4
Ena na ka koro dungua ama duwaiye. Okome gaima gawo ta yaromi bei moiro nem guwai gaiyom muruwo inamba yaromi kuai gaima yo moingua kakom tei tai kan ikeme. Nuwi kokonan gan moinguamere epe moime. Ari suwo koropane gaima i kiapam bei teingoro te ari koropane gaima meinam ama kiapam beimie. Ena okome nem kakom gunom boi tongua kakom i fuka duwangua ari yokamai gaima kiapam bei teinga i gouname. Iran i nonon gan gawo ama epe mere moipune. Ena nonon gan gawo epe moipunga kakom tei no nomanenom erowai tekengua ena nonon furo murom niki deinga mangi moinga yokamai nuwi kokonan bei eropunba* Gar 3:23; Kor 2:20 Yai Gumam kakom gunom boi tongua kakom i mora ungoro ena Yai Gumam wam awi dongoro ungua opai gan i kui nongoro ena yaromi Mose ka di guwo dungua dourom boime.* Yo 1:14; Ro 8:3-4; Ef 1:10 Yaromi “Ari yokamai Mose ka di guwo dungua dourom boinga yokamai meina bai erowaika ena yokamai Yai Gumam gama moraime,” diro ungua oparomi kui nongoro ka di guwo dungua dourom boime.* Gar 3:13 Ena epena ne yokamai Yai Gumam gama moinga iran i yaromi bei moiro wam Muromom Sumuna awi dongoro yaromi u nonon denom minom ikai koi uro u boiro “O auwo, na mun fi ereiye,” diro di teme.* Ro 8:15-16 Ena iran i nonon nuwi kokonan gan moikepunie. Tamanume. Nonon Yai Gumam gama moipune. Ena no yaromi gama moipunga yaromi “Na tai kan epe ganama erowaiye,” diro tai kan i no norowame.* Ro 8:17; Gar 3:29
Pauro yaromi Garesia yokamai inokore munmane ei erome
Ena te koma ne yokamai Yai Gumam kankere ena murom niki dongua yai gumam kawom moikeinga yokamai nuwi kokonan bei ereimba* 1 Ko 8:4-6 epena ne yokamai Yai Gumam mora kanimie. Bere na ka ta duwaika Yai Gumam ne yokamai mora ekanumie. Iran i ne yokamai “Yai Gumam ‘No yokamai yo tere moime,’ duwame,” diro inako dero ka di guwo dungua tokoi dourom boiro nuwi kokonan bei teinga i kawom faikeme. Fiyo! Ka di guwo dungua i yoporam boiro nokapu wom dikeme. 10 Ne yokamai “Yai Gumam mun fi norowame,” diro Mose ka di guwo dungua dourom boiro ena aro kakom suwo koropane te kapa kakom suwo koropane te noniki kakom suwo koropane nou kei erere “Kakom i kakom nokapu wom dume,” dime. Ena ne yokamai mapunom i dourom boiro waninga iran i ne yokamai furo Mose ka di guwo dungua i nuwi kokonanom bei teimie.* Ro 14:5; Kor 2:16 11 Ena na tai kokonan bei ereika i “Tarom noromanga tai epe mere furo ako suwame,” diro ena na ne yokamai inokore munmane ei ereiye. 12 Ena, na arinamao, na yoporam boiro di erowaiye. Na Mose ka di guwo dungua dourom boikeikamere epe ne yokamai dourom boikeiyo! Ne yokamai tai ta niki dongua na bei narekeimie. Mane. 13 Ne yokamai mora kaninga koma na kon ta naro beipa na ganam i nupi faingua ena na u ne yokamai moingi tei ure koma kakom gunom kam di mari de ereiye.* 1 Ko 2:3 14 Kawom, na ganam i erowai tekengua ena ne yokamai niki de fi narowainga faimba ne yokamai niki de fi narekeimie. Tamanume. Ne yokamai Yai Gumam nuwi kokonan gan ungua bo te Kirisito Yesu nenen ungua kukureingamere epe ne yokamai na nakukureime. 15 Kakom tei ne yokamai mun fi moinga te epena mun fi moikeinga ena ta bengoro mun fikeimie? Ena na ne yokamai kanom wayom kawom di mari dowaiye. Ne yokamai mun fi moinga kakom tei “No yokamai okonom murom wauwi dero ne geu di erowapunga i faname.” di nareime. Mapunom epe i faikemba ne yokamai ka epe di nareime. 16 Ena na ka kawom ne yokamai di ereika ne yokamai “Na kianom moime,” dimo? Oro?* Eim 5:10; Yo 8:45
17 Ena ari gunom kam kasu di einga yokamai “Ne yokamai uro no yokamai ganoma moraime,” di firo kokonan i bei ereimba yokamai uro ne yokamai akire di erekenaime. Tamanume. Yokamai bei moiro “Garesia ari yokamai no yokamai kanom akire di norowaime,” diro uro “Pauro te Garesia ari yokamai i gere kianom moraime,” diro bei fou di noreime. 18 Ena na nokapu di ereika ena ne yokamai kanom firaika i faime. Kakom kakom na ne yokamai moingi tei moika bo moikeika kakom na ne yokamai kanom fiye. 19 O, na ganamao, na denam minam mun fi ereiye. Ena ne yokamai Kirisito mora kawom fi ki si tekeinga ena opai gan gan kui noware ganom kipi fingamere epe na ne yokamai kipi fi ereiye. Ena kipi kaingua fikamere epe firaika ena ne yokamai Kirisito gere si daunainga kipi fi ereika i gouname. 20 Na inokore munmane ne yokamai ei ereika ena na u ne yokamai moingi tei unaika ka wira diro di erowaika na mun firaiye.
