13
Yesu gama Andiako tei moinga yokamai bei moiro Banapasi te Sauro yai surai ewi deime
Ena ka mapunom ari te ka nuwi si ereinga ari Yesu fi ki si teinga yokamai Andiako moingi suna tei moime. Yokamai kanom i epe: Banapasi te Simiyon yaromi kam ta i Naisa te Sairini yai ta i kam Lusiasa te Sauro te Maneyan yaromi yai ori Eroti kounom kounom surai moipire.* Ap 11:27 Te yokamai Ari Wanopanom kam akire di towaro beinga kua kopuna moi teingoro ena Yai Gumam Murom “Na Banapasi te Sauro kokonan erowaika iran ne yokamai yai surai gunom boi ereiyo!” di erongoro* Ap 9:15 ena iran yokamai ka make enaro beinga kopuna moi tere ka make eire okonom ei yai surai binom kopu dere ewi deingoro fipire.* Ap 6:6
Banapasi te Sauro yai surai fu Saipasi man moirom bei engui tei fipire
Ena Murom Sumuna Banapasi te Sauro yai surai ewi dongoro surai fure ako fu Serusia tei fure nuwi kopare endingoro nuwi boromdi fure fu Saipasi man moirom bei engui tei fipire.* Ap 15:39 Ena surai u iki birom ori Saramasu ure Yura ari ka nuwi si ereinga iki muruwo ikai fure Yai Gumam gunom kam di mari depire. Te Yoane Mako ama fure yai surai akire di erome.* Ap 12:12, 25; 13:13
Ena yai surai Saipasi man koro koro wan fure ena okome u iki birom ori Pafoso ure tei moiro Yura yai ta gumanom boime. Yaromi kam i Bayesu. Yaromi gene mane mapunom kanere te ka mapunom kasu bengua yai ama moime. Te Bayesu yaromi man tei kiapam bengua yai ori akire di tome. Yai ori yaromi kam i Sesia Porusu. Yai ori i nomane nokapu wom fai tongoro ena “Yai Gumam kam firaiye,” dire Banapasi te Sauro surai unom boime. Te gene mane mapunom kanongua yaromi i kam Bayesu te yaromi Giriki kam i Eraima. Ena yaromi ure “Yai ori fi kun daikename,” diro yai surai bire ime de ere moimba* 2 Ti 3:8 Yai Gumam Murom Sauro yaromi kam ta i Pauro dem miriyom si di tongoro yaromi Eraima toren kanere 10 “Ne Satan wam moine. Te taikan yo tongua muruwo ne kianum fai te moinie. Te ne kasu dine. Ne ari gumanom ama bauwine. Te ne Ari Wanopanom konom bei niki denie.* Yo 8:44 11 Ena ne fi moro! Epena Ari Wanopanom ne einangoro okonum murom gi duwangoro kakom suwo koropane ne aro kankenanie,” epe dungoro ena Eraima okom muromdi kama sire gi dungoro yaromi “Yai kon mori opom duwame,” dire fu unanan furo yai wandouro fume.* Ap 9:8 12 Ena man kiapam bengua yai ori tarom i kanere Yai Gumam fi ki si tome. Te yaromi yai surai Ari Wanopanom kam di mari depika fire gam nouro dume.
Pauro te Banapasi surai Andiako tei fipikoro Pauro gunom kam di mari dome
13 Ena Pauro te ari koiro waninga yokamai iki birom ori Pafoso dere nuwi kopare endire nuwi boromdi fure iki birom ori Peka wime. Ari fai koro koro deingoro te iki birom ori Peka i Pambiria man suna tei dumie. Te yokamai tei fingoro ena Yoane ema dere inako dere Yerusarem tei fume.* Ap 13:5; 15:38 14 Ena yokamai iki birom ori Peka ma dere fu iki birom ori Andiako fime. Ari fai koro koro deingoro te Andiako i Pisiria man suna tei dume. Ena Yura ari iron kakom ungoro yokamai Yura ari ka nuwi si ereinga iki ikai koi fure ame dere moime. 15 Yokamai Mose kam boingua te ka mapunom ari kam boinga mora kereinga ena Yura ari ka nuwi si ereinga iki ari ori awi Pauro te ariyoma moingi tei dere “Arinamao, ne yokama ari yai opai nomanenom yoporam boi erowangua kam duwainga ena ne yokamai diyo!” epe di ereime.* Ap 15:21
