3
Yaubada ꞌina topaisewao
* Ib 5:12-13Ta tasigwao, nigeya kapekapeyana be mwalatoi ꞌaiꞌaila yasimana ꞌemiya, manuna yaluyaluwami nigeya simatumatuwa, ta ꞌimi nuwanuwa maꞌetamo tuga me baleꞌu ꞌidi nuwanuwa nadigega. Manuna ꞌomi waeꞌale tuga Keliso ꞌana emisa ꞌenaya, ꞌatuwa gogama gidalidi nadigega. ꞌEnega nigeya sawesawemiya be masula yaꞌebwaꞌemi, ta susu namo ꞌenega yaeꞌenimi, manuna lowaenei ga batuwa nigeya sawesawemiya masula waꞌaꞌani. Onaꞌaiꞌaila, ꞌimi bubuna maꞌetamo tuga me baleꞌu nadigega, manuna ꞌetamo waegewagewana be waeꞌipiꞌipi tuga, ta ꞌaimi wagwae, “ꞌAboꞌama Paulo ꞌina boda.” Ta ꞌaimi wate wagwae, “ꞌAboꞌama Apolosa ꞌina boda.” ꞌImi ona getedi ꞌatuwa me baleꞌu ꞌidi ona.
Mwaꞌadega ga ꞌaboꞌagu be Apolosa manuma waegewagewana? ꞌAboꞌama topaisewa tuga ꞌInapwana manuna. ꞌInapwana nina ꞌima paisewa ꞌiꞌebwaꞌemaya dumadumadi be dumadumadi ꞌaguinuwedi, ga ꞌenega ꞌomi Keliso waemisena. * Gu 18:4, 11, 27-28ꞌAboꞌagu ꞌigu paisewa toasowa tuga, ta Apolosa toꞌitaꞌiꞌita, ta Yaubada saꞌi tauna ꞌina waiwaiyega masula ꞌisusaila. ꞌEnega Yaubada taunamo tada tupu, ta ꞌaboꞌama geyaꞌabo. Manuna ꞌaboꞌama toasowa be toꞌitaꞌiꞌita. ꞌEnega maꞌetamo ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌama maisa ꞌada loba, nadigega ꞌima etapewa ꞌana sinabwa. * Ep 2:20Gete tuga Yaubada maꞌema ꞌina bagulaya ꞌapaipaisewa, ta ꞌina bagula nina nate ꞌomi tomotai, ta wate ꞌomi Yaubada ꞌina anuwa.
10 Manuna Yaubada nina ꞌiꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyegu, ga ꞌiesinuwegu ꞌaene ꞌina toꞌabi anuwa, ꞌenega ꞌola yasaꞌu ꞌaiꞌailidi be ꞌenega ꞌaidi wate topaisewao ꞌola nidi ꞌediya sida ꞌabi, ta ꞌilobwenedi be sida ꞌabi ꞌaiꞌaila.
11  * 1 Pi 2:6ꞌIda ꞌola nina ꞌimiyami, tauna Yesu Keliso, ꞌenega nigeya sawesawenaya be mali ꞌola tada etoolo, 12 ta esi ꞌola nina etaninaya ꞌida mwadale tasaꞌudi. ꞌAina tomota ꞌidi mwadale boboꞌadi simeꞌemeꞌedi, nadigega gewana nai sagumo nai kasikasi, ta ꞌaidi ꞌidi mwadale nenetadi simeꞌemeꞌedi, nadigega keipoki nai malakwa nai mulumulu. 13  * 1 Ko 4:5ꞌEnega maꞌetamo bwaꞌomatana ꞌana ꞌasiyata ꞌenaya, ꞌida ꞌInapwana ꞌidi anuwao nidi ꞌidadadi be ꞌida toodi, nai boboꞌadi nai toꞌumalidi.
14 Be ꞌenega taudi siꞌabi boboꞌana ꞌadi pali sida ꞌewa, 15 ta taudi ꞌidi ꞌabi toꞌumalina ꞌidi anuwa nidi ꞌigabu yauledi, ta tomota daisidimo ꞌiꞌetoseyedi, ta geyaꞌabo saꞌi ꞌebweu wate ꞌidi gwegwe ꞌitupwatupwa.
16  * 1 Ko 6:19ꞌEnega wada nuwaꞌiꞌisi ꞌaene ꞌaboꞌada Yaubada ꞌina Anuwa Tabu, manuna Yaubada Yaluyaluwana ꞌedaya ꞌimiyami. 17 ꞌEnega ꞌabo yaisigedi Yaubada ꞌina anuwa nina sigietoꞌumaliye, Yaubada wate ꞌida gietoꞌumaliyedi, manuna ꞌina anuwa ꞌesaꞌesasena ta taudi sigietoꞌumaliyena, ta ꞌina anuwa nina ꞌaboꞌada.
18 Geyaꞌabo yaita ꞌoyo tauyo ꞌukaboeyo ꞌaene ꞌoyo ꞌebweu tosinasinapu, manuna ꞌabo baleꞌu gete ꞌana sinasinapu namo ꞌumwalamwalatoni, ꞌilobweneyo be mwalatoi nina ꞌuguitoyase, be ꞌenega mwalatoi ꞌaiꞌaila Yaubada ꞌenega ꞌuloba. 19  * Yob 5:13Manuna sinasinapu gete baleꞌu ꞌenega ꞌatuwa euwauwa Yaubada matanaya. Manuna Buki Tabu ꞌena ꞌina simana gete nadigega ꞌigwae,
“Yaubada tosinasinapuyao ꞌiꞌonedi, be siesilae taudi ꞌidi gomanega.”
20  * Sam 94:11Ta wate ꞌigwae,
“ꞌInapwana nina tosinasinapuyao ꞌimwalamwalatonidi ꞌaene sinuwanuwa besobeso.”
21 ꞌEnega geyaꞌabo waonaona gagasa ꞌimi toanuganao nidi baleꞌuya manudi, manuna Keliso yage maiboꞌadi niꞌatu ꞌiꞌebwaꞌemi, 22 nadigega ꞌaboꞌagu be Apolosa ta Pita watei, ꞌisaꞌuma ꞌami tolemao, ta baleꞌu wate maiboꞌana ꞌiꞌebwaꞌemi, ta wate yawasimi be ꞌimi mwawasa, ta wate yage maiboꞌana tuta gete ꞌenaya ta tuta simeema ꞌediya ꞌiꞌebwaꞌemi, 23 manuna ꞌomi Keliso ꞌina tomotaiyao, be Keliso nina Yaubada ꞌenega.

*3:1: Ib 5:12-13

*3:6: Gu 18:4, 11, 27-28

*3:9: Ep 2:20

*3:11: 1 Pi 2:6

*3:13: 1 Ko 4:5

*3:16: 1 Ko 6:19

*3:19: Yob 5:13

*3:20: Sam 94:11