21
Yesu ure gama yokamai okonom koro muruwo koro surai moinga gumanomdi u mari ume
Ena okome Yesu fure no gama yokamai nuwi dian Taipiria tei moipungoro u mari ume. Ena u mari ungua mapunom i epe fuka dume. Ena Saimon Pita te Tomasi yaromi kam ta Dirama dinga te Gariri man tei iki birom ori Keina yai Natanie te Sepeti wam surai te Yesu gama surai no yokamai ama towane tei moipune.* Yo 1:45-51; Yo 20:24 Ena Saimon Pita “Na nuwi kapu suwaro fuiye,” di norongoro ena “No yokamai ama napune,” di topungoro ena no yokamai muruwo fure nuwi kopare mokore fure giriwangua i nuwi kapu suwaro wanupunba towane ta sikepune.
Ena kamun takonaro bengoro Yesu ure nuwi bunamdi arero moimba no gama yokamai “Yaromi Yesu moime,” di kankepune.* Yo 20:14 Ena Yesu “Ganamao, ne yokama nuwi kapu suwo sikeimo?” di norongoro “Sikepune,” di topungoro ena Yesu “Ne yokama nuwi kapu singa gaiyom fiasi nuwi kopare okonom wom gamdi koro i dere nuwi kapu suwo koropane suwaimie,” di norongoro ena no yokama gaiyom fiasi dere nuwi kapu munmane siro te gaiyom gurere iro ikai unapunga faikeme.* Lk 5:4-7
Ena na Yesu gama yai ta dem miriyom mun fi narongua yaromi fure Pita “Yaromi no Ari Wanopanom moimie,” di teikoro ena Saimon Pita “Yaromi no Ari Wanopanom moimie,” ka i dika firo gai suna koma kui si dongua gaiyom yopuire fure ure si nuwiri fungoro * Yo 13:23 te no gama yokamai suwo koropane yo moipunga nuwi bunamdi napunga fakai dikengua kon i epe mere 100 mita dungua iran i no yokamai nuwi kopare boromdi moiro nuwi kapu singa gaiyom si diro dungua gurere ire nuwi bunamdi fure nuwi kopare ma dere kanupunga eri kukinom engoro te boromdi nuwi kapu gaingoro te koro tei kaime dori ta ama dume. 10 Kanupunga ena Yesu “Ne yokama nuwi kapu epena singairai suwo koropane ire wiyo!” di norongoro 11 ena Saimon Pita fure nuwi kopare mokore nuwi kapu singa gaiyom gurere iro nuwi bunamdi ume. Te nuwi kapu ori gairi si diro dungua epe mere 153 gai ikai koi dungua gai go dikeme.* Lk 5:6 12 Ena Pita ungoro Yesu “Ne yokamai ure kopuna neiyo!” di norongoro no yokamai mora fipunga yaromi Ari Wanopanom moingua ena iran nenta “Ne eramom moine,” diro mina wako tekeme. 13 Ena Yesu ure kaime dori iro no yokamai norero te benguamere epe nuwi kapu iro norome.* Yo 6:11 14 Ena no Yesu gama yokamai gumam kanupungai Yesu goiro tokoi arero furo koma eken surai no gama yokamai moipungi tei u mari umie. Ena epena i eken suraiye kakom no yokama moipungi tei u mari ungoro kanupune.* Yo 20:19, 26
Yesu bei moiro Pita tokoi nou kei ei tome