16 Ena Pauro arere okom akire diro, “Isirae ari yo, te ne yokamai Yura ari moikeimba Yai Gumam kam akire di teinga ne yokamai na ka duwaika fiyo!* Ap 12:17 17 No Isirae ari Yai Gumanom no awanoma gunom boi erongoro yokamai Isipi tei moinga munmane kui eime. Ena Yai Gumam yoporam boiro yokami endire mansinom i ma dere ume.* Eks 1:7; 6:6; 12:51 18 Yokamai fure ari moikeinga akaiyomdi tei wan finga non iki 40 i deime. Te yokamai tai niki dongua beimba Yai Gumam yokamai gere ama wan fime.* Eks 16:35; Nam 14:34; Diu 1:31 19 Ena Yai Gumam bei moiro ari Keinan man bunam koro koro tei moinga okonom koro muruwo koro surai yokamai ei gouro mansinom i yokamai erongoro ime.* Diu 7:1; Yos 14:1 20 Te non iki munmane epemere 450 goungoro ena ari ipu einga yokama fuka dire moi fure moi fingoro ena ka mapunom yai Samue fuka dume.* 1 Sam 3:20 21 Kakom i no awanoma ‘No yai ori inapune,’ dingoro ena Yai Gumam Kisu wam Sauro erongoro yaromi non iki 40 ari yai opai kiapanom yai moime. Yaromi Bensamin yai moimie.* 1 Sam 8:5, 19; 10:20-24 22 Te Yai Gumam Sauro yaromi ma de tere ena yai ori ta i kam Dawiri kiapam bengua kokonan tome. Yaromi kiapam bengua ena Yai Gumam epe dume, ‘Na mora kanika Yesi wam Dawiri na denam minam koi mun kaniye. Yaromi na kanam dika dourom boime,’ epe dire* 1 Sam 13:14; 16:13; Sam 89:20 23 Dawiri yaromi gama yai ta i kam Yesu awi dongoro yaromi no Isirae ari akire di norowame. Koma Yai Gumam ka di koi eiro ‘Epe benaiye,’ dungua epena mukom faime.* 2 Sam 7:12-16; Ais 11:1 24 Te Yesu ako mangi unangua kakom teina ungoro Yoane koma ure Isirae ari ka epe di erome: ‘Ne yokamai bianom faingua nomanenom si awa tere nuwi buiyo!’ di mari de erongoro* Mt 3:1-2 25 ena Yoane kokonan i gounaro bengoro ‘Ne yokamai na eramom moime di fi nareime? Ne yokama “Na Mesia moime,” di fi nareimo? Yaromi na moikeiye. Yaromi nenen okome uname. Na yaromi kauwom tou kanom forau si dowaika na yaromi kounom moikeiye,’ epe di erome.* Yo 1:20, 27
26 Ena, arinamao, ne yokamai Aparam gama moinga te ne ari Yura ari moikeinga Yai Gumam kam akire di teinga yokamao, Yai Gumam akire di norere nokapu morapunga kam i di norome. 27 Di noromba ari yokamai Yerusarem kei fainga te yokamai arinoma mokoinga yokamai Yesu mapunom fikeime. Yokamai Yura ari iron kakom kakom ka mapunom ari kanom boinga kereimba yaromi mapunom fikeime. Fikere Yesu si goinga yokamai ‘O’ dingoro ena iran ka mapunom ari kanom mora mukom faime.* Yo 16:3; Ap 3:17 28 Te yokamai yaromi si gorainga mapunom wandou fimba mapunom kankeimie. Ena yokamai yai Pairoti ‘Ne yaromi si gorano?’ di fi teingoro ‘O’ diro yaromi si goime.* Mt 27:22-23 29 Ena ka mapunom Yesu kam boi teingamere epe mukom faingoro yokamai Yesu eri yoro bakomdi i mangi dero yono einga akaiyom tei man si teime.* Mt 27:59-60 30 Si teimba Yai Gumam yono manomdi wiyom yaungoro arirome.* Ap 2:24 31 Ena aro kakom suwo munmane Yesu nenen imari dongoro ari yokamai yaromi gere Gariri man ma dero Yerusarem ama finga ekanime. Te epena yokamai Yesu arirongua kaningai Isirae ari di mari de ereime.* Ap 1:3, 8
32-33 Ena no yokama Yesu ka mapunom di eropunie. Ka i epe: Yai Gumam Yesu goingua akire di tongoro arome. Tarom i Yai Gumam no awanoma ka di koi eiro di eronguamere epe mukom faingoro no awanoma gama kanupune. Te koma Yai Gumam dunguamere epe kam akire di teinga wi dinga pepam giwi surai boime.* Sam 2:7
Ne na wanam moinie. Te epena aro kakom na ne aunum moiye.
34 Te Yai Gumam yaromi yono manamdi wiyom yaungoro arirongua gam dinom buikenangua Yai Gumam dunguamere boime:
‘Na Dawiri yaromi bei nokapu de towaiye,’ diro ka di koi eikamere epe na ama ne erowaiye.* Ais 55:3
