13
At iravi namu yoyo nagirewa iup baraene gapan waninait
At iravi namu yoyo nagirewa iup muga ayamase taine iwa mu God umap waini gapan taiwanum. Namu yoyo nagirewa God semoni gapan aro amun wariwanum. Menan da da mu nop muga tandayasepiwa ame God iup megawa den tandayasiwanum menan evi amba wanene tamota. Kakaewa taine nagirewa namu yoyo nagirewa iup muga inap tawa da uon, go koewa taine nagirewa mugenat wanene inamup tauepi tawa. E namu yoyo tamu ya anupen anunewa menan kakaewa taiwanian amba mu e atonuya anuin. Iwa e kakaewa ega menan God at iravi namu yoyo nagirewa munan wani menan God mu ayop mugawa di. Go e koewa tanewa, mu tamu di anun iwa ita gaut muga mondi ya tambuiwanum nop muga amunu den.
God ugu gangan mega koewa nagirewa munapen menan at iravi namu yoyo nagirewa munan wani menan God mu ayop mugawa di. Ap menan nop muga di anuiwanian. God ugu gangan mega ya yawapen menan ap megenat ya anu tane go imuya ingane koerage ya anupen menan den nop muga anun.
Anut ap umap daiton den mu moni ega bongam bongam taiwanumun, God mu diamoni menan, muk anuine gapan uon. Ap menan at iravi namu yoyo nagirewa dim dim muga munan. Moni bongamepen men wapi, ame sean. Ayamat men anupi ayamat tan. Yaumu wabawaramet anupi ao wabawaramen.
Evenan wainu inamup gare gare ago tainan
E waenapan da da garewa muga iravi munitamen, yogup da inayap ya wandep. E garewa daiton megenat tapen wandia, ame gare gare anu gurinampen. Ap tane gapan Mosis iup mega iragi ayamase taiwaniai. Mosis ok anega seni,
Wainan gogo ya ta.
Apan da ya to boep.
Dim dim up ya ta.
Evenaga puraput mega yawawa baguga ya kandaep.
Nop ame upi den wani guegue muga daiton mam. Ek enan anu guriana ap umap pa mainenupe nagire munan den anu guriwanian. 10 Nu pa mainenupe nagire munan anu gurinanta gapan koewa da mu inamup ya tait. Menan nu waenapan munan anu gurinanta gapan Mosis iup namua seni iragi ayamase taivin.
11 Inak ap me gapan wanien, aup wamewa uon tan, kandae itan. Iwa Iesu Keriso sia tauapen wamewa konintu taiwan, e namu anu tumasiwaniana wamewa gapan otu da wandap wanden go endi konintu taiwan. 12 Mum uon tapen taiwan woup konintu seapen taiwan. Mum guegue mega ae veait woup ganat mega namunup aroe den warat. 13 Nu woup gapan wainitoni nagire mini kakaewa megenat ta aninain. Kaum kaimake dena baware ya napen amba barip tat wainan gogo ise ase ya tapen o koewa umam noa ya ta wapen o anan ge anu koeam ya tapen. 14 Go gare Ayop nuga Iesu Keriso amun mega waran tumban amu ae yonan. Imuya ge etuya dansewa piup guegue mega tat anuiana ae vean.