15 Ena no yokamai ne goupungoro ena Yesu furo Saimon Pita “Yoane wam Saimon yo, ne denum minum mun ori wom fi narere yokamai mun finga iwe de ereno?” di tongoro “O, Ari Wanopanam, ne mora kanenga na denam minam mun fi ereiye,” di tongoro “Ena ne na nonam sipsip gama yokamai kiapanom beyo!” epe di tome.* Mt 26:33; Yo 1:42 16 Ena Yesu ka tokoi Pita di tome. “Yoane wam Saimon yo, ne denum minum mun ori wom fi nareno?” epe di tongoro “O, Ari Wanopanam, ne mora kanenga na denam minam ne mun fi ereiye,” di tongoro “Ena ne na nonam sipsip kiapanom beyo!” epe di tome.* Ap 20:28; 1 Pi 5:2-3 17 Ena eken suraiye Yesu bei moiro Pita ka di tome. “Yoane wam Saimon yo, ne denum minum na mun fi nareno?” di tongoro ena eken suraiye “Ne na mun fi nareno,” ka i diro mina wakore di tongua iran Pita nomanem ipun dongoro “Ari Wanopanam yo, ne tai ta ta muruwo mora kanenia ena mora kanenga na denam minam ne mun fi ereiye,” epe di tongoro ena Yesu “Ne na nonam sipsip kiapanom beyo!* Yo 13:38; 16:30 18 Ena ka duwaika ne fi goi iyo! Koma ne kura gaima moinga kakom nenen gai fire nenen naro finga konom tei funie. Epe benba okome ne yai dumanom enanga kakom i ne okonum akire duwangere kianuma yokamai uro kan si erere kon naro kam fikenanga akaiyom ekire naimie,” di tome. 19 Ena ka i dunguai okome yokamai bei moiro Pita si gorainga kakom tei yaromi Yai Gumam kam akire duwangua kam i di boiro di tome. Ena Yesu ka i mora di tere ka ta “Ne na douinam boro!” ama di tome.* Mt 16:24-25; Yo 13:36; 2 Pi 1:14
20 Ena Pita awa tere na Yesu gama yai ta dem miriyom mun fi narongua yaromi ama mounomdi uka kanume. Te na uka yaromi koma nuwi wain te kaime dori dou di narongua nopunga kakom Yesu deiyomdi teina tei moiro “Ari Wanopanom yo, eramom ne endire furo ari kianum i mari de erowame?” di teiye.* Yo 13:23-25 21 Ena na uka Pita kanero “Ari Wanopanam yo, Yoane yaromi tora bename,” di tongoro 22 ena Yesu “Na ‘Yaromi mangi tei yo moi dero moi dero morangoro na u mangi unaiye,’ di firaika ne moingi tei dikeme. Epena ne na douinam boro!” epe di tome. 23 Ena Yesu ka epe dungua ena Yesu gama yokamai “Yoane yaromi goikenamie,” dingoro kam wayom u gama yokamai koro koro moingi tei fungoro di moime. Di moimba Yesu “Yoane goikename,” dikemba “Na ‘Yaromi mangi tei yo moi dero moi dero morangoro na u mangi unaiye,’ di fikai ne moingi dikeme,” dume.
24 Ena Yesu “Na ‘Yaromi yo morangua na u mangi tokoi unaiye,’ di firaiye,” dungua kam yaromi Yesu tai ta ta bengua di mari dere munom ama boingoro ena no yokamai mora fipunga “Yaromi ka di mari donguai kawom dume,” di kanupunie.* Yo 19:35
25 Te Yesu tai suwo munmane ama bengua dumba ari yokamai bengua kam “Towane towane iro munom borapune,” diro munom borainga na di fika “Munom borainga man man muruwo fai si duwangoro ena suwo koropane enainga akaiyom dikename,” epe di fiye. Ena ka i mora epe.* Yo 20:30

*21:2: Yo 1:45-51; Yo 20:24

*21:4: Yo 20:14

*21:6: Lk 5:4-7

*21:7: Yo 13:23

*21:11: Lk 5:6

*21:13: Yo 6:11

*21:14: Yo 20:19, 26

*21:15: Mt 26:33; Yo 1:42

*21:16: Ap 20:28; 1 Pi 5:2-3

*21:17: Yo 13:38; 16:30

*21:19: Mt 16:24-25; Yo 13:36; 2 Pi 1:14

*21:20: Yo 13:23-25

*21:24: Yo 19:35

*21:25: Yo 20:30