35 Te Yai Gumam kam akire di teinga wi dinga pepam ta i epe boime:
Yai Gumam yo tongua yaromi ‘Yae, ne ganum dinom buikename,’ epe diro di guwo di tomie.
Ka i boingua Dawiri kam dikeme.* Sam 16:10; Ap 2:27 36 Yai Gumam Dawiri kokonan tongoro kokonanom goungua yaromi goingoro awoma teina tei man si teingoro gam buime.* Ap 2:29 37 Buimba Mesia yaromi goingua Yai Gumam akire di tongoro arongua gam dinom buikeme. 38 Ena arinamao, fiyo! Yesu nenen moingua ‘Ne bianom faingua Yai Gumam kore dowame,’ di mari de erowaiye.* Ap 10:43 39 Yai Gumam bei moiro ari yai opai Yesu fi ki si teinga yokamai ‘Ne yokamai yo tere moime,’ di erowame. Te Mose ka di guwo dungua kam i yo tongua mapunom ari bei erekename.* Ro 10:4 40 Ena iran ne yokamai kiapam moiyo! Kiapam moikenainga ka mapunom ari dinga tarom i ne yokamai fuka di erowame.* Hap 1:5 41 Ka mapunom ari epe dime:
Ne yokamai ka mapunom kam ka singa yokamai fiyo! Ne yokamai mangi moingi yai ta na kokonan benaika imari de erowamba ne yokamai fi kun daikenaime. Enau ne yokamai ganom nouro dire goraime.
Ka mapunom ari epe boime,” Pauro epe di erome.
42 Ena Pauro te Banapasi yai surai mena naro beipikoro ari yai opai “Ya, iron kakom ta ne surai inako dero ka i tokoi di mari de noro!” epe dime. 43 Yokamai Yura ari ka nuwi si ereinga iki ikai koi kuku boinga koro koro fingoro ena Yura ari munmane te ari Yura ari moikeimba Yura ka mapunom fi ki singa yokami munmane yai surai mounomdi fime. Ena te Yai Gumam bei nokapu de erongua yokamai nokapu moinga yai surai ka di erere te di yoporam boi erepire.* Ap 11:23; 14:22
44 Ena iron kakom tokoi ungua ari yai opai muruwo iki birom ori kei fainga yokamai uro Yai Gumam ka mapunom firaro kuku boime. 45 Ena Yura ari kaninga ari munmane wom uro kuku boingoro yokamai denom minom niki de firo “Pauro yaromi kasu dume,” diro kura kam di tere moimie.* Ap 14:2; 17:5 46 Iran Pauro te Banapasi kuri fikere ka yoporam boire, “No yokamai Yai Gumam kam i koma di eropunga faimba ne yokama no kanom dipika mounom wako teinga moi kuwom suwainga akaiyomdi tei morainga ikenainga nenen moingi faingua iran no surai ne yokamai ma dere ari Yura ari moikeinga yokamai moingi tei napuiye.* Ap 3:26; Lk 7:30; Ap 18:6 47 Ari Wanopanom epe di go di norome,
Na ‘Ari yai opai man man muruwo moinga akire di erowaika nokapu moraime,’ diro na ne surai ewi dowaikoro ne surai furo ari ka di mari de erowaipire. Ne surai epe benaipika ena ari kewa gaingoro dero kon bau boinguamere epe ne surai moraipire,
Yai Gumam epe di norome,” yai surai epe dipire.* Ais 49:6 48 Ena ari Yura ari moikeinga yokamai ka i fire mun ori wom fire te Ari Wanopanom kam dungua ama mun fi teime. Te Yai Gumam ari yai opai gunom boi erongoro kakom kakom moi kuwom suwainga akaiyomdi tei morainga yokamai fi ki sime.* Ap 11:18
49 Ena Ari Wanopanom kam i man man koi muruwo fume. 50 Ka i fumba Yura ari yokamai ure opai mokoinga yokamai Yai Gumam kam akire di teinga te iki birom ori ari mokoinga yokamai ka di ereingoro yokamai fure Pauro te Banapasi surai bei niki de erere ewi ikinomdi mena de ereime. 51 Epe beimba yai surai bei moiro “Nuwi mena deinga yokamai mapunom niki dongua bei moinga firaime,” diro kaunom tou kuwan bengua towa towa kei dere ena fu iki birom ori Aikoniam tei fipire.* Mt 10:14; Ap 18:6 52 Surai fimba Yesu gama yokamai Andiako tei moinga mun ori wom fingoro te Yai Gumam Murom ari yokamai denom minom si di erome.

