2
Yesu ewi dongua finga yokamai Pauro gere denom minom towane eime
Ena na moika noniki 14 fungoro ena na te Banapasi no surai tokoi Yerusarem fupuiye. Te no surai Taitasi yaromi ama akire fupunie.* Ap 15:2 Ena Yai Gumam na naika konom i mari de narongoro na fuiye. Na “Tamaneka kokonan epena na beika te koma ama na beika i yo wom ako suwangua i faikename.” diro furo Yai Gumam ariyoma mokoinga yokamai towane moingi tei furo gunom kam ari Yura ari moikeinga yokamai di mari deika kam i opom di ereiye. Te mokoinga yokamai kakom kakom bei moiro ari Yura ari moikeinga yokamai “Ganom guwo diyo!” dimba epena Taitasi na gere ama moipunga yaromi iki ta yai moimba yokamai “Yaromi no yokamai gere ama morapunga ena ne yaromi gam guwo duwo!” epe di narekeime. Di narekeimba ari suwo koropane “Yaromi gam guwo duwo!” di erowaro beimie. Yokamai “No yokamai Kirisito fi ki si topune,” diro kasu diro uro “Yokamai Kirisito Yesu fi ki si tere ena bianom kan koi erongua konom ma deinga kanaro upune,” epe diro eke dere no moipungi suna tei wime. Yokamai finga Mose ka di guwo dungua si dowainga kan tokoi si norowaimba* Ap 15:1, 24; Gar 1:7; 5:1, 13 no yokamai “Gunom kam kawom kakom kakom ne yokamai moingi tei duwame,” diro ena yokamai “Taitasi gam guwo duwo!” epe di noreinga kakom kakom “O” di erekepune. Ena na fu Yai Gumam ariyoma mokoinga yokamai moingi tei furo moipa yokamai bei moiro na gunom kam di mari deika akai nere ka ta di narekeme. Te yokamai ari mokoinga moimbo mokokeinga moimbo na moiki tei dikema, Yai Gumam towane kanume. Yaromi furo ari ganom dinom kanero ipu si erekemba yaromi furo ari inokore ei finga kanere ipu si erome. Ena kawom, ari mokoinga yokamai ka ta na di narekeimba * Ap 10:34 yokamai mapunom ta bei narome. Yokamai kaninga Yai Gumam bei moiro Pita awi dongoro furo ari ganom guwo dinga yokamai moingi tei furo gunom kam di mari de eronguamere epe Yai Gumam na nawi dongoro na furo ari ganom guwo dikeinga yokamai moingi tei furo gunom kam i di mari de ereiye.* Ap 22:21 Kawom, Yai Gumam Pita “Ne furo ari ganom guwo dinga yokamai moingi tei furo kokonan bei ero!” di tero yoporam boingua tere awi donguamere epe na “Ne fu ari ganom guwo dikeinga yokamai moingi tei furo kokonan bei ero!” di narere yoporam boingua narere nawi dome. Ena Yesu fi ki si teinga yokamai mokoinga ari Yemesi te Pita te Yoane yokamai kaninga Yai Gumam bei nokapu de narere kokonan i narome. Iran i yokamai na te Banapasi gere mun fi norere okonom akore ka towane epe eire “No yokamai furo ari Yura ari moikeinga yokamai moingi tei furo kokonan bei erowainga te nonon fu Yura ari moingi tei furo kokonan bei erowapune,” ka epe di noreime. 10 Ena yokamai ka towane ta epe di noreime: “Ne yokama bei moiro no kuwanom ari Yerusarem tei moinga yokamai inokore ei kun dai ereiyo!” di noreingoro ena na ka i mun kanere kokonan yoporam boiro bei ereiye.* Ap 11:29-30
Pauro bei moiro Pita mapunom faikengua bengua di mari de tome
