Yohaneac Kibi 1
1
Bicngoc bicngoc yombong hanac hanaheaunacngoc kefec, neni ye kedzacninango negemma kicninango siriha nga fakaya hemma marininango kpesereing. Kekecac Yoac, ngic yenoc dekperagidimbe. Kekec imocnoc fingectegeru hemma kekecseri mingina yeac hepuc amma dekperagima edengunudimbe. Yeng warac Manggacgoc kefecngo nenannu fingerec. Neni wiac hennegeng aning, imoc ngeneng nenigoc urec kekec kecnideac dekperagidimbe. Nga urec kekec, imocngo Manggac nga Medaha Yesu Kristo, yerigoc fede. Sogac sogaininango hafoangoc fingerudeac yoac yomoc ohongemmedimbe.
Neni yearunac yoac yomoc negemma ngenearu yofi dekperagidimbe, Anutu ye kperagi nga yearu kundung mong mi fede. Nga yegoc urec kecdimbe dema kundunggac fakaungoc kecnideu nenang ikoc amma faka fora mi modacnide. Ye kperagiau kecde, ifi isoc nenang kperagiau kecnideu, ureckekec kecnide. Ifi kecmina medaha Yesuac sacngo kopocsicnina sasawa dzuacnemmekefude.
Nga kopocsicgoc mi kecdimbe denideu nenang ikocfu wangecemeni yoac forango ubahereninau mi feude. Nga kopocsicnina deficgenideu Anutu faka dindingac mekecdengo yoac dedea modacma kopocsicnina wanemmema mangananina sasawa dzuarude. 10 Nga nenang kopocsic mong mi meing denideu Anutu ye ikocngic demini yeac yoacngo ubahereninau mong mi feude.