16
Yesu tokoi arome
Mt 28:1-8; Lk 24:1-12; Yo 20:1-10
Ena Yura ari iron kakom i goungoro Mararina opai Maria te dom Yemesi mam te opai Saromi eri nurom kipam sungua tarom meina baire ire “Yesu yonom bui towapune,” dire ena Sarere ori koimoiri aro moko ungua fure yono einga akaiyom naro fime. Ena kon bakom tei fure yokamai ka di ipo ka dere “Yono einga kori giramdi kongo ori dunguai eramom werewo de dowame?” dimba okonom murom kan koro ipo dere kaningai kongo ori wom dunguai ako opa boi deingoro ena yokamai kongo minom ikai fure kaningai kora gaima ta okonom wom tei ame dere moire gai feke fingoro ena opai gan yokamai kuri ori wom fime. Kuri fingoro ena gaima “Ne yokamai kuri fikeiyo! Ne yokamai Nasareti yai Yesu eri yoro bakomdi singarai wandou wimba yaromi mora arere fumie. Tawa moikeme. Ena ei teinga akaiyom kaniyo! Ena ne yokamai fure yaromi gama te Pita gere ‘Yaromi Gariri man tei koma name. Koma ka di eronguamere ne yokamai fure epe kanaime,’ di ereiyo!” di erongoro* Mt 26:32; Mk 14:28 ena opai gan yokamai u mena fure ganom nouro diro inokore unanan eiro ena tongi fime. Ena yokamai kuri finga iran tai kaningai ari di erekeime.
Yesu Mararina opai Maria umari boi tome
Mt 28:10; Yo 20:11-18
Ena Sarere ori koimoiri Yesu tokoi arere fure koma Mararina opai Maria umari boi tome. Komari murom niki deinga okonom koro muruwo koro surai oparomi dem miriyom ikai tei moingoro Yesu ewi mena dome.* Lk 8:2 10-11 Ena Maria Yesu arongua kanere fure ari Yesu gere ama moinga yokamai epena werai si fairo kai mei moinga oparomi “Na Yesu yokori moingua kaniye,” di eromba fi kun daikeime.
Yesu gama yai surai umari boi erome
Lk 24:13-35
12 Ena okome yai surai kon ta naro fipikoro Yesu giram gumam si awa tere kon mori bakom ta surai gumanom boi erongoro 13 ena surai inako dere fure ari koropane di ereimba yokamai ka dipika ama fi kun daikeime.
Yesu gama yokamai okonom koro koro muruwo te kaunom towane umari boi erome
Mt 28:16-20; Lk 24:36-49; Yo 20:19-23; Ap 1:8
14 Ena okome Yesu uro gama yokamai okonom koro koro muruwo te kaunom towane kua kopuna ne moingi kakom tei umari boi erome. Yokamai ari koma umari boi erongua kanom i fi kun daikeinga te Yesu fi ki si tekeinga ena Yesu kura kam di erome. 15 Te yaromi ka ama epe di erome, “Ne yokamai man man muruwo fure ari yai opai muruwo moi fingai gunom kam di mari de ereiyo!* Ap 1:8 16 Nenta gunom kam fi ki suwangua nuwi burangua Yai Gumam akire di towangoro yaromi kakom kakom moi kuwom suwainga inamba nenta fi ki sikenangua Yai Gumam bei niki de towame.* Ap 2:38; 16:31-33 17 Ena yokamai na kanam fi ki si narowainga yokamai tai ta ta ori beire opom di erowaime. Tai ta ta ori epe benaime: Na kanam daire murom niki deinga yokamai ewi mena dowaime. Te ka kapo kapo duwaime.* Ap 2:4; 8:7 18 Te yokamai onopa fuma ako moraimbo gene nurom nowainga yo moiro tai gaire goikenaime. Te yokamai ari nupi fainga yokamai okonomdi ganom akonainga si koi enaime,” Ari Wanopanom Yesu epe di mari de erongoro* Lk 10:19; Ap 28:3-6 19 ena Yai Gumam akire di tongoro kamundi moko furo Yai Gumam okom wom tei ame dere moime.* Ap 2:33-34; Ef 1:20 20 Ena iran Yesu gama yokamai fu man man muruwo fure gunom kam di mari deingoro Ari Wanopanom bei moiro gama yokamai akire di erongoro yokamai tai ta ta ori beingoro ari yokamai kanere “Yai Gumam gunom kam i kawom dume,” dime.* Ap 14:3; Ip 2:3-4

*16:7: Mt 26:32; Mk 14:28

*16:9: Lk 8:2

*16:15: Ap 1:8

*16:16: Ap 2:38; 16:31-33

*16:17: Ap 2:4; 8:7

*16:18: Lk 10:19; Ap 28:3-6

*16:19: Ap 2:33-34; Ef 1:20

*16:20: Ap 14:3; Ip 2:3-4