5
Yesu bei moiro kokonan gan suwo iro suwo iro endime
Mt 4:18-22; Mk 1:16-20
Kakom ta ari yai opai munmane “Yai Gumam kam mapunom firapune,” diro u Yesu moingui tei uro bei si di tere moingoro ena yaromi nuwi dian Genesareti dingai bunamdi tei moiro * Mt 13:1-2; Mk 4:1 kanungua nuwi kopare surai nuwi bunamdi tei dungoro te ari nuwi kapu singa yokamai nuwi kopare ma dere nuwi kapu singa gaiyom biyom si moingoro ena Yesu ure nuwi kopare ta mokonguai nuwi kopare irai Saimon tarom dume. Ena yaromi bei moiro Saimon “No surai nuwi kopare iro fure nuwi boromdi fure man bunamdi teina tei morapuiye,” di tongoro ena fungoro yaromi ame dere moiro kam mapunom ari yai opai nuwi si erome. Ena Yesu ka di gouro awa tere Saimon ka di tome: “Yae, nuwi kopare gure ire nuwi suna fure nuwi kapu singa gaiyom fiasi nuwiri do! Dere ne nuwi kapu suwanie,” di tongoro te Saimon bei moiro “Yae, epena giruwangua kakom no yokama kokonan yoporam boiro ipunba nuwi kapu ta sikepunie. Sikepunba te ne dinga iran no yokama nuwi kapu singa gaiyom fiasi nuwiri dowapune,” dungoro* Yo 21:3-8 ena yokamai epe beire nuwi kapu munmane singoro te nuwi kapu singa gaiyom go duwaro bemie. Ena iran yokamai arinoma suwo nuwi kopare ta boromdi moinga unom boiro “Ure akire di norowaime,” dingoro ena arinoma yokamai ure nuwi kapu i ire nuwi kopare surai si di eingoro ena nuwi kopare surai nuwi arome naro beipire. 8-10 Ena Saimon Pita yaromi te ari ama moinga yokamai nuwi kapu munmane singa kanero ganom nouro dingoro te Saimon ariyoma surai Sepeti wam surai Yemesi te Yoane surai kanere ama ganom nouro dipikoro ena Saimon uro Yesu kauwomdi tei gome dero “Ari Wanopanomyo, na bianam faingua yai moika ena ne na moiki tei ma dere fo!” di tongoro te Yesu “Ne kuri fikeyo! Koma ne nuwi kapu singamere epe okome ne ari yai opai endinanie,” di tongoro 11 ena yokamai nuwi kopare iro furo nuwi bunamdi eire tai kan muruwo ma dere Yesu mouwomdi fime.* Mt 19:27-29
Yai ta mantai gaingua yaromi Yesu bei koi de tome
Mt 8:1-4; Mk 1:40-45
12 Ena okome Yesu fu iki birom ori ta tei furo moingoro te yai ta moime. Yaromi mantai gaingua moingoro gam muruwo niki dome. Ena yaromi Yesu kanero furo Yesu mapomdi gome dero yana diro “Ari Wanopanomyo, ne nomane na mun fi narowanga ne na bei nokapu de narowanie,” di tongoro 13 ena Yesu okom sino tere yaromi gamdi akoro “Na bei erowaikoro ne nokapu nanie,” di tongoro ena epena wom mantai gaingua mora goungoro 14 ena Yesu mantai gaingua yaromi ka yoporam boiro epe di tome: “Ne na tai bei ereikai yai ta di tekeyo! Ma do! Ne fu fi mun ei teinga yai ta moingui tei fure ne ganum opom di to! Te ne ganum nokapu fungua iran Mose ka di guwo dunguamere epe ne fi mun ei towanga tarom Yai Gumam to! Ena iran ari yokamai ‘Ne mantai gainga mora goumie,’ di firaimie,” di tomba* Lew 14:1-32; Lk 17:12-14 15 Yesu tai kan benguai kam man man muruwo fungoro ena iran ari munmane “No furo yaromi ka dungua firaro napune. Te yaromi no nupinom faipunga bei de norowamia napune,” diro Yesu moingui tei wime. 16 Wimba yaromi dere fu ari moikeinga akaiyom man ta tei furo ka make eme.* Mk 1:35
Yai ta yoporam goingua yaromi Yesu bei koi de tome
Mt 9:1-8; Mk 2:1-12
17 Ena aro kakom ta Yesu ari yai opai ka nuwi si ere moingoro te Feresi ari te ka di guwo dungua nuwi si ereinga yokama suwo koropane ame de moime. Yokamai Gariri te Yuria ikinom akainom muruwo te Yerusarem tei ma dere wime. Te Ari Wanopanom “Ari nupi fanainga ne bei nokapu de erowanie,” diro yoporam boingua Yesu tome. 18 Ena ari suwo koropane bei moiro yai ta yoporam goingua boi boromdi faingua yaromi iro “No iki ikai furo Yesu moingui teina tei dowapune,” diro wimba 19 ari yai opai munmane moinga akai si dungoro kon dikeme. Ena iran yokamai yoporam goingua yaromi ire iki birom kopu tei fure eran towi dere ena yaromirai boi dunguamere ari yai opai moinga suna dere Yesu gumamdi tei deingoro 20 ena Yesu yokamai fi kun dai teinga mapunom kanero awa tere yoporam goingua yaromi “Yae, na ne bianum faingua kore de ereiye,” epe di tome.