5
Yesu ꞌina eꞌita ꞌoyaya
(Luke 6:20-23)
Yesu pwalu sinabwana ꞌiꞌitedi, ꞌenega ꞌipilisinedi ga ꞌituꞌe ꞌoyaya ga gote ꞌena ꞌimiyatowa, ta ꞌina tononoyao wate situꞌema, ꞌenega Yesu ꞌieꞌale ga ꞌieꞌita ꞌediya, ꞌigwaegwae:
ꞌOmi ma imi nuwamwaꞌuta wagwausowala, manuna Yaubada nimanaya wamiyami.
* Et 7:17ꞌOmi todedoi wate wada gwausowala, manuna Yaubada ꞌida giegwausowalimi.
* Ep 4:2ꞌOmi ꞌimi bubuna nuwana wada gwausowala manuna maꞌetamo Yaubada baleꞌu maiboꞌana ꞌiꞌebwaꞌemi.
Ta ꞌabo ꞌomi bubuna boboꞌana nuwanuwami sinabwana, wada gwausowala, manuna bubuna boboꞌana ꞌatemiya ꞌida sinabwa.
* Ye 2:12-13Ta ꞌomi toꞌatenuwa ꞌoleꞌole wada gwausowala, manuna Yaubada wate ꞌida ꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyemi.
* 1 Yo 3:2-3ꞌOmi toꞌateꞌesasa wada gwausowala, manuna maꞌetamo Yaubada waꞌita.
ꞌOmi togienuwa siwalowao wada gwausowala, manuna Yaubada ꞌida ꞌawanatunemi.
10  * 1 Pi 3:14ꞌEguma ꞌomi ꞌimi guinuwa boboꞌana manudi tomota sietalauwalemi, wada gwausowala manuna Yaubada nimanaya wamiyami.
11  * 1 Pi 4:14Ta ꞌeguma manugu tomota siloꞌaegilemi be sietalauwalemi be ꞌidi kaboega siꞌawaꞌawa toꞌumaliyemi, wada gwausowala tuga. 12  * Ye 1:2Onaꞌaiꞌaila ꞌilobwenemi be wada gwausowala sinabwana, manuna maꞌetamo ꞌami pali boboꞌana galewaya wada loba. Ta ꞌomi nadigega Yaubada ꞌina palopitao lowaenei. Manuna taudi wate ꞌidi miyamwau silobena tomota ꞌediyega.
Ola be mayale manudi
(Maki 9:50; Luke 14:34-35)
13 ꞌOmi nadigega ola me baleꞌu manudi. Ta wanuwaꞌiꞌisi ꞌeguma ola ꞌina waiwai ꞌigugumwala nigeya sawesawenaya be ꞌiboboꞌana limana, ꞌenega taguitoyasei be tasiwayaule ꞌeda ꞌenaya.
14-15  * Yo 8:12* Mk 4:21Ta wate ꞌomi ꞌatuwa mayale me baleꞌu manudi. ꞌEguma mayale taloeꞌabiya geyaꞌabo ꞌule ꞌenega taꞌauꞌaukabobo, ta esi ꞌebesaꞌu etaninaya tasaꞌu be anuwa maiboꞌana ꞌida maedana. Wate nadigega ꞌeguma ꞌoya debanaya taloꞌasa, nigeya kapekapeyana be ꞌasa nina takwaiye. 16  * Ep 5:8-9; Yo 3:21; 1 Pi 2:12ꞌOmi wate nadigega, ꞌilobwenemi be ꞌimi maedana wada giesae tomota ꞌediya, be ꞌenega ꞌimi guinuwa boboꞌana sida ꞌita, ta Tamami galewaya sida tupui.
