8
Te yokamai Sitiwin si goingua Sauro “O” diro moime.* Ap 7:58; 8:4; 11:19
Sauro yaromi furo Yesu gama yokamai bei niki de erome
Ena kakom boromdi tei ari yai opai Yerusarem tei moinga Yesu fi ki si teinga yokamai ka kori di erero bei niki wom de ereingoro ena yokamai tongi Yuria akai te Samaria akai fimba ewi dongua finga yokamai towane Yerusarem tei moimie. Te ari suwo Yai Gumam kam gore dinga yokamai ure Sitiwin ire fure kai ori wom mei tere man si teime. Si teimba Sauro “Fi ki singa yokamai ei gounaro beiye,” di fire bei niki dere te u iki koro koro muruwo ikai fure yai opai muruwo gurere endire furo kan si erome.* Ap 9:1, 13; 22:4; 26:9-11
Firipi yaromi fu Samaria akai tei furo ka mapunom di mari dome
Ena fi kun dainga yokama tongi koro koro finga ka mapunom di mari deime. Te yai Firipi fu Samaria akai fure iki birom ori ikai fure “Yesu i Mesia Yai Gumam awi dongua akire di norongua yai moime,” di mari de erome.* Ap 6:5 Ena yai opai munmane Firipi kam fire te ari ganom nouro dinga tarom bengua kanere inokore eimie. Firipi muronom niki deinga yai opai ikai koi moingi ewi mena dongoro muronom au diro fime. Te ari kaunom goingua bo te kaunom niki dongua yokamai kon wanaro finga Firipi bei nokapu de erongoro kon nokapu wan fimie.* Mt 10:1; Mk 16:17 Yaromi epe bengoro ena iran Samaria ari mirinom ori wom moko ime.
Yai ta koma iki birom ori tei ure moime. Yaromi kam Saimon. Yaromi gene mane kanero tai mapunom mapunom bengoro Samaria ari ganom nouro dime. Ena yaromi “Na yai ori moiye,” dungoro 10 ari yai opai kanom wanungua bo kanom wankengua Saimon kam dungua fi kun daire “Yai Gumam yoporam boingua yaromi tongoro tarom i epe beme. Ena iran kamundi yai ori moime,” dime. 11 Te kakom kakom tai gene mane mapunom mapunom bengua iran yokamai ganom nouro dire dourom boime. 12 Te okome Firipi ure Yesu Kirisito kam mapunom te Yai Gumam kiapanom bei norowangua kam di mari de erongoro ena ari fi ki si tere yai opai nuwi buime. 13 Te Saimon nenen ama fi ki sire nuwi buiro Firipi mouwomdi koro koro fure kanungua Firipi tai ta ta ori ari ganom nouro dinga tarom bengoro inokore munmane eme.
14 Ena Samaria ari Yai Gumam kam mapunom fi ki singoro Yesu ewi dongua finga yokama Yerusarem tei moinga kam wayom i fire Pita te Yoane surai ewi Samaria man tei deime. 15 Ena surai Samaria man tei fure “Fi ki singa yokamai Yai Gumam Murom inaimie,” diro surai ka make eipire. 16 Koma Samaria ari yokamai Yesu Ari Wanopanom fi ki si teinga nuwi buimba Murom Sumuna denom minom ikai koi kungoro ena iran epena yai surai ka make eire 17 okonom yokamai binomdi akopikoro Murom Sumuna denom minom ikai koi fume.* Ap 9:17; 19:6; 1 Ti 1:6
18 Ena Saimon yaromi kanongua ewi dongua finga yai surai okonom yokamai binomdi akopikoro yokamai Murom Sumuna i mora ingoro yaromi kongo ire fu surai moipiki tei uro 19 “Ya, ne yai surai yoporam boi narowaipikai na ari yokamai binomdi akonaikoro Murom Sumuna denom minom ikai koi inainga kongo erowaiye,” di erongoro 20 ena Pita, “Ne epe ‘Na tarom i Yai Gumam ari yo erongua kongo baraiye,’ di finga ena iran ne te ne kongonum guwom akai ama namie. 21 Yai Gumam kanongua ne nomanenum di fingai faikengua no ka mapunom kokonan bepunga ne ama beikenane.* Sam 78:37 22 Ena iran ne nomanenum si awa tere tai niki dongua bei moinga ka make epe eyo! ‘O Ari Wanopanom, na bianam ta beire te na nomanenam di fika i ne kore de naro!’ diro ka make ei to! 23 Na di fika ne gikenga yai moire ne bianum fainga ne nomanenum goingoro dipanom ume,” Pita epe di tongoro 24 Saimon ka mokom bairo epe dume, “Ne surai kanom dinga fuka dikenaro bengua akire di narero Ari Wanopanom ka make ei teiro!” dume.
