20
Yesu kongo minomdi tei einga akaiyom moikeme
Mt 28:1-8; Mk 16:1-8; Lk 24:1-12
Ena Sarere ori kakom koimoi ongo sunari kama yo si dungoro Mararina opai Maria fu yono akai tei fure kanungua kongo minomdi yono einga kongom fere deinga dikengoro ena bu dire furo Saimon Pita te na Yesu dem miriyom mun fi narongua yaromi gere moipuki tei fure “Ari yokamai bei moiro nonon Ari Wanopanom kongo minomdi tei einga i iro fingoro ena akai tei einga konom kankepunie,” epe di norongoro * Yo 13:23 ena Pita te na gere no surai dere yono akaiyom naro fupuiye. Te no surai ama bu dire fu moipuipa na bu di koma fure Pita i okome de tere koma yono akaiyom fure ena gome dere kanika gai feke nokapu i yo dungua kanipa ikai koi kiye. Ena Saimon Pita u yaromi na mounamdi tei uro fu kongo minom ikai furo kanungua gai feke nokapu i dungua kanero te gai ta Yesu biromdi you bui teinga gaiyom ama kanume. Gaiyom i gai suwo dunguai tei dikemba ako kumo sire ei koro nen tei deingoro dume.* Yo 11:44 Ena na koma uka ama kongo minom ikai furo tai epe bengua kanero fi ki siye. Fi ki sipa kakom tei no gama yokamai Yai Gumam kam mapunom fi fa dikepune. Te ka mapunom fi fa dikepunga mapunom i epe: Yesu goiro tokoi arongua mapunom i fi fa dikepune. * Ap 2:24-32; 1 Ko 15:4 10 Ena no gama yai surai inako dero ikinomdi tei fupuiye.
Yesu goiro arero Mararina opai Maria gumamdi u mari ume
Mk 16:9-11
11 Ena Maria oparomi yono kongo minom mena tei arero moiro kai mei moiro ena gome dero kan kongo minom ikai dero 12 kanungua Yai Gumam nuwi kokonan gan surai gai feke fingai ame dere moipika kanume. Te gan surai koma Yesu yono einga akaiyom moingoro yai ta i Yesu biromdi tei ame dongoro te gan ta kauwomdi tei ame dome. 13 Ena gan surai “Opai yo, ne tora bengoro kai mei moine?” di teipikoro “Yokamai na Ari Wanopanom iro furo tei einga akaiyom kankero kai mei moiye,” di erere 14 ena awa tero kanungua Yesu arero moimba oparomi “Yaromi Yesu moime,” di kankeme.* Lk 24:16; Yo 21:4 15 Ena Yesu “Opai yo, tora bengoro ne kai mei moine? Ne eramom wandoure moine?” di tongoro te Maria “Yaromi tai woi neinga kiapam yai moime,” di fire ena “Yae, ne yaromi iro fure enanga akaiyom na di naro! Ena na furo akire naiye,” di tongoro 16 ena Yesu “Maria,” di tongoro Maria awa tero nenen Yura ari kanom “Roponai” di tome. Te ka i “Roponai” dungua i mapunom i ka nuwi si erongua yai dime. 17 Ena Yesu “Na aunam moingui iwa kiya ena ako ki si narekeyo! Ena ne na arinama moingi tei fure ‘Na aunam te ne yokamai aunom te na Yai Gumanam te ne yokamai Yai Gumanom moingui iwa moko naro wiye,’ di ero!” di tongoro * Ip 2:11-12 18 ena Mararina opai Maria dere fu no Yesu gama yokamai moipungi tei furo “Na no Ari Wanopanom kaniye,” diro te Yesu ka di tongua kam no yokamai di norome.
Yesu gama yokama moingi gumanomdi tei u mari ume
Mk 16:14-18; Lk 24:36-49
19 Ena Sarere ori kakom i kama sungoro no Yesu gama yokamai Yura ari mokoinga yokamai kurinom fire iki kori kei ikai dere moipungoro ena Yesu u moipungi tei ure suna tei arero moiro “Ne yokamai nomanenom wira diro duwamie,” diro * Yo 19:38 20 ena okom te dam opom di norongoro no yokamai Ari Wanopanom kanupunga nomanenom mun fipune.* Yo 16:22; 19:34; 1 Yo 1:1 21 Ena Yesu “Ne yokamai nomanenom wira diro duwame,” tokoi di norere ena “Na aunam nawi donguamere epe na ne yokama ama ewi deiye,” diro * Yo 17:18 22 ena giram murom fu di no yokamai moipungi tei dere “Ne yokama Murom Sumuna iyo! 23 Ena ne yokamai ari yokamai bianom kore dowainga ena Yai Gumam bianom kore dowame. Te ne yokamai ari yokamai bianom kore dekenainga ena Yai Gumam bianom kore dekename,” epe di norome.* Mt 16:19; 18:18
Yesu bei moiro Tomasi moingui tei u mari ume
24 Ena Yesu u no gama okonom koro koro muruwo te kaunom surai yokamai moipungi tei ungua kakom yai ta moikeme. Yaromi kam i Tomasi te yaromi kam ta i Dirama.* Yo 11:16; 14:5; 21:2 25 Moikengoro ena no gama yokamai suwo furo Tomasi “No yokamai Ari Wanopanom mora kanupune,” di topungoro ena yaromi “Na yaromi okom buro singairai bunom kankenaika te na okonam yaromi okom bunom akokenaika te damdi singa akaiyom okonam ikai a fikenaika na ‘Yaromi tokoi arero fume,’ diro fi ki sikenaiye,” dume.
26 Ena okome Sarere ta fungoro no Yesu gama yokamai iki ikai tokoi moipungoro te Tomasi ama moipune. No yokamai kori keiro lok supunba Yesu u ikai uro no moipungi suna tei arere moiro “Ne yokama nomanenom wira diro duwame,” di norere 27 ena awa tere Tomasi “Ne okonum ei tawa dero te na okonam kano! Te ne okonum sin boi na danamdi ikai do! Ena ne inokore surai eikere fi ki suwo!” di tongoro 28 ena Tomasi “Na Ari Wanopanam te Yai Gumanam yo,” di tongoro 29 ena Yesu “Kawom, ne na nakanenga fi ki si narenba ari na nakankenainga fi ki si narowainga yokamai mun ori wom firaime,” di tome.* 1 Pi 1:8
30 Te Yesu bei moiro no gama yokamai gumanomdi moiro tai ori yoporam boingua munmane bemba na munom i boikeiye.* Yo 21:25 31 Tai bengua muruwo boikeipa na “Ne yokama ‘Yesu yaromi Kirisito moiro te Yai Gumam wam moimie,’ diro fi ki si towainga ena kakom kakom moi kuwom suwainga inaime,” diro ka i munom boiye.* Yo 3:15; Ro 1:17; 1 Yo 5:13

*20:2: Yo 13:23

*20:7: Yo 11:44

*20:9: Ap 2:24-32; 1 Ko 15:4

*20:14: Lk 24:16; Yo 21:4

*20:17: Ip 2:11-12

*20:19: Yo 19:38

*20:20: Yo 16:22; 19:34; 1 Yo 1:1

*20:21: Yo 17:18

*20:23: Mt 16:19; 18:18

*20:24: Yo 11:16; 14:5; 21:2

*20:29: 1 Pi 1:8

*20:30: Yo 21:25

*20:31: Yo 3:15; Ro 1:17; 1 Yo 5:13