Loina manuna
17  * Lo 3:31Geyaꞌabo wanuwanuwa ꞌaene ꞌaboꞌagu yamai be Mosese ꞌina loinao nai palopitao ꞌidi eꞌitao yaꞌewa yauledi. Ta esi yamai be ꞌaene loina nidi yagieapwesa ꞌaiꞌailidi. 18  * Lu 21:33Onaꞌaiꞌaila loina getedi maꞌetamo sida apwesa ta geyaꞌabo ꞌebweu toꞌase gidala kwakwayona ꞌisawasawala be ꞌana laba galewa ta baleꞌu sisasawala. 19  * Ye 2:10Ta ꞌeguma yaita loina nidi ꞌebweuna ꞌediyega gidala kwakwayona ꞌiguitoyase be tomota wate nadigega ꞌieꞌitadi, tauna Yaubada ꞌina ꞌebeloina solanaya toloꞌubuna ꞌaiꞌaila, ta esi ꞌeguma loina nidi ꞌuematamatanedi be ꞌueꞌitaedi, ꞌamu esana ꞌida sinabwa Yaubada ꞌina ꞌebeloina solanaya.
20  * Md 23:3; 2 Ti 3:5Wate yaeonami ꞌaene ꞌilobwenemi be ꞌimi bubuna taudi Palisiyao be loina ꞌana toeꞌitao ꞌidi bubuna ꞌida boboꞌana sinedi. Ta ꞌeguma nigeya, geyaꞌabo Yaubada ꞌina ꞌebeloina ꞌena walugulugu.
Gamwasowala manuna
21  * Sia 20:13Gimiloina tubudao ꞌediya wamwalamwalatoni, ꞌigwae:
“Geyaꞌabo loemwawasa, be ꞌeguma yaita ꞌiloemwawasa loina ꞌida loba.”
22  * Ye 3:6; 1 Yo 3:15Ta ꞌaboꞌagu yaloinemi ꞌabo yaita tasina ꞌigamwasowale, loina ꞌida loba. Ta ꞌeguma ꞌiꞌawa toꞌumaliye, loina ꞌida loba toloinao ꞌediyega. Ta wate ꞌeguma ꞌiꞌawa uwauwae, maꞌetamo ꞌilulugu ꞌasagabugabu ꞌenaya.
23  * Mk 11:25ꞌEnega ꞌeguma ꞌimu oboboma ꞌumeꞌemeꞌei be ꞌaene ꞌuda taliya Yaubada ꞌena ta ꞌabo bada ꞌunuwena ꞌaene ꞌebweu tasiyo ma ina nuwamwau ꞌoyo ꞌimu bubuna manuna, 24 ꞌilobweneyo be ꞌimu oboboma ꞌusaꞌu ꞌebe taliya selabenaya be ꞌuila tasiyo ꞌenaya, be ꞌutoo be maꞌiyayo waegosigosiyana limana, ta muliyega ꞌuilama be ꞌimu oboboma nina Yaubada ꞌenaya ꞌutaliyae.
25 Ta ꞌeguma ꞌebweu tai ꞌieꞌewayo be ꞌitauyeyo sabi etalaeyo, ꞌilobweneyo be nugana loegesi nina ꞌugiepaepalu maniniye maꞌiyayo. Ta ꞌeguma nigeya, ꞌamu toeꞌewa nina ꞌida tauyeyo toloina ꞌenaya be ꞌamu loina ꞌuloba, nate sisaꞌuyo deliya, 26 ta geyaꞌabo saꞌi ꞌuapweapwesa be ꞌana laba ꞌimu lowaga maiboꞌana ꞌuyotula egumwalidi!
Yalakwaiya manuna
27  * Sia 20:14Gimiloina niꞌatu wamwalamwalatoni, ꞌigwae,
“Geyaꞌabo loelata.”
28 Ta ꞌaboꞌagu yaloinemi ꞌaene ꞌeguma to tai waine ꞌena ꞌiyalakwaiya, tauna ꞌatenaya niꞌatu ꞌiloegesi.
29 ꞌEnega ꞌeguma mataꞌataiyo ꞌina duneyega ꞌigiebeꞌuyeyo, ꞌilobwenena be ꞌuiwa yaule. ꞌElouya nigeya sinabwana ꞌeguma welawelaꞌayo ꞌebweuna namo ꞌuloseye, ta esi ꞌelouya sinabwana ꞌeguma matayo manuna Yaubada ooyo maiboꞌana ꞌiula mwaꞌute ꞌasagabugabu ꞌenaya.
