Mitiyegec
MITIYEGEC KIBI 1
1
Mitiyegec 1–41
Faka yohockang
Ngic goa yeni Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeu ngic mong ye imoc wama yeneac dederecgeyoac mi modacande, me ngic kopocsicgoc yeneac sinnu mi kengande, nga ye desusuicngic, yeneac botucfu naric mi tarude, ngic ifia ye kenehagoc. Ye Anutuac dedeseriyoacac songo negemma hadzing toforec imoc hennegeng amma negengising angkecde.
Ngic yeneng doku eacdaeu ic mong homecgec nasoya hau fora amma maria mi dzanggeande, mong ye siriha imocacsoc kecma wiac sasawa angande, imoc forayagoc anu ngereeude.
Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni ngic dindingac, yeni isoc kpac. Firangngo padi sebera homemea mefiranggeande, yeni ifia isoc. Imocac ngic mangana yeni Anutuac yoacfu namma naric mi serigecde. Yeni kopocsicmemengo dindingac yeneac kpebunnu Anutuac kicfu mi serigecde. Anutungo ngicngac dindingac yeneac sing hennegeng amma garengyunuude. Nga ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni ine kpac anggecde.