3
Pita bei moiro yai ta kauwom niki dongua yaromi bei nokapu de tome
Ena aro kakom ta aro u oropo taro fungua kakom Isirae ari ka make ei moinga kakom Pita te Yoane yai surai “Ka make enapuiye,” dire Yura ari fi mun ei teinga iki fipikoro kanipikai yai ta moime. Koma yaromi mam kui nongua kakom tei yaromi kauwom niki dongua kon wankengua ena epena ama kon wankeme. Kakom kakom ari yaromi akire fure fi mun ei teinga iki kori gumamdi i kam Nokapu wom tei eime. Ena yaromi tei moiro ari yai opai ikai koi naro beinga “Kongo nareiyo!” di erome.* Ap 14:8 Te yaromi tei moiro kanongua Pita te Yoane fi mun ei teinga iki ikai naro beipikoro ena yaromi “Yai surai, tai ta nareiyo!” di erongoro yai surai toren kanere ena Pita ka epe “Ne no surai toren nokano!” di tongoro* Ap 14:9 ena yaromi surai ekanero “Surai tai nareingoro inaye,” epe di fimba Pita ka epe dume, “No surai kongo ako nekepunba akire di erowapune. Yesu Kirisito, Nasareti yai moingua yoporam narowangua na ‘Arire mangi fo!’ di ereye,” di tere* Ap 3:16; 16:18 ena okomwomdi akoro akire dungoro kene kene wom eiro kauwom te kauwom okoinom sino tero yoporam boingoro yaromi arire bu dire ure sire kon wan fure yai surai fi mun ei teinga iki ikai ama fure ure ure sire wanero Yai Gumam kam akire dume.* Ap 14:10 Te yaromi epe bengua yai opai muruwo ikai koi moinga kanere 10 “Yaromi kori gumamdi i kam Nokapu wom tei ame dere moiro ‘Kongo nareiyo!’ dume,” diro ena yaromi nokapu fungua yokamai “Aiya Maiya,” diro ganom nouro diro inokore munmane eime.
Pita fi mun ei teinga iki moiro gunom kam di mari dome
11 Ena yaromi ure Pita te Yoane okonom a ki sungoro ari yai opai muruwo ganom nouro ori wom dinga bu dire u Pita te Yoane moipiki tei ure kuku boime. Pita te Yoane surai fi mun ei teinga iki maminom tei moipikai kam i Soromon. 12 Pita yaromi ari muruwo kuku boinga kanero “Isirae nenom yo, tora bengoro ne yokamai ganom nouro dime? Yaromi nokapu furo wanongua ‘Nonon yoporam boipika bo nonon tai yo tongua beipika bo no surai bei nokapu de tepire,’ di fimo? Ma deiyo! Ena no surai toren nokankeiyo! 13-15 Ne yokamai Yesu yaromi mapunom fimo? Ne yokamai yaromi ari kianom okonomdi eire te yai Pairoti yaromi ‘Na yaromi awi mena dowaye,’ dungua ne yokamai ‘E e,’ diro mounom wako teime. Te Yesu yo tongua yai moiro te nokapu wom moimba ne yokamai mounom wako tere Pairoti epe di teimie, ‘Yai ta ari ei goire bengua yaromi awi mena do!’ dime. Ena iran ne yokamai yokori morapunga konom opom di norongua yaromi si goimba Yai Gumam yaromi Aparam te Aisaki te Yakopo te non awanom yokamai Yai Gumanom moingua yaromi bei moiro kokonan gan Yesu ako arere kam akire di tome. No surai tarom i kanere di mari dere moipuiye.* Eks 3:6, 15; Lk 23:13-25; Ap 2:23 * Ap 2:32; 4:10; 5:30 16 Te Yesu yoporam boi tongoro ena kauwom niki dongua yaromi ne yokamai gumam kaningarai nokapu moimie. Yaromi Yesu fi ki si tongua iran yaromi nokapu moingoro ne yokamai tarom i kanime.
17 Ena, arinamao, na epe di fiye. ‘Ne yokamai te kiapanom bei ereinga yokamai tai beinga mapunom fikeinga ena Yesu gam kipi kaingua bei teime,’ mora kaniye.* Lk 23:34; 1 Ti 1:13 18 Te komariki Yai Gumam dunguamere epe ka mapunom yokamai ‘Mesia gam kipi kokonan iname,’ di mari deime. Ena epena kakomdi ka i mukom faimie.* Lk 24:27 19 Ena iran ne yokamai nomanenom si awa tere Yai Gumam inokore ei teiyo! Epe benainga Yai Gumam bianom kore dere te bei nokapu de erowangoro nokapu moraime.* Ap 2:38 20 Te okome Yai Gumam Yesu Kirisito awi dowangoro ne yokamai moingi tei uname. Koma Yai Gumam Yesu yaromi gunom boi tongua awi de erowame. 21 Awi dowamba epena Yesu kamundi moime. Koma ka mapunom yokama Yai Gumam kokonan inga yokamai moingoro Yai Gumam ‘Okome na taikan muruwo bei kun dai teikoro umari name,’ di erome. Ena ka mapunom ari yo tonguai di erongua ka i mora mukom fanangoro Yesu tokoi ako mangi uname. 22 Ena te ka mapunom yai Mose epe dume, ‘Ari Wanopanom ne yokama Yai Gumanom yaromi nawi donguamere epe ne yokamai arinom ta iro awi dowangoro ka mapunom yai moramie. Yaromi ka muruwo di erowangoro ne yokamai gore duwaime.* Diu 18:15, 18-19; Ap 7:37 23 Nenta yaromi ka di erowangua gore dikenangua Yai Gumam si gorangoro yaromi gama moikenangua i fanamie,’ Mose epe dumie. 24 Te Mose yaromi te ka mapunom yai ta Samue te ka mapunom ari okome winga yokamai muruwo tai epena kakomdi fuka duwangua kam di mari deime. 25 Ne yokama Yai Gumam ka mapunom yokamai ganoma moime. Yai Gumam ne awanoma ka gowa si ei erere te Aparam ka epe ‘Na ne ganuma bei nokapu de erowaikoro ena yokamai ari yai opai man man muruwo moinga bei nokapu de erowaime,’ di tome.* Yen 22:18; Gar 3:8 26 Ena iran ne yokama Aparam gama moinga koma wom Yai Gumam kokonan yaromi Yesu gunom boire awi de erome. Boware guwo di erowaro bengoro ne yokamai mapunom niki dongua ma dowaro beinga Yesu awi de erome,” Pita ka epe di erome.* Ap 13:46

*3:2: Ap 14:8

*3:4: Ap 14:9

*3:6: Ap 3:16; 16:18

*3:8: Ap 14:10

*3:13-15: Eks 3:6, 15; Lk 23:13-25; Ap 2:23

*3:13-15: Ap 2:32; 4:10; 5:30

*3:17: Lk 23:34; 1 Ti 1:13

*3:18: Lk 24:27

*3:19: Ap 2:38

*3:22: Diu 18:15, 18-19; Ap 7:37

*3:25: Yen 22:18; Gar 3:8

*3:26: Ap 13:46