25 Ena ewi dongua finga yai surai Pita te Yoane Ari Wanopanom taikan bei eronguamere epe imari dere te Ari Wanopanom ka mapunom di mari depika ena inako dero Yerusarem tokoi fipire. Surai kon bakom fure Samaria iki ikai koro koro Yesu gunom kam di mari depire.
Firipi furo Itiopia yai ta akiro di tongoro Yesu fi ki si tome
26 Ena Ari Wanopanom nuwi kokonan gan Firipi yaromi moingui tei ure “Ne arire u oropo koi fo! Ne fu konmori Yerusarem fungua konom i ma dere u oropo Gasa man tei fungua bakom tei fo!” di tome. Kon bakom ta ari moikeingi akai tei fume. 27 Ena Firipi arere fume. Te Itiopia yai ori kon bakom ta ume. Yaromi Itiopia akai kiapam bengua opai Kandusi kongom te guwai gaiyom kiapam beme. Yaromi koma “Yai Gumam kam akire di towaiye,” dire fu Yerusarem fure* Ais 56:3-7 28 te epena dero ikom akaiyom name. Yaromi non kosi kari gurongua fungua ikai koi moire ame dere ka mapunom yai Aisaiya munom boingua kerere fume. 29 Fungoro Yai Gumam Murom Firipi “Ne kari teina fure koi ama wan fo!” di tongoro* Ap 10:19 30 ena Firipi bu di teina fure fingua yaromi Aisaiya ka mapunom boingua kere moingoro “Ne ka mapunom kerengai mapunom finbore fikene?” di tongoro ena 31 “Na mapunom toramere beiro firaiye? Nenta na mapunom di mari de narowangua firaiye. Ena iran ne ungere ama napune,” di tongoro Firipi fure kari ikai koi ama ame dere moime. 32 Koro yaromi Yai Gumam ka mapunom kerongui i epe:
Yokamai non sipsip suwaro iro wingamere epe yokamai yaromi iro ure sime. Te non sipsip gam wiyom go duwaro beinga ge dikenguamere epe yaromi kai meikeme.* Ais 53:7-8 33 Yokamai yaromi kam ka sire ime de tere te ka kori nokapu di tekeime. Te yaromi mangi moingua goungua iran wama apoma kawom kui eikename. Kui eikenangua iran nenta gama kam ari yai opai di erekename.
ka mapunom epe dume. 34 Ena iran yai ori bei moiro Firipi epe di tome, “Ka mapunom yai munom boingua na kereikai nenen kam dumbore yai ta kam dumbore eramom kam dume? Di naro!” di tongoro 35 ena Firipi ka mapunom yaromi kerongua koro mapunom boiro diro Yesu ka mapunom di mari de tome. 36 Surai kon bakomdi fu moire nuwi akai tei wipikoro ena yai ori “Nuwi kano! Ne nuwi bui narowangai faimo?” di tongoro* Ap 10:47 37 Firipi “Ne Yesu fi ki ori wom si towanga nuwi burane,” di tongoro “Na Yesu Yai Gumam wam moimia fi ki siye,” dire 38 ena “Kari si goro!” dungoro surai kari tei ma dere u mangi tei ure u nuwiri tei fure Firipi yaromi nuwi bui tome. 39 Te surai nuwiri tei ma dere u teme wipikoro ena Ari Wanopanom Murom Sumuna ure Firipi akire akai ta fungoro yai ori Firipi tokoi kankemba mun ori wom firo kon dourom boiro fume.* 1 Kin 18:12 40 Te Murom Sumuna Firipi akire fu iki birom ori Asoto fuka dume. Ena Firipi Asoto ma dere kon bakom tei fure iki birom ori muruwo Yesu gunom kam di mari dero furo Sisaria akai ume.* Ap 21:8

*8:1: Ap 7:58; 8:4; 11:19

*8:3: Ap 9:1, 13; 22:4; 26:9-11

*8:5: Ap 6:5

*8:7: Mt 10:1; Mk 16:17

*8:17: Ap 9:17; 19:6; 1 Ti 1:6

*8:21: Sam 78:37

*8:27: Ais 56:3-7

*8:29: Ap 10:19

*8:32: Ais 53:7-8

*8:36: Ap 10:47

*8:39: 1 Kin 18:12

*8:40: Ap 21:8