30 Nadigega wate ꞌeguma nimaꞌataiyo ꞌina guinuwega ꞌigiebeꞌuyeyo, ꞌilobwenena be ꞌuꞌupwa yaule. ꞌElouya nigeya sinabwana ꞌeguma welawelaꞌayo ꞌebweuna namo ꞌuloseye, ta esi ꞌelouya sinabwana ꞌeguma nimayo manuna Yaubada ooyo maiboꞌana ꞌiula mwaꞌute ꞌasagabugabu ꞌenaya.
Saꞌila manuna
(Madiu 19:9; Maki 10:11-12; Luke 16:18)
31  * 2 Loi 24:1Gimiloina wate ꞌigwae,
“ꞌEguma tai ꞌebweu nuwanuwana be mwanena ꞌisaꞌilei, ꞌina leta tai nina ꞌida ꞌetoladi be mwanenana ꞌiꞌebwaꞌe ta ꞌenega ꞌisasaꞌila.”
32 Ta ꞌaboꞌagu yaloinemi ꞌaene, “ꞌEguma tai mwanena nigeya ꞌiloeloegesi, ta tai tuga ꞌisasaꞌila be ꞌiaibala mali waine ꞌena, tai nina gimimwanena ꞌigieloelatena ꞌabo waine nina ꞌiaibala mali tai ꞌenaya, ta gete tai nina ꞌeguma ꞌiai waine saꞌisaꞌilina ꞌenaya, tai nina wate toloelata.
Sawatamatamana manuna
33  * Sia 20:7Wate gimiloina wamwalamwalatoni ꞌigwae,
“ꞌEguma wasawa tamatamana, geyaꞌabo ꞌimi ona
nidi waleꞌoaleꞌoadi,
ta esi Yaubada manuna waguinuwedi.”
34  * Ye 5:12Ta ꞌaboꞌagu ꞌimi sawatamatamana maiboꞌadi yaꞌetobodedi. ꞌEnega geyaꞌabo galewa manuna wasawasawa tamatamana, manuna Yaubada ꞌina ꞌebemiya. 35 Wate geyaꞌabo baleꞌu manuna wasawasawa tamatamana, manuna ꞌaena ꞌana ꞌebesaꞌu. Wate geyaꞌabo Yelusalema manuna wasawasawa tamatamana, manuna toloina sinabwana ꞌina ꞌasa. 36 Wate geyaꞌabo debayo manuna ꞌusawasawa tamatamana, manuna nigeya sawesawemuya be ꞌuyaꞌuyayo ꞌebweuna ꞌuloine be ꞌiwakeke nai ꞌigai, aga? 37 Ta esi ꞌeguma ona ꞌaiꞌaila, ꞌugwae, “Tamo”, ta ꞌeguma nigeya ona ꞌaiꞌaila, ꞌugwae, “Nigeya.” Manuna ꞌeguma ona yauna, nate Seitani ꞌenega.
Geyaꞌabo toꞌumalina waeꞌieꞌisa
(Luke 6:29-30)
38  * Sia 21:24Gimiloina niꞌatu wamwalamwalatoni, ꞌigwae,
“Mata ꞌebweu ꞌana eꞌisa mata ꞌebweuna, ta sala ꞌana eꞌisa wate sala ꞌebweuna.”
39  * Lo 12:19Ta ꞌaboꞌagu yaloinemi ꞌaene geyaꞌabo eꞌisa, ta esi ꞌeguma yaita ꞌaseꞌase ꞌataiyo ꞌisapi, geyaꞌabo nimana ꞌueꞌisaile, ta esi gegeumiyo wate ꞌutagwale be ꞌisapi. 40  * 1 Ko 6:7Ta wate ꞌeguma yaita etala ꞌenega ꞌamu ꞌoama ꞌiꞌewa, ꞌimu sita wate ꞌuꞌebwaꞌe.
41 Wate ꞌeguma yaita ꞌiloineyo be ꞌina gwegwe ꞌuꞌaali ꞌebweu ꞌasa ꞌenega be ꞌebweu ꞌasa ꞌenaya, ꞌilobweneyo be ꞌuda pasima be ꞌasa ꞌeluwena wate ꞌena ꞌuda tauye.
42 Ta wate ꞌabo yaita ꞌemuya ꞌisisida ꞌebweu yage manuna, yage nina ꞌuda ꞌebwaꞌe, ta geyaꞌabo ꞌimu gwegwe ꞌuegaegagale