2
Meising ngictau
Foracngoc, bangec monnunac ngicngac Anutu mi negemmidae, yeneng faka mangana anggecdeac yoac dedzege andae nga ngiha ngiha yeni negen negeng ua mema kpedzongemeandae. Bangecac ngictau yeni efaigec ngic enara uayoacnginagoc, yeni kpeturanggema KEBU memagecde. Nga yeng ngic meisinggema kerecdokungo nadzicmiec, ye ifingoc memagecdeac yoac yofi deandae, “Yeri sengngo witicnunuoc, nenang imoc herecgema rekongngirango mendannunude, imoc merecgema ukubisina.”
Ngic kurumenga kurumenga, imohai kecde, ye dzomorede. KEBUNGO yenemma detenic ayemmema yoac ngabayagoc deu herebuyango kengec meficgeyemmema yofi deude, “Foracngoc, ni ngictauna neac Siong tiki kpetiacfu bic faiba tacde.” KEBUNGO yoac desima neac deec, imoc dekperagiba, yofi edenuec, “Ni yagucnoc megudua. Ge medacna nga ni geac Mangga. Ge wiac gembadeac kpesinenna ni ngicngac bangec monnunac desigemba yeneng maridzomingga anggecde. Bangec tegia fekende, yeni sasawa geac anggec geng mingingngina annade. Ngictauyasuga aiengngo memea mekecnec, ge imoc mema ngicngo enang kpedzameandae, ifi isoc yasugango kpedzameyununade.”
10 Imocac ngictau ngeni yomoc negensibisia. Bangecac enara uayoacnginagoc kecdae, ngeni goroyoac yomoc negemma garengemema kecbisia. 11 Ngeni KEBU kengecgoc kingang kpemima dzonong fede fedegoc desogai ammibisia. 12 Medac ye herebu bic angkecde. Yeng ngaba angemmeu ngeni sinnu manganema kpac ambauac haniau ngonducnema titikokoc ammibisia.
Ngicngac yeac hoannu sufuma kecdae, yeni kenecnginagoc.