13
Toloinao tada ꞌamayabedi
* Ta 3:1Maiboꞌada ꞌilobweneda be ꞌida toloinao tada ꞌamayabedi, manuna ꞌidi ꞌebe toolo nina Yaubada ꞌiꞌebwaꞌedi. Manuna ꞌabo ꞌidi ꞌebe toolo nina nigeya Yaubada ꞌenega, nigeya sawesawediya be ꞌedaya sietoloina. ꞌEnega ꞌabo yaita toloinao nidi ꞌisinalidi, niꞌatu nate Yaubada ꞌina guinuwa ꞌisinalina, ꞌenega eꞌisa toꞌumalina ꞌida loba.
* 1 Pi 2:13-14Ta toloinao nidi nigeya ꞌidi paisewa be ꞌaene toboboꞌadi ꞌediya sigiematauta, ta esi totoꞌumalidi ꞌediya. ꞌEnega ꞌeguma geya nuwami be toloinao wada matautedi, ꞌilobwenena wada bubuna palupaluna, be ꞌenega toloinao nidi sida ꞌawaboboꞌanemi. Manuna taudi Yaubada ꞌina toguinuwao ꞌiaseyedi sabi lememi. Ta ꞌeguma wabubuna toꞌumalina, ꞌiabe wamatauta, manuna taudi toloinao be siloinemi. Manuna niꞌatu Yaubada ꞌidi ꞌebe toolo ꞌiꞌebwaꞌedi be ꞌaene loina sida saꞌu totoꞌumalidi ꞌediya.
ꞌEnega ꞌilobwenena be toloinao tada ꞌamayabedi, ꞌabo loina tamatautena, ta wate ꞌabo bubuna boboꞌana nuwanuwada. Wate ꞌilobwenena be ꞌida takisi tada ꞌebwaꞌedi, manuna taudi Yaubada ꞌiesinuwedi ga ꞌida boboꞌana manuna sipaipaisewa. * Md 22:21ꞌEnega takisi maiboꞌadi ꞌediya tada tagwala be ꞌana toꞌewao ꞌediya tada takisi, ta wate toloinao nidi be ꞌinapwanao tada ꞌamayabedi, be manudi tada gwausowala.
Oboboma
* Md 22:39-40ꞌAmi lowagao wada yotuli egumwalidi, ta ꞌami lowaga eobooboboma nigeya sawesawenaya be wayotuli egumwali, manuna ꞌabo gosedao taobobomedi, loinao maiboꞌadi niꞌatu taguiguinuwedi, * Sia 20:13-17loina nidi nadigega geyaꞌabo loelata be, geyaꞌabo loemwawasa be, geyaꞌabo ꞌipwala be, geyaꞌabo matagwegwe be, ta wate loinao ꞌaidi simiyami, ta esi loina nidi ꞌadi bwagila gete nadigega ꞌigwae,
“Gosemwao ꞌuda obobomedi nadigega tauyo ꞌamu oboboma.”
10  * 1 Ko 13:5Ta ꞌabo loina gete ꞌumuliyena, Mosese ꞌina loinao maiboꞌadi niꞌatu ꞌuguinuwedi, manuna ꞌabo yaita oboboma ꞌatenaya ꞌimiyami, geyaꞌabo wate gosenao ꞌigiegie toꞌumaliyedi.
11 ꞌEnega gete tugai ꞌilobwene ꞌaiꞌailimi be nadigega wada guinuwaꞌesa, manuna tuta ꞌiabe ꞌigugumwala. Yesu niꞌatu waemisena, ꞌenega geyaꞌabo waꞌenoꞌeno, ta esi wada yaweyawe, manuna tuta gidalina namo ꞌena be ꞌada Toꞌetoseyana nina ꞌiapwesama. 12  * Ep 6:11Ta onaꞌaiꞌaila, niꞌatu be tomwa ꞌiulisi, ꞌenega gete tuga guguyoi ꞌana guinuwa tapilisine be maedana ꞌana guinuwa taguinuwe. 13  * Ep 5:18ꞌEnega tada ꞌitaꞌiꞌisida be geyaꞌabo bwasi waiwaidi tanumanumadi be taekaekabaleya, be geyaꞌabo taloeloelata, ta wate geyaꞌabo taegewagewana be talosalosaiya. 14  * Ga 5:16Ta esi ꞌilobweneda be ꞌida ꞌInapwana Yesu Keliso ꞌina bubunega tada bubuna, be geyaꞌabo bubuna baleꞌu manuna tanuwanuwa.

*13:1: Ta 3:1

*13:3: 1 Pi 2:13-14

*13:7: Md 22:21

*13:8: Md 22:39-40

*13:9: Sia 20:13-17

*13:10: 1 Ko 13:5

*13:12: Ep 6:11

*13:13: Ep 5:18

*13:14: Ga 5:16