6
Fakangina yomoc mi ngereeude. Ngenearunac ngic mongngo ogea ngaba ammima gamea kpacngo kpetiac tosofora yenearu mi kemma feracyunuude. Feracyunuma ngic negen negensingngina kpac, yenearu kemma ogea yoacfu faiande. Kpetiac areng ngeneng kecma ngiha ngiha yoacngina desibesandae. Ngeni imoc mi negendae gedang. Ngeni ngade ngenaoc ngiha ngiha yoacngina desigecde, imocac ngenaoc yofinenggac wiac efeanec yoacfu ifingoc desibisia, imoc ngereeude. Amma ngeneng ngade angero isingyunuma yoacngina desigecde, ngeni imoc negendaenoc. Ifiac amma ngeni faka goa botucnginau fede, imoc naric isinggebisia. Yaguc ine yoac mong botucnginau fingeru ngeni sing segema ngic goa kpebunggac eweheiheiu mi kecdae, yeni meisingyunuma yoacngina desigecdeac faiyunuandae. Ngeni gamengunuudeac negemma imoc deduae. Nga ngeneac botucfunac ngic mongngo negentegecma kecma tosofora yeneac ebicyoac dema mengereude, imocngo naric ambac. Nga yofinenggac ngeni ine negen negensinggoc tosofocngina kecdae, ngeneng negen negensingngina kpac, yeneac kicfu kemma yoacfu faiemeandae.
Ngeni yoacfu faiemeandae, faka imocngo edzacngunuude ngeni firang mi andae. Nga tosofocngina yeneng ikocfu yoacngina dema me wiacngina wangecngunuandae, ngeni imoc eng wagec feu ngereebac. Nga ngeni ine negen negensinggoc tosofocngina mangana nga ikoc ayemmema wiacngina wangecyunuandae.
Ge ikoc mi angemebesena amma yoac yomocac mi obohobesena. Ngicngac Anutuac yoac kpeandae, yeneng Anutuac eucererengaac maridzoming naric mi megecde. Kaisero faka angandae me nemu eweheiyemmeandae me singtoa ngac yenearu kengandae me ngic goa yeneng ngic ogofocnginagoc fema ngacgoc kekec isoc kecandae me ngic goa yeneng meficyunugecdeac negemma kpae mi heiyemmema engsac ngic ogofocnginagoc feandae me 10 hamangecmeme me ngicngac kichodungnginagoc me doku seria nema ubasufu angandae me enacfu faifai yoac deandae me ikoc amma hiedzo wangecyunuandae, areng ifia yeni sasawango Anutuac eucererenggac maridzoming naric mi megecde. 11 Nga ngenearunac ngicngac goango warac ifi kecgec. Ifi kecmagec Kebungo yengena kpacfu nga Anutuninaac Asu yeac kucfu dzuacngunuma dindingac dengemmema kpetiac arennu faingunuec.
12 Goa yeni deandae, “Ni faka hania hania sasawa naric ambade, kpaea mong mi fede.” Nga neng ine deba, “Wiac sasawa imocngo memefihagoc mi ande. Wiac sasawa naric ambade, fora. Nga wiac mongngo ine garennubeso anu imoc wama naric mi modacbesare.” 13 Yaka imoc hereninaac amma fede nga hereninango yakaac amma fede. Nga kecma Anutungo meicyuruu kpac anecde. Sebininango Kebuac amma fede, imoc serofaka anudeac amma mi fede nga Kebu ye sebininaac amma kecde. 14 Anu Anutu kuctoayango Kebunina megboriu yarec, kecma yeng nenang ifingoc megborinunuu yacnide.
15 Anu sebingina imoc Kristoac sebiaac tosea ande, ngeni imoc negembisia. Nga ni Kristoac sebia tosea singtoangacgoc kpeturanggeba yeac sebiac noboha anu mi ngereeude, imoc kpac yombong. 16 Imoc yofiac, ngic mongngo serongacgoc feudeu ye yegoc sebi mocgu andape, ngeni imoc negembisia,
“Ngicngac yohockang yeri sebi mocgu anecde.” yoac imoc dedea fede. (Fingec fingec 2:24)
17 Anu mong ye Kebugoc kpeketahema kecde, yeng yegoc asu mocgu anecde.
18 Ngeni kaiserofaka woramima meickebisia! Nga mong ye faka nga angammeme mangana goa angande, imoc yengena sebiac ngadeu angkefude. Nga sero angande, ye ine yengena sebia kopocsic meficgemima memanganeemeude. 19 Anutungo Tiri Asu ngemmeu mekecdae, ye ubaherenginau kefu sebingina imoc yeac womong, imocac ngeni ngenaoc ubasebinginaac mingina kpac. 20 Ngeni bungngina memea nga Kebungo bung imocacsoc faiec, imocac ngeni sebinginango Anutu kpac kuneng mibisia.