*13:1: Ap 11:27

*13:2: Ap 9:15

*13:3: Ap 6:6

*13:4: Ap 15:39

*13:5: Ap 12:12, 25; 13:13

*13:8: 2 Ti 3:8

*13:10: Yo 8:44

*13:11: Ap 9:8

*13:13: Ap 13:5; 15:38

*13:15: Ap 15:21

*13:16: Ap 12:17

*13:17: Eks 1:7; 6:6; 12:51

*13:18: Eks 16:35; Nam 14:34; Diu 1:31

*13:19: Diu 7:1; Yos 14:1

*13:20: 1 Sam 3:20

*13:21: 1 Sam 8:5, 19; 10:20-24

*13:22: 1 Sam 13:14; 16:13; Sam 89:20

*13:23: 2 Sam 7:12-16; Ais 11:1

*13:24: Mt 3:1-2

*13:25: Yo 1:20, 27

*13:27: Yo 16:3; Ap 3:17

*13:28: Mt 27:22-23

*13:29: Mt 27:59-60

*13:30: Ap 2:24

*13:31: Ap 1:3, 8

*13:32-33: Sam 2:7

*13:34: Ais 55:3

*13:35: Sam 16:10; Ap 2:27

*13:36: Ap 2:29

*13:38: Ap 10:43

*13:39: Ro 10:4

*13:40: Hap 1:5

*13:43: Ap 11:23; 14:22

*13:45: Ap 14:2; 17:5

*13:46: Ap 3:26; Lk 7:30; Ap 18:6

*13:47: Ais 49:6

*13:48: Ap 11:18

*13:51: Mt 10:14; Ap 18:6