan gan moikeinga yokamai kounom kounom moingoro te yai gan te opai gan yokamai kounom kounom moimie. Ne yokamai Kirisito Yesu si dauinga ena ne yokamai towane wom furo moimie.* Ro 10:12; 1 Ko 12:12-14 29 Ena ne yokamai Kirisito gama morainga ena ne yokamai Aparam gauwoma ama moiro te koma Yai Gumam ka di koi engua Aparam di tongua tarom i ama inaimie.

*3:6: Yen 15:6; Ro 4:3

*3:8: Yen 12:3; Ap 3:25

*3:9: Ro 4:16

*3:10: Diu 27:26

*3:11: Ro 1:17; Gar 2:16

*3:12: Ro 10:5

*3:13: Ro 8:3; 2 Ko 5:21; Diu 21:23

*3:16: Yen 12:7; Lk 1:55; Ap 7:5

*3:17: Eks 12:40; Ap 7:6

*3:18: Ro 4:14; 11:6

*3:19: Ro 5:20

*3:21: Ro 8:2-4

*3:22: Ro 3:9-19

*3:23: Gar 4:3

*3:26: Yo 1:12

*3:27: Ro 6:3-4; 13:14

*3:28: Ro 10:12; 1 Ko 12:12-14