Pauro opai surai Aka te Sara kanom kuiam di mari dome
21 Ena ne yokamai ka di guwo dungua dourom borainga na ka di mari de erowaiye. Ne yokamai ka di guwo dungua kawom i fikeimie. 22 Ka di guwo dungua i epe dungua Aparam yaromi wam surai kui nome. Aparam bei moiro Yura ari mapunom dourom boiro nuwi kokonan opai ire wam ta kui nongua te Aparam efem biyai ingua wam ta ama kui nome.* Yen 16:15; 21:2 23 Ena Aparam te nuwi kokonan opai gere bei moiro yai opai mapunom epe beipika ena mam wam ta Isameil kui nomba te Yai Gumam ka di koi engua Aparam di tongua ena efem biyai wam ta Aisaki ama kui nome.* Ro 9:7-9 24 Ena wam surai kui epika kam i kanom monom i ikai tei faimie. Ena opai surai i moipikamere epe Yai Gumam ka surai gowa si eme. Ka towane ta na di mari de erowaiye. Ena ka towane i gowa si engua Mose ka di guwo dungua Sinai kopu tei imie. Ena nuwi kokonan opai Aka moinguamere epe ari ka di guwo dungua inga yokamai epe mere moimie. Ena Aka oparomi wam kui nongua gama yokamai nuwi kokonanom gan ama moimie.* Ro 8:15 25 Ena na opai Aka kam dika na Sinai kopu i Arepia iki akai tei dungua kam ama diye. Ena Aka oparomi bei moiro Aparam nuwi kokonan bei tonguamere epe Yura ari epena Yerusarem tei moinga yokamai Mose ka di guwo dungua kam muruwo nuwi kokonan bei teimie. 26 Te ka ta na di mari de erowaiye. Te opai ta Sara oparomi moinguamere epe ari Yai Gumam ka gowa si engua Aparam di tongua kam i inga yokamai moimie. Te opai Sara moinguamere epe Yerusarem i kamundi tei dunguamere epe dume. Ena oparomi nonon manom moingua iran no nuwi kokonan beikepune.* Ip 12:22; Rew 21:2, 10 27 Ena ka mapunom koi dungua Yerusarem kam wayom epe di mari dome:
Opai wiyom biyai awi dongua oparomi gan munmane wom kui nowamba opai wiyom biyai yo moingua oparomi gan munmane kui nekenangua iran i ne denum minum kemine tenga gan kui nekenga opai yo, ne mun firo! Te ne gan kuire kipi kaingua fikenga opai yo, ne mun fire ka ori wom dire u boro!
ka mapunom epe dungua iran i no yokamai mora fipunga Yerusarem mangi tawa dungua i ari munmane moikeimba Yerusarem kamundi iwe dungua i ari munmane moraime.* Ais 54:1
28 Ena, na arinamao, Aisaki yaromi moinguamere epe ne yokamai moimie. Ena Yai Gumam ka di koi engua Aisaki kui nonguamere epe Yai Gumam kui nongua ena ne yokamai yaromi gama moimie.* Ro 9:7; Gar 3:29 29 Te komari Aparam nuwi kokonan opai gere bei moiro yai opai mapunom epe beipika wam kui nongoro ena wam i bei moiro wam ta Murom Sumuna yoporam boingua nem mam erongua kui nongua yaromi bei niki de tome. Ena epe mere epena kakom ari Mose ka di guwo dungua dourom boinga yokamai bei moiro no yokamai Yesu gama yokama moipunga bei niki de noreime. 30 Ena ka mapunom i tora ka dume? Ka mapunom i epe dungua
Nuwi kokonan opai wam te Aparam efem biyai wam gere nenom tarom tai ta ta muruwo ikenaipire. Ma deiyo! Efem biyai wam towane nem karam gan moingua ena nuwi kokonan opai te wam gere ewi do!
ka mapunom epe dungua* Yen 21:10; Yo 8:35 31 ena iran, na arinamao, nonon ka di guwo dungua dourom boikepunba fi ki si tongua konom dourom boipunga no yokamai nuwi kokonan opai gama moikepunie. Tamanume. No opai nuwi kokonan opai moikengua oparomi gama moipunie.

*4:3: Gar 3:23; Kor 2:20

*4:4: Yo 1:14; Ro 8:3-4; Ef 1:10

*4:5: Gar 3:13

*4:6: Ro 8:15-16

*4:7: Ro 8:17; Gar 3:29

*4:8: 1 Ko 8:4-6

*4:10: Ro 14:5; Kor 2:16

*4:13: 1 Ko 2:3

*4:16: Eim 5:10; Yo 8:45

*4:22: Yen 16:15; 21:2

*4:23: Ro 9:7-9

*4:24: Ro 8:15

*4:26: Ip 12:22; Rew 21:2, 10

*4:27: Ais 54:1

*4:28: Ro 9:7; Gar 3:29

*4:30: Yen 21:10; Yo 8:35