2
ꞌOla nina mayawasina.
* Ep 4:22; Ye 1:21ꞌEnega ꞌimi toꞌumalinao be ꞌimi kabokaboyao onega be guinuwega, be ꞌimi eꞌipiꞌipiyao, be ꞌimi ꞌawatoꞌumaliyao wada guitoyasedi, ta ꞌilobwenemi be yaluyaluwami ꞌana susu boboꞌana wada ꞌebese. Nadigega taudi gogama meyameyadi susu nuwanuwadi, be susu nina yaluyaluwami ꞌadi ꞌetoseyana manuna.
Onaꞌaiꞌaila, ꞌida ꞌInapwana ꞌina ꞌatenuwaꞌoleꞌole niꞌatu walotoona, * 1 Ko 3:11; Lo 12:1ꞌenega wada mai ꞌInapwana nina ꞌenaya, tauna ꞌola mayawasina me baleꞌu sieꞌidiꞌidiyena, ta esi Yaubada nuwanuwana ga ꞌiesinuwena.
ꞌEnega ꞌomi wate ꞌatuwa mwadale mayawasina, yaluyaluwami wada tagwaledi, be ꞌemiyega Yaubada ꞌina Anuwa ꞌida ꞌabi, be gote ꞌena wada etotaliya ꞌesasemi, ta Yesu Keliso ꞌida lememi be yaluyaluwamiyega wada taliya boboꞌana Yaubada ꞌenaya. * Ais 28:16Nadigega wate Buki Tabu ꞌena ꞌigwae,
“Waꞌita ꞌola gete boboꞌana ta esiesinuwana yasaꞌusaꞌu nugane anuwa ꞌana ꞌabi, ꞌasa Sayoni ꞌenaya, manuna. ꞌEnega ꞌabo yaisigedi taudi siemisena, geyaꞌabo siomayamaya.”
* Sam 118:22Ta ꞌomi yaisigedi ꞌola gete waemisena, ꞌemiya ꞌola boboꞌana wawasae, ta yaisigedi taudi nigeya ꞌena siemiemisa manudi Buki Tabu ꞌena ꞌisimana, ꞌigwae,
“ꞌOla nina lowa toꞌabi anuwa siguitoyasena, ta gete tugai niꞌatu sietoolona be ꞌieꞌola nugana, be ꞌola maiboꞌadi ꞌiloinedi.”
* Ais 8:14Ta wate ꞌigwae,
“ꞌOla gete tomota ꞌidi ꞌebe esetupe, maꞌetamo ꞌenaya siesetupedi ta sibebeꞌu.”
Ta siesetupedi ꞌenaya manuna ona nigeya siemiemise. Gete nadigega Yaubada ꞌina gimiloina manudi.
* Sia 19:5-6; Ais 9:2; Ep 5:8Ta ꞌomi nigeya nadigega taudi, ta ꞌomi esi Yaubada ꞌina boda esiesinuwami, ꞌenega ꞌomi kini nina ꞌina totaliyao ta ꞌina tomotaiyao ꞌesasemi, manuna sena guguyoi ꞌenega ꞌibwauyemi, ga ꞌina maedana toboboꞌana sana ꞌena ꞌisaꞌumi, be ꞌaene ꞌina guinuwa boboꞌana gete wada simane.
10  * Osi 1:10; Lo 9:25; 1 Pi 1:3Onaꞌaiꞌaila, tuta lowa ꞌediya ꞌomi nigeya waeboda ꞌebweu, ta gete tuga niꞌatu Yaubada ꞌena waeboda ꞌebweuna; ta lowa wate Yaubada ꞌina ꞌatenuwaꞌoleꞌole nigeya ꞌemiya ꞌimiyami, ta gete tuga niꞌatu walobena.
Yaubada ꞌina toguinuwao.
11  * Ga 5:16-17, 24Ta gosegwao ꞌemiya yada simana apwesa ꞌaene ꞌaboꞌada baleꞌu gete ꞌenaya toesugalagala, ꞌenega ꞌimi yalakwaiyao nidi ꞌatemiya simiyami waguitoyasedi, manuna yaluyaluwami sietalauwaledi. 12  * Md 5:16Ta wada bubuna boboꞌana taudi nigeya me Yudia ꞌediya. Manuna gete tuga ꞌetamo siꞌawaꞌawa toꞌumaliyemi, ta tuta muliyega ꞌimi guinuwa boboꞌana sida ꞌita, be ꞌenega tuta nina Yaubada ꞌiapwesama Yaubada nina sida tupu.
