24
Yesu yono eingi tei tokoi arome
Mt 28:1-10; Mk 16:1-8; Yo 20:1-10
Ena Yura ari iron kakom fungoro Sande ori kakom koimoi ongo suna opai yokamai “Yono manomdi napune,” diro tai kipom sungua koma kenom beiro einga iro fure kaninga kongo ta yono kongo minom giram fere de einga opa boi fakai deinga kanere ena ikai furo Ari Wanopanom Yesu yonom kankere ena inokore munmane ei moiro kaninga yai surai arere teina tei moipire. Te surai gainom keranom ori wom sume.* Ap 1:10 5-7 Ena opai yokamai kuri fire kaunom gurom boiro gumanom gome dero kan mansinomdi de moingoro te yai surai “Tora bengoro ne yokama ari goinga akai yai yokori moingua wandouime? Yaromi ‘Yai ta na ari gaunom wam nandiro furo ari bianom fainga yokamai okonomdi erowamie. Ena yokamai na nandiro furo eri yoro bakomdi nai goraimba aro suraiye kakom gounangoro na tokoi arowaiye,’ epe di erome. Ena yaromi tawa moikemie. Yaromirai aromie. Ena ne yokamai koma Gariri tei yo moingarai yaromi ka di eronguairai inokore ei fiyo!” di ereipikoro* Lk 9:22; 18:31-33 ena opai yokamai ka koma di erongua inokore eire ena yono manomdi tei ma dere fure Yesu gama ari okonom koro koro muruwo te kaunom towane tai kaninga di erere te ari suwo tei moinga ama di ereime. 10 Opai gan Yesu ewi dongua finga ari ka di ereinga yokama kanom i epe: Makarara opai Maria te opai Yoana te Yemesi mam Maria dom. Te opai suwo ama moimie.* Lk 8:2-3 11 Ena Yesu awi dongua finga ari “Opai yokamai ka kamun kai kaungua kasu dimie,” di firo ena fi kun dai erekeimba 12 Pita arero bu diro fu yono manomdi tei furo te gome dero kan ikai dere yono gaiyom towane dungua kanere ena inako dero ikomdi furo tai epe beinga inokore munmane eme.
Yesu Emesia akai kon bakom tei fungoro yai surai kanipire
Mk 16:12-13
13 Ena aro kakom tei yokamai moingi tei yai surai wan fure iki birom ori ta kam Emesia tei naro fipire. Te kon mori tei Yerusarem finga konom ma dere te Emesia finga konom i ararimere dungoro 14 ena surai kon mori tei fure tai fuka dungua tarom i kam wayom ka di ipo ka dero 15 di fipikoro ena Yesu yai surai fipiki teina tei furo yokamai gere ama fingoro 16 te surai okonom murom si boingoro ena surai “Yaromi Yesu ume,” di kankeipire. 17 Ena Yesu yai surai “Ne surai tora ka di ipo ka dere wan fipire?” di erongoro te surai arere nomanenom ipun de erongoro te yai surai gumanom yororo dipikoro 18 te yai ta kam Kiopasi yaromi ka mokom bairo “Ari iki ta iki ta epena Yerusarem moimie. Te ne towane tai ta Yerusarem fuka dunguai kankenie?” di tongoro 19 Yesu bei moiro “Tora tai ta fuka dumie?” dungoro te surai “Tai ta Yesu Nasareti nem moingui tei fuka di tome. Yaromi ka mapunom yai moingoro te Yai Gumam te ari yai opai muruwo ‘Yaromi ka dungua te tai ta ta bengua yoporam boiro dumie,’ epe dime.* Mt 21:11 20 Te nonon fi mun ei teinga ari orinom te arinoma mokoinga yokamai yaromi akire fure kianoma ari okonomdi ereingoro te yokamai ‘Yaromi si gorapune,’ diro eri yoro bakomdi tei si goimie. 21 Te koma no yokama ‘Yaromi ure no Yura ari yokamai meina bai norowame,’ epe diro fi kun daipunie. Te tai kan i fuka dungua epena aro suraiye moipune.* Lk 1:68; 2:38; 19:11; Ap 1:6 22 Ena epena koimoiri wom no yokamai manom kapanom fu yono manomdi fure* Lk 24:1-10 23 te Yesu yonom kankeimie. Ena inako dere ure ‘No yokamai kamundi nuwi kokonan ari suwo kanopungoro te “Yaromi yokori moimie,” di noreimie,’ epe di noreingoro ganom nouro dupune. 24 Ena no surai arinoma suwo yono minomdi fure ena kaninga opai yokama dingamere epe kanere te yaromi kankeimie,” di teipikoro* Yo 20:3-10 25 ena Yesu “Aiye, ne surai nomanenom fai erekemie. Te ne surai ‘Ka mapunom ari ka di ereinga firapune,’ diro beipika nomanenom wira wira dumie. 26 Te ne surai ‘Mesia yaromi koma gam kipi karangoro te okome yaromi bau boinguamom inamie,’ di fikeipiro? Oro?” di erere* Lk 9:22; 24:44 27 ena Mose ka boingua mapunom boiro nenen kam wayom mapunom di erere ena fu fure ka mapunom ari kanom boinga nenen kam wayom muruwo diro mapunom di erome.