11 Ena okome Pita u iki birom ori Andiako tei ungua kakom tei yaromi mapunom faikengua bengua ena ari gumanomdi tei na kura kam di teiye. 12 Ta bengoro kura kam di teiye? Koma Yemesi ari ewi dongua yokamai ama kuinga kakom tei Pita te ari Yura ari moikeinga yokamai gere kua kopuna ama ne moingoro Yemesi ewi dongua yokamai winga ena Pita ka i fingua ari yokamai “ ‘Ari Yura ari moikeinga fi ki si teinga yokamai ganom guwo dowaime,’ di fipune,” dingoro i kuri fire ena inako dero ari Yura ari moikeinga yokamai kua kopuna “Ama nekenapune,” dume.* Ap 11:3 13 Ena Yura ari suwo koropane Andiako tei ama fi ki si teinga yokamai bei moiro Pita “Yura ari moikeinga yokamai kua kopuna ama nekenapune,” dungua mapunom i dourom boiro ama beimie. Yokamai mapunom niki dongua i beinga ena Banapasi “Ama dourom boraiye,” di firo beme. 14 Bemba na kanika yokama kon yo tere wankere gunom kam kawom dourom boikeingoro ena na furo ari okonom muromdi tei furo ka epe Pita di teiye: “Ne Yura yai moinba kakom suwo koropane ne ari Yura ari moikeinga yokamai mapunonom dourom boiro Yura ari mapunonom dourom boikenga iran i ne yoporam boiro ari bam ta yokamai ‘Ne yokamai bei moiro no Yura ari mapunonom dourom boraime,’ di erenga i faikeme,” epe di teiye.
Yura ari te ari Yura ari moikeinga yokamai gere Kirisito fi ki si teinga Yai Gumam yokamai akire di erome
15 Ena na Pita ka ta di ereiye. “Ena no surai bei moiro ari Yura ari moikeinga Mose ka di guwo dungua i dourom boikeinga yokamai arinoma moikepuipa no nenom manom Yura ari moipika iran 16 no surai epe mora kanupuka ari ka di guwo dungua dourom boinga Yai Gumam yokamai ‘Ne yokamai yo tere moime,’ epe di erekeme. Tamanume. Ari Yesu Kirisito towane fi ki si teinga Yai Gumam yokamai ‘Ne yokamai yo tere moime,’ epe dume. Ena no surai ‘Nonon ka di guwo dungua dourom boikepuiba Kirisito fi ki si topuka ena Yai Gumam “No yo tere moime,” duwame,’ diro ena ama Kirisito Yesu fi ki si topuiye. Kawom, ari yokamai ka di guwo dungua dourom borainga Yai Gumam ‘Ne yokamai yo tere moime,’ epe dikenaime. Tamanume.* Ap 15:10-11; Ro 3:20-28; 11:6; Gar 3:11 17 Ena no surai ‘Kirisito yaromi towane akire di norongoro ena Yai Gumam “No surai yo tere moime,” dume’ di fipuka ena ari yokamai ‘No surai bei moiro Mose ka di guwo dungua dourom boikeipire,’ dinga kawom dime. Ena no surai mapunom niki dongua epe bepuka iran i Kirisito yaromi bei moiro ari akire di erongoro yokamai bianom beimo? Tamanume. 18 Na ka di guwo dungua dourom boikeika kakom tei na bianam beikeipa na ‘Yai Gumam “Na yo tere moime,” duwame,’ diro ka di guwo dungua koma dourom boikeika epena tokoi dourom boraika ena na ka di guwo dungua si deika mapunom i ari opon di erowaiye. 19 Ena na ka di guwo dungua dourom boika kakom i na mora kanika Yai Gumam ‘Yo tere moine,’ di narekenangoro te na kakom kakom moi kuwom singa di derewo dungua akaiyom ikenaiye. Ena iran na ‘Yai Gumam yaromi dourom boraiye,’ diro furo Kirisito eri yoro bakomdi tei goingua iran i Mose ka di guwo dunguamom i dourom boikeiye.* Ro 6:6; 7:6 20 Ena Kirisito mora eri yoro bakomdi tei goingua iran i epena na nanan kon gorom i dourom boikeipa Kirisito na denam minam ikai koi yokori moi narongoro ena epena na mangi tawa moiro kon muruwo wan moika na Yai Gumam wam fi ki si tere konom wan moiye. Yaromi dem miriyom mun fi narere goi narome.* Yo 13:1; Gar 1:4 21 Ena na Yai Gumam bei nokapu de narongua mapunom ma dekeiye. Kawom, ari yokamai ka di guwo dungua dourom borainga ena Yai Gumam ‘Ne yokamai yo tere moime,’ duwangua ena Kirisito mora goi dongua yaromi yo morom wom goime,” ka epe diro Pita di teiye.

*2:1: Ap 15:2

*2:4: Ap 15:1, 24; Gar 1:7; 5:1, 13

*2:6: Ap 10:34

*2:7: Ap 22:21

*2:10: Ap 11:29-30

*2:12: Ap 11:3

*2:16: Ap 15:10-11; Ro 3:20-28; 11:6; Gar 3:11

*2:19: Ro 6:6; 7:6

*2:20: Yo 13:1; Gar 1:4