* Lk 7:48 21 Ena Mose ka di guwo dungua nuwi si ereinga yokamai te Feresi ari yokamai ka munmane di ipo ka dero mina wakore “Yai eramom moiro Yai Gumam kam ka sume? Yai ta no ari bianom faingua kore dowangua faikeme. Yai Gumam towane bianom kore dowame,” epe dingoro* Lk 7:49; Ais 43:25 22 ena Yesu yokamai nomanenomdi mina wako deinga kanero ka mokom bairo “Ne yokamai nomanenomdi mina wako deimba i faikemie. 23 Ena na okom kauwom yoporam goingua yai ‘Ne bianum kore deiye,’ epe di towaika te ne yokamai kanainga ka i bei gai goi narowambo bei gai goi narekename? Bore na yaromi ‘Ne ariyo! Ne kuki ire mangi fo!’ epe di towaika te yaromi arekanangua ne yokamai kanaingai ena ka i bei gai goi narowambo bei gai goi narekename? Tora ka bei gai goi narowame? 24 Ena ne yokamai ‘Na ari gaunom wam moika ari mangi tawa bianom faingua kore dowame’ di firainga na yoporam boingua yaromi bei nokapu de erowaiye,” di erere ena awa tere “ ‘Ne arere boinum ire ikinumdi tei fo!’ epe di ereiye,” epe di tongoro * Yo 5:8 25 ena epena wom arere ari yai opai okonom muromdi moire ena faingua boiyom iro furo Yai Gumam kam akire di tero ikomdi fume. 26 Ena ari muruwo kaningai ganom nouro dingoro ena Yai Gumam kam akire diro te kuri ori wom firo “Epena aro kakom no yokamai tai mapunom ta kanupunie,” epe dime.
Yesu bei moiro yai Liwai uwom boimie
Mt 9:9-13; Mk 2:13-17
27 Ena okome Yesu dere mena wan furo kanungua yai ta takis ingua yaromi takis inga ikomdi tei ame de moime. Yaromi kam Liwai. Ena Yesu “Ne na mounamdi uwo,” epe di tongoro 28 ena yaromi arero tai kan muruwo ma dero Yesu mouwomdi fume.
29 Ena okome Liwai yaromi kopuna ori wom ikomdi tei Yesu kei tongoro te ari takis inga yokamai munmane moiro te ari suwo munmane ama moiro yokamai yai surai kopuna neipika i ama neingoro 30 te Feresi ari te Mose ka di guwo dungua nuwi si ereinga yokamai ama moiro Yesu gama yokamai kura kam di erere “Tora bengoro ne yokamai ari kongo takis inga yokamai te ari bianom faingua mapunom beinga yokamai i gere kopuna te nuwi ama neime? Mapunom i faikeme,” di erongoro 31 ena Yesu ka mokom bairo “Ari nupi faikeinga yokamai giyai bengua yaromi moingui tei kimie. Ma deiyo! Ari nupi fainga yokamai towane giyai bengua yaromi moingui tei fimie. 32 Ena epemere na ari bianom faikeinga yokamai ‘Ne nomanenom si awa tere nokapu moraimie,’ di firo kuiye. Ma deiyo! Na ari bianom faingua yokamai di gure erero ‘Ne nomanenom si awa tere nokapu moraime,’ diro wiye,” epe di erome.
Kopuna moi teinga kam Yesu ka di boiro di erome
Mt 9:14-17; Mk 2:18-22
33 Ena yokamai “Kakom kakom Yoane gama yokamai ‘No ka make ei towapune,’ diro kopuna moi teingoro te no Feresi ari gama yokamai ama epe bepunba ne ganuma yokamai kua nere te nuwi nere beimie,” di teingoro 34 ena Yesu “Ne yokama torae di fime? Yai ta opai inaro benangua kakom opai inangua yaromi yokori moingoro ariyoma yokamai kopuna moi teingamom i nekeimo? Ma deiyo!* Yo 3:29 35 Epe dumba okome kianoma ari ure opai inangua yaromi iro fu dowaime. Kakom i ariyoma kopuna moi tere i nekenaime,” epe di erome. 36 Ena Yesu ka ta eke dere epe ama di erome: “Gai suna gorom bai dowangua yai ta fure gai suna koi ire ako boi diro iro gai suna gorom dinomo towangua faikename. Yaromi dinomo towangua gai suna koi bei niki dowamie. Te gai koi i gai gorom dunguamere dikeme. 37 Te yai ta nuwi wain koi iro meme gam goromdi tei koikemie. Yaromi epe koranguai nuwi wain koi bei moiro meme gam guwo diro fera di ako mangi suwangoro te meme gam ama niki dowamie. 38 Yaromi nuwi wain koi ire meme gam koi korangua fanamie. 39 Te yai ta nuwi wain gorom nongua yaromi ‘Nuwi wain gorom i nokapu dumie,’ diro nuwi wain koi nowaro kam fikemie,” Yesu epe di erome.

*5:1: Mt 13:1-2; Mk 4:1

*5:5: Yo 21:3-8

*5:11: Mt 19:27-29

*5:14: Lew 14:1-32; Lk 17:12-14

*5:16: Mk 1:35

*5:20: Lk 7:48

*5:21: Lk 7:49; Ais 43:25

*5:24: Yo 5:8

*5:34: Yo 3:29