* Diu 18:15; Sam 22:1-21; Sam 69:21; Ais 53:1-12 28 Ena yokamai fure yai surai naro winga akaiyom teina tei fuka dipikoro Yesu epe beire “Fakai naiye,” dungoro 29 te yai surai “Kinane,” diro “Aro mora oropo naro bengoro te kama suwaro bengua ena ne no surai morapungi ama morapunie,” epe di teipikoro ena iran Yesu ikai furo yai surai moipiki tei ama moimie. 30 Ena okome kopuna nowaro beingoro Yesu yai surai boiri ama moingi yaromi kaime dori iro Yai Gumam “Mun fi ereye,” di tere dou diro yai surai erongoro 31 ena surai okonom murom fura dongoro Yesu kanere “Yaromi Yesu moime,” di fipikoro ena Yesu arero fungoro Yesu tokoi kankeipire.* Lk 24:16 32 Ena surai “Nonon surai konmori upikoro yaromi ka di norere te kam mapunom mapunom di norongua kakom i no minom mokome,” dire 33 ena boromdi arere inako dere fu Yerusarem tei fure kanipika Yesu gama okonom koro koro muruwo te kaunom towane yokamai te arinoma suwo kuku boire 34 “Kawom, Ari Wanopanom aromie. Saimon yaromi kanomie,” di moingoro* 1 Ko 15:4-5 35 ena yai surai ure kon mori fipiki tei tai fuka di erongua tarom i muruwo ari yokamai di erere te “Yesu kaime dori dou dungoro no surai kanere ‘Yaromi Ari Wanopanom moimie,’ di fipuiye,” di ereipire.
Yesu gama yokamai Yesu kanime
Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Yo 20:19-23
36 Ena surai ka epe di moingoro Yesu kene kene eire yokamai moingi suna tei arere moiro “Ne yokamai nomanenom wira diro duwamie,” epe di erongoro* 1 Ko 15:5 37 ena ari yokamai ganom nouro diro kuri firo te “No yokamai kuiam kanupune,” di fimie.* Mt 14:26 38 Ena Yesu “Tora bengoro ne yokama ganom nouro dime? Te tora bengoro ne yokama inokore ei unanan deime? 39 Ena na okonam kaunam kaniyo! Te na ganam miyom akore kaniyo! Kuianam miyom te yoporam dikemie. Ena ne kanainga na nanan moiye,” epe dire 40 ena okom kauwom ari yokamai opom di eromie. 41 Te yokamai mun ori wom fire te inokore munmane eimba fi kun daikeimie. Ena yaromi “Ne yokama kua kopuna nowainga tawa dumo?” di erongoro* Yo 21:5 42 yokamai nuwi kapu ta gainga teingoro 43 iro nongoro ari yokamai kaningoro 44 ena yaromi yokamai “Koma na ne yokama ama moire na ka epe di ereye: ‘Mose na kanam wayom boingua te ka mapunom ari na kanam wayom boinga te Yura ari wi dungua pepa na kanam wayom boingua muruwo mukom fanamie,’ di ereye,” di erere* Lk 9:22 45 ena yokamai nomanenom akire di erongoro ena Yai Gumam kam boinga mapunom fingoro* Lk 24:27 46 ena yaromi “Ka mapunom ari epe boimie: ‘Na Yai Gumam nawi dongua akire di ereika Mesia ganam kipi karangore te aro suraiye moiro yono manomdi inako dero arowaiye. 47 Ena ne yokama na kanamdi ari yai opai muruwo koro koro moinga ka epe di mari de erowaimie: “Ne yokama nomanenom si awa towainga ena Yai Gumam ne yokamai bianom beinga kore duwamie,” epe di erowaimie. Ena ne yokama kokonan i Yerusarem tei mapunom boire ire furo ena koro koro ama naimie,’ ari epe boime.* 1 Ti 3:16 48 Ena ne yokamai tai fuka dungua kaningai ari di mari de ereiyo!* Yo 15:27; Ap 1:8 49 Ena fiyo! Tai koma aunam ka di koi eiro ‘Ne yokama erowaiye,’ di erongua taromirai na epena erowaro beiye. Te ne yokama iki birom ori tei moiro ena kamun yoporam boingua ne yokama erowaika kakom ne yokama ire koro koro naimie,” epe di eromie.* Yo 14:16; 15:26; 16:7; Ap 1:4
Yesu dere kamundi iwa fume
Mk 16:19-20; Ap 1:9-12
50 Ena Yesu ari yokamai endire iki birom ori tei ma dere fu Betani tei fure okom koro koro akire dire boware guwo di erome. 51 Boware guwo di erere moiro ema dere kamundi fungoro 52 ena ari yokamai Yesu kam akire dire inako dere Yerusarem fure mun ori wom fire* Yo 14:28; 16:22 53 ena kakom kakom koimoi taroma fu fi mun ei teinga ikom tei moire Yai Gumam kam bawom di te moime. Mora epe.

*24:4: Ap 1:10

*24:5-7: Lk 9:22; 18:31-33

*24:10: Lk 8:2-3

*24:19: Mt 21:11

*24:21: Lk 1:68; 2:38; 19:11; Ap 1:6

*24:22: Lk 24:1-10

*24:24: Yo 20:3-10

*24:26: Lk 9:22; 24:44

*24:27: Diu 18:15; Sam 22:1-21; Sam 69:21; Ais 53:1-12

*24:31: Lk 24:16

*24:34: 1 Ko 15:4-5

*24:36: 1 Ko 15:5

*24:37: Mt 14:26

*24:41: Yo 21:5

*24:44: Lk 9:22

*24:45: Lk 24:27

*24:47: 1 Ti 3:16

*24:48: Yo 15:27; Ap 1:8

*24:49: Yo 14:16; 15:26; 16:7; Ap 1:4

*24:52: Yo 14:28; 16:22