5
Ngenearu kaisero faka fede, yoac ifi degec negening. Kaisero faka mong bangec monnunac ngicngac Anutu mi negemmidae, yeneac botucfu mi feande, imocnoc ngeneac botucfu fede. Imoc ngic mongngo mamaac enemagoc feyac angandape. Faka ifi femanu ngeni ine sebingina meengandae, imoc naric mi ande. Ngeni imocac ubahodung negemma ngic faka imoc angande, ye botucnginaunac meickebau, imocngo ine ngereebac. Ni sebingo hereau kecduae, fora. Nga ongaasunango ine ngenigoc kecduae. Ifi kecma ngic imocac fakaya isinggema bic desiai. Ngeni nga ni, nenang ongaasuu Kebunina Yesuac kpacfu kpedzucnema kecmina Kebunina Yesuac kucngo nenanggoc feu nenang ngic ifia Satanggac mariu faibisina. Nga sebiango bangecac faka sasawa modackecde, imoc memanganedaru kpac anu ongaasuyango Kebuac nasotoau komoc kpebeso.
Sebiengengfakangina imoc naric mi ande. Ngeni yis kapianecsac uuhau faigec imocngo uuha sasawa meu sokoande, ngeni imoc bic negendae. Anu nenang ramamedaha Kristo, yeni sese imoc bic kpegec homema dzuacnunuec. Imocac ngeni uuha esea yisgoc meickedacma uuha gboria faibisia. Imocac amma nenang uuha esea yisgoc, imocac ngaba nga faka mangana wadacma faka kongaha nga yoac foragoc, imocac ic sogong yisha kpac mekecbisina.
Ngic serofaka angandae, ngeni yenigoc kpeketahema mi kecbisia, imocac kibiu bic ohongemmeai. 10 Amma bangecfu areng serofakanginagoc me kichodungnginagoc amma ngic ikoc amma ngicngac wiacngina wangecyunuandae me nemu eweheiyemmeandae, ngeni yeni sasawa wayunudacgecde, imocac ine mi negemma dedua. Ngeni imoc anggecdeu ngeni bangec yomoc wadacma kenggecdeac singsac fengemmeude. 11 Ngeni negen negensinggoc tosofocngina deyemmeandae, yeneac negemma ine yofi ohoai. Yeni serofaka angandae me hiedzoac kichodunggoc kecandae me nemu eweheiyemmeandae me ngicngac goa deendema ayemmeandae me doku seria nekecma ubasufu angandae me ngicngac ikoc ayemmema wiacngina wangecyunuandae, faka ifia angandaeu ngeni ngicngac imoc yenigoc kpeketahema mi kecbisia nga ngeni yenigoc yaka ifingoc mi nebisia.
12 Ngicngac ngadeau kecdae, yeni isingyunuma yoacngina naric mi desibade, imoc neac ua kpac. Ngeni ine arengfocngina botucnginau kecdae, yeni isingyunuma yoacngina desibisia. 13 Nga Anutungo ngicngac ngadeau kecdae, yeneac faka nga angammemengina isinggema yoacngina desiude. Ngeni ngicngac mangac manganea botucnginaunac meicyunubisia. (Dedeseri 17:7; 19:19; 21:21; 22:21,24; 24:7)