2
Nambaracfocna, ngeni kopocsic mi megecdeac kibi yomoc ohongemmeduae. Nga mongngo kopocsic meficgeudeu nenang memefic yoacdede mong kecde, imoc Yesu Kristo. Ye ngic dindingacngo Manggacac kicfu agennina tikecde. Ye nenang kopocsicac amma yengena sacfusiango bunnina bic meec. Amma nenangsac kpac, ngicngac bangectoa bangec yomohai kecdae, yeneac momoc.
Anu nenang Anutuac singyoac modacnide, imocngo ye negemmima negentegecnide. Ngic mong ye Anutu negemmiduae dema yeac singyoac mi modacande, yeng ikocngic nga yeac ubahereau yoac fora mong mi fede. Nga mong ye Anutuac yoac mekefude, yeac heresongongo ubahereau hafoangoc fingerude. Sing imohainoc Anutuac hereu kecdimbe, imoc negentegecnide. Nga mong ye Anutugoc kecduae deande, yeng Yesungo kefec, ifi isoc kecbeso.
Songo tosofocna, ni singyoac gboria mong mi ohongemmeduae, kpac. Ngeni yoac esea warac hanac hanaheaunacngoc negemma mekecgec, imocngoc monggoc ohongemmeduae. Ngeni yoac warac negenggec, imocngo singyoac esea ande. Kundung meickemanu kperagi fora bic fingectegecdeac amma singyoac yomoc gboria monggoc ohongemmeduae. Imocngo Kebuaru nga ngenearu fora ande.
Anu ngic mong ye kperagiau kecduae dema ogea ubango ukuude, ye kundunnu kecdengoc. 10 Nga mong ye heregoc ogeaac songo negengande, yeng kperagiau kefu ubahereau wiac mongngo fuseu mi makpeude. 11 Nga mong ye ogea ubango ukuude, yeng ine kundung manau kengkefude. Nga kundungngo kiwa mekundungkpeu ye sing dahai kende, imoc mi negenude.
12 Nambaracfocna Anutungo Yesuac kpacac amma kopocsicngina waec, imocac kibi yoc ohongemmeduae.
13 Hanac hanaheaunacngoc kefec nga kecde, manggac ngeni ye bic negemmigecac amma kibi yomoc ohongemmeduae.
Nga sebigbori ngic, ngeni mangana mingina bic ferahegecac amma kibi yomoc ohongemmeduae.
14 Naroangmedac, ngeni Anutu Manggac bic negemmigecac kibi yomoc ohongemmeduae.
Hanac hanaheaunacngoc kefec nga kecde, manggac ngeni ye bic negemmigecac amma kibi yomoc ohongemmeduae.
Sebigbori ngic, ngeni kucnginagoc nga Anutuac yoacngo ngenearu feu mangana mingina bic ferahegecac kibi yoc ohongemmeduae.
15-16 Ngeni bangectoa bangec yomocac kekec nga bangecfu wiac sasawa fede, imocac songo mi negembisia. Imoc yofiac, wiac sasawa bangectoa bangec yomohai, imocac songo yofi fede, sebiac songogoc kekec nga kickerecgoc kekec amma bangectoa bangec yomocac finacac amma kpac kunenggoc kekec, imocngo Manggacarunac kpac, imoc bangectoa bangec yomohacnac. Nga ngic me ngac mong ye bangectoa bangec yomocac songo mekefude, yeac ubahereau Manggacac heresongo mi fede. 17 Anu bangectoa bangec nga imocac songofaka, imoc kecma kpac andarude nga ngic mong ye Anutuac enac tofohoande, yeng kechereema kefude.
18 Nambaracfocna, naso yomoc wisickebeso ande. Nga Yesuac ngabayombong haudeac degec negenggec, ifia homac bic fingectegecgec kecdaeac amma naso wisickebeso ande, imoc negentegecdimbe. 19 Yeni nenanggoc kecgec nga sifu nenang arennunac kpac. Yeni nenannunac ambau dede nenanggoc kecbau. Yeni sasawa nenanggarunac kpac, imoc didiu fingectegerudeac, ifi fingerec.
20 Kpetiac minginango Asuac dzimbongngo nadzicngemmeu ngeni sasawango yoac fora negendacdae. 21 Ngeni yoac fora mi negentegecdaeac amma ngenearu kibi ohoai isoc kpac. Ngeni yoac fora negendae nga ikoc mong yoac foraunac mi hakecde, imoc negentegecdaeac amma kibi yomoc ohongemmeduae.
22 Yesungo kopocsicac witicfunac mesinunuudeac maec, ngic mongngo imoc busic kpeude, ye ikocngic anude. Nga mong ye Manggac nga Medac yereac busic kpeude, yennoc Yesuac ngabayombong anude. 23 Ngic mong ye Medac busickpede, ye ifingoc Manggac mi hoanggeude. Nga Medac dekperagima hoanggeande, yeng Manggac ifingoc hoanggeude.
24 Ngeni yoac hanahema negenggec, imocngo ngeneac hereu fekecbeso. Ngeni ifi anggecdeu Medac nga Manggac yereac heremanau kecgecde. 25 Medac ye yengenaoc kekecserinoc nemmeudeac deserinemmeec. 26 Ngic goa yeneng ikocfu wangecngunubauac kibi yomoc ohongemmeduae.
27 Ngeni Tiri Asuac dzimbong warac megec, imocngo ubaonganginau feu ngeni kpoukpou monggac mi obohogecde. Yeac dzimbong imocngo ine wiac sasawa kpoungemmekecde. Nga yeng yoac kpoungemmede, imoc fora yombong, imoc ikoc kpac. Ngeni sing imohaingoc yeac hereu kecbisia. 28 Nambaracfocna negenggec, Kebungo fingectegeru neni hahanasoyau yeac kicfu gamea kpac serima nannideac ngeni yeac heremanau kecbisia. 29 Yesu ye kongaha, ngeni ifi negengandaeu ngic mong ye faka dindingac mekecde, yeac ifingoc negemma yofi negenggecde, ngic imocngo Kebuarunac fingec fingera.