13  * Lo 13:1-7Ta niꞌatu ꞌomi ꞌInapwana nina ꞌina boda, ꞌenega ꞌilobwenemi be loina yauna baleꞌuya wada ꞌamayabedi, nadigega kini ꞌina loina ꞌena wada tagwalemi, manuna tauna toloina sinabwana, 14 ta wate gabemaniyao wada ꞌamayabedi, manuna kini nina tauna ꞌiesinuwedi be gabemani nidi totoꞌumalidi sida loinedi, ta toboboꞌadi sida ꞌawaboboꞌanedi. 15  * 1 Pi 3:15-17Ta Yaubada ꞌina nuwanuwa gete be ꞌaene toemwagemwageyao, ꞌabo sida ona besobeso manumi, ꞌimi guinuwa boboꞌana ꞌetamo sida ꞌita, be geyaꞌabo wate toꞌase manumi sioneone.
16  * Ga 5:13Ta ꞌomi esi niꞌatu Yaubada ꞌiliꞌamimi be ꞌaene taumimo wada loinemi, ta esi geyaꞌabo guinuwa toꞌumalidi ꞌediya watautauya, ta wada guinuwa tuga nadigega Yaubada ꞌina toguinuwao. 17 ꞌEnega tomota maiboꞌadi wada ꞌamayabedi, ta gosemiyao taudi Yesu ꞌana toemisao wada obobomedi. Yaubada ꞌena wada ꞌamayaba sinabwana, be wate kini wada ꞌamayabe.
Keliso manuda ꞌiꞌelouya
18  * Ep 6:5-7ꞌEnega ꞌomi toguinuwao, ꞌimi ꞌenaꞌiyao wada ꞌamayabedi be ꞌediya wada ematamatana, ta nigeya ꞌaene ꞌenaꞌiyao boboꞌadi namo ꞌediya, taudi ꞌidi loina paꞌalidi ꞌediya wate. 19 Manuna ꞌabo nigeya ꞌebweu ꞌimi guinuwa toꞌumalina, ta sigieꞌelouya daisimi be Yaubada manuna wanuwanuwa sinabwana ga waeꞌalamaꞌiꞌitanemi, nate bubuna boboꞌana Yaubada matanaya. 20  * 1 Pi 4:14Ta wada nuwaꞌiꞌisi ꞌaene ꞌabo ꞌida guinuwa toꞌumalina ꞌenega sigieꞌelouyaeda be taeꞌalamaꞌiꞌitana, nate nigeya yage sinabwana. Ta esi ꞌabo ꞌida guinuwa boboꞌana ꞌenega sigieꞌelouyaeda be taeꞌalamaꞌiꞌitana, Yaubada manuda ꞌida gwausowala.
21  * Md 16:24Ta niꞌatu ꞌeda gete manuna Yaubada ꞌibwauyeda, manuna Keliso tauna manuda ꞌiꞌelouya, ga ꞌebe eꞌita ꞌisaꞌuna ꞌedaya be ꞌaene ꞌae iyaena tada muliyedi. 22  * Ais 53:9Manuna tauna nigeya ꞌina toꞌumalinamo ta wate nigeya kabo ꞌawanega ꞌida apwesa. 23  * Ais 53:7; Lo 12:19Ta tuta nina siꞌawa toꞌumaliyena nigeya wate ꞌediya ꞌieꞌieꞌisa, ta wate sigieꞌelouyaena ta nigeya ꞌigamwagamwasowaledi, ta esi Yaubada ꞌiemisa ꞌaiꞌailena, manuna tauna Toloina palupaluna.
24  * 2 Ko 5:21; Ais 53:5-6Onaꞌaiꞌaila, Keliso tauna oonega ꞌida toꞌumalinao ꞌiꞌaalidi kelose ꞌenaya, be gote ꞌenega ꞌaene ꞌida bubuna toꞌumalidi sigugumwala, ta bubuna palupaluna ꞌenega tatatauya. Tauna ꞌana badi ꞌenega ꞌimi boboꞌana walobena. 25  * Yo 10:11Onaꞌaiꞌaila, ꞌomi ꞌatuwa sipi loseloseyemi, ga niꞌatu toꞌitaꞌiꞌita sipi ꞌiꞌauꞌewa limemi ꞌenaya, tauna yaluyaluwami ꞌana toꞌitaꞌiꞌita.

*2:1: Ep 4:22; Ye 1:21

*2:4: 1 Ko 3:11; Lo 12:1

*2:6: Ais 28:16

*2:7: Sam 118:22

*2:8: Ais 8:14

*2:9: Sia 19:5-6; Ais 9:2; Ep 5:8

*2:10: Osi 1:10; Lo 9:25; 1 Pi 1:3

*2:11: Ga 5:16-17, 24

*2:12: Md 5:16

*2:13: Lo 13:1-7

*2:15: 1 Pi 3:15-17

*2:16: Ga 5:13

*2:18: Ep 6:5-7

*2:20: 1 Pi 4:14

*2:21: Md 16:24

*2:22: Ais 53:9

*2:23: Ais 53:7; Lo 12:19

*2:24: 2 Ko 5:21; Ais 53:5-6

*2:25: Yo 10:11