12
God yamap guegue manega tat
Evenan wainawa, God pot pot bagu sisi nunan anuini menan, ne wapena anun. Imunu etunu kabaniwa God inap yan tan, watageta man guran God yamap iriwanumune mini. Ap tane gapan God imua inayapaet di wareta amba me anuini gapan nao mega kaimakaet taiwanian. Mame wa taragat tave iragena God inap di taiwanian. Piup guegue mega ya ta aisiwaniane go gare God wapi gapan imuya entanep guegue ewakewa ame gapan ta aisiwanian. Ap tane God anuini e den anui. Ame anut mega kakaewa ame anuiwaniampinawa ame God atonuya anuta.
God garaet wat aipakam nimanegeni gapan wadiaivin. Ek ek ingane bawarewa da ya anune go gare ayamat di ta aisiwanian. God anu tumat ega om ega ugup ugup eneni gapan ek ek ingane ae yawan anun. Etunu daiton daiton go semua mega arugataet wat nat tonat tan amba nao muga ugup ugup. Etunu mini nu waenapan aruga go Keriso gamup nu etunu daiton tan. Nu ugup ugup Keriso etua semu semu megawa ame enat wanat taneni gapan nu daiton taton.
God mek anuni garaet ugup ugup da da nuneni gapan wara ta aninait. God menan nop oit mega opata gapan waenapan wadidiamopen garaet nuneni menan nu anu tumat nuga gapan waenapan God menan nop oit mega opata gapan wadidiamoit. Waenapan wat agoat mumat dianeni wat agoat mumait. Anut ya warine nagirewa wadidiamot dianeni wadidiamoit. Tap gego anuine nagire imumu to aram mumat dianeni to aramait. Dim dim nuneni yan ta munat dianeni yan di ta munait. Ayop dianeni ayop nave kaimakaet tait. Kayakayawan taine nagire bagu sisi munan anut dianeni ame aton den di anuit, aro ugup ugup garaet nuneni ap gapan taivinait.
Nuk gare gare anu nisinait
Baigan gare gare nenenga iragen taiwanian. Koewa iravi tandayasen ae vean amba kakaewa iravi anu waran. 10 E Keriso dugup mega daitona menan gare gare anu guriwanian. Ayamat gare gare tane atonu den taiwanian. 11 Imuya wat kakayasepi gapan nao kaimakaet taiwanian, endao wandao den ya tane. Ayop nuga Iesu wadiaeni ame tane, imuya potaya eparae den taiwanian. 12 God inap anu dao taiana gapan aton anuiwanian. Itan bagu sisi wamewa tauepi yaentuk mantuk di wanien. Wam wam pot pot God inap mup waiwanian. 13 Iesu dugup mega nagirewa da da wan dim dim inamup uoni ame wan dim dim ega upi yan se munan. Daio nagire pa ega ega gapan waupamon.
14 Waenapan ta kokoeragam imaepi gare wat aipakam muman ya anu koeam mumane. 15 Waenapan aton tapi e den aton tan. Irip wapi e den irip wan. 16 Iravi kwayup gare gare taiwanian. Apan apan ya ta waiwanian go ek ingane ae wat otutamen ap gapan waenapan iragi ayamase taiwanian. Egenat asigip tat ya anune.
17 Waenapan ta koeragam imaepi garewa koewa inamup ya tane. Waenapan guegue kakaewa anuine ap me di taiwanian. 18 Ek manega anun. E waenapan iragi baigane den waniepen menan nonup neginewa yowa taiwanian. 19 Evenan wainawa, waenapan ta koeragam imaepi garewa koewa inamup ya tane go ae veane garewa God nemoro amba tamop. Me wani ok anega seane,
Ne koewa tane garewa munapena apanewa.
Ne Ayop di, anega waivin, koewa muga garewa,
omewa gapan gapan di munain.
20 God wani manega tan. Anavi ega enup aramopi taba munan. Megamu pakat musepi kaum munan. Ap anega wat agoat mumanewa anavi ega potamup umame den oma mini yagimota. 21 Koewa da ya garawat imaep. Gare kakaewa tan koewa garao muman.