19
Yesu i yai efem biyai awi dowangua kam dume
Mk 10:1-12; Lk 16:18
Yesu ka i muruwo di gouro ena Gariri akai ma dero furo Yoran nuwi bunamdi koro furo Yuria akai tei fungoro te ari yai opai munmane mouwomdi fingoro ena yaromi akai koro tei ari nupi fainga bei nokapu de erome. Te Feresi ari yokamai ure “Yesu yaromi ka niki dongua dungua fire kanapune,” dire u Yesu moingui tei ure “Nonon kanom mapunom ‘Ne yokamai mapunom mapunom efenom biyai awi dowanga i fanamie,’ epe dungua ne ama dino?” diro epe mina wako teingoro “Ne yokamai ka i kerere mapunom fikeimo? Ka i epe ‘Man kamun bei engua kakom tei tai ta ta muruwo bei engua yaromi yai te opai bei eme.* Yen 1:27 Te yaromi epe dume, “Na yai te opai beika ena iran yai ta nem mam ma dero nenen efem biyai si dauro wanamie. Ena surai ganom towane koiro moraipire,” yaromi epe dume,’ ka mapunom i epe dume.* Yen 2:24; Ef 5:31 Te surai towane towane tokoi moikenaime. Tamanume. Surai ganom towane koiro moraipire. Ena iran Yai Gumam surai si dau eronguai ari tokoi si guwo dikeiyo,” Yesu epe di erongoro “Ena tora bengoro Mose ka mapunom di guwo di norero epe ‘Nenta “Efenam biyai ma dowaiye,” di firanga koma ka munom boire efem biyai tere ena awi do!’ epe boi narome?” diro mina wako teingoro * Diu 24:1-4; Mt 5:31 “Ne yokamai denom minom si fere de ki singere ena Mose ‘Ne yokamai efenom biyai epemere ewi do!’ diro boi erome. Te koma tai ta muruwo bei engua kakom mapunom i epe dikemie. Te na ne yokama epe di ereiye, ‘Nenta efem biyai yai kunei unanan sikenangore te wiyom biyai oparomi awi dowangua te opai ta tokoi inangua yaromi yai opai kau einga bei niki dongua mapunom epemere imie,’ na di ereiye,” Yesu epe di erome.* Mt 5:32; 1 Ko 7:10-11 10 Ena Yesu mouwomdi finga ari Yesu di teime. “Yai opai kau einga mapunom i epe duwangua ena yaromi opai ikenangua i nokapu dume,” di teingoro * 1 Ko 7:1-2, 7-9 11 “Ari muruwo ka i fikenaimie. Tamanume. Yai Gumam ari yokamai suwo yoporam boingua erongua yokamai towane towane ka i firaimie. 12 Iran mapunom mapunom dunguai ena ari opai ikenaimie. Mapunom i epe: Ari suwo yokamai manom epemere kui neimie. Te mapunom ta i epe: Ari yokamai “Opai ikenaime,” dire ari suwo ganom guwo dinga opai ikenaimie. Te mapunom ta i epe: Ari suwo yokamai Yai Gumam kiapanom bei erongua akai mun fire ena opai ikenaime. Ne yokamai muruwo ka i firainga ena suwo ka i gore duwaime,” Yesu epe di erome.
Yesu gan gawo gawo yokama “Yai Gumam mun fi erowame,” di erome
Mk 10:13-16; Lk 18:15-17
13 Boromdi ari yokamai gan gawo endiro “Yesu okom gan yokamai binomdi akoro te ka make ename,” diro u Yesu moingui tei wingoro te yaromi mouwomdi finga ari yokamai kura kam di ereingoro 14 ena Yesu “Gan gawo ‘Na moiki tei napune,’ duwainga ena ne yokamai ekan de erekeiyo! Te Yai Gumam ari kiapanom bei erongua akai i ari gan gawo epemere moinga akainom dume. Ena gan gawo na moiki tawa unainga i fanamie,” Yesu epe di erere * Mt 18:2-3 15 ena yaromi gan gawo ganom mora akoro ena akai koro tei ma dero fume.
Kora gaima i tai munmane ako nome
Mk 10:17-31; Lk 18:18-30
16 Kakom ta kora gaima Yesu moingui tei uro “Ka nuwi si norenga yaiyo, na tora tai nokapu beiro kakom kakom moi kuwom suwaika akaiyomdi tei moraiye?” di tongoro 17 “Tora bengoro tai nokapu na mina wako narene? Yai towane i nokapu moime. Ne ka mapunom di guwo dungua gore diro ena kakom kakom ne moi kuwom suwanga akaiyomdi tei moranie,” di tongoro * Lew 18:5 18 “Tora ka mapunom di guwo dungua gore duwaiye,” yaromi Yesu di tongoro ena Yesu “Ne yai ta si goikeyo. Ne yai opai kau einga bei niki dekeyo! Tai ta ta kunei nekeyo! Kasu dikeyo! * Eks 20:12-16; Ro 13:9 19 Ne nenum manum bei kenom bei ero. Te ne nenen kanum fingamere epe wom ne arinum ta kam firo ka mapunom di guwo dungua epe gore do,” di tongoro 20 “Na ka di guwo dungua i muruwo gore diye. Na tora tai ta benaiye,?” di tongoro 21 “Ne yai nokapu wom moranga ena ne furo tanum tai ta ta muruwo iro meina beire kongo mukom ire fure ari tai ta ta dikengua ero. Epe beire okome ne tainum nokapu kamundi inanie. Te ne na mounamdi ama uwo!” Yesu di tongoro * Mt 6:20; Lk 12:33; Ap 2:45; 4:34-37 22 te kora gaima i guwai gaiyom munmane ako nongua iran firo ka i nomaneyom fingua ipun dongoro ena dere fume.* Mt 13:22 23 Yaromi fungoro ena Yesu mouwomdi finga ari “Ne yokamai kawom di ereiye, ‘Guwai gai ako nongua yaromi Yai Gumam ari kiapanom bei erongua akai ikai nangua i ipun de towame,’ na di ereiye. 24 Te na tokoi di erowaiye, ‘Non ori i kam kame bei moiro kai kun engui ikai nangua i kokonan ori dumba yai ta kongo guwai gai ako nongua yaromi bei moiro Yai Gumam ari kiapanom bei erongua akaiyom ikai nangua i kokonan ori wom dumie,’ na epe di ereiye,” Yesu di erongoro 25 ena mouwomdi finga ari ka i fire ganom nouro ori wom dire “Te guwai gai ako nongua yaromi Yai Gumam ari kiapanom bei erongua akai ikai kunangoro ena iran eramom Yai Gumam akire di towangoro kakom kakom moi kuwom suwangua akaiyom iname?” epe di fingoro 26 Yesu ari yokamai toren ekanero “Nenta ari ta akire di erongoro ena yokamai Yai Gumam akaiyom finga epe beikenamie. Te Yai Gumam tai ta ta muruwo benamie. Ena yaromi ari akire di erowame,” ka i epe di erongoro * Yen 18:14; Yop 42:2 27 Pita epe di tome. “Nonon tai ta muruwo ma dere ne moundi upunia kano. Ena iran no yokamai tora tai inapune?” di tongoro 28 ena Yesu ari yokamai “Na ne yokamai kawom di ereiye. Okome tai ta ta koi fuka duwangua kakom i Yai Gumam na ari gaunom wam bau boingua narowangoro ena na yai ori ame dongua boiyom ame dowaiye. Kakom i ne na mounamdi winga yokamai okonom koro koro muruwo te kaunom surai boi ama ame dowaimie. Ena ne yokamai epe tei moire Isirae arinuma man man okonom koro koro muruwo te kaunom surai moinga yokamai ipu si erowaimie.* Mt 25:31; Lk 22:30; Rew 3:21 29 Te ari muruwo na kanam fire ena ikinom bo aunom emenom bo kepenom bo nenom bo manom bo ganom kui neinga bo mansinom ma dere ena okome tai epemere munmane inaimie. Te yokamai kakom kakom ama moi kuwom suwainga akaiyomdi tei moraime. 30 Te ari munmane epena koma moinga yokamai tokoi moi okome dowaime. Te ari yokamai munmane epena okome moinga yokamai tokoi koma moraime,” Yesu epe di erome.* Mt 20:16; Lk 13:30

*19:4: Yen 1:27

*19:5: Yen 2:24; Ef 5:31

*19:7: Diu 24:1-4; Mt 5:31

*19:9: Mt 5:32; 1 Ko 7:10-11

*19:10: 1 Ko 7:1-2, 7-9

*19:14: Mt 18:2-3

*19:17: Lew 18:5

*19:18: Eks 20:12-16; Ro 13:9

*19:21: Mt 6:20; Lk 12:33; Ap 2:45; 4:34-37

*19:22: Mt 13:22

*19:26: Yen 18:14; Yop 42:2

*19:28: Mt 25:31; Lk 22:30; Rew 3:21

*19:30: Mt 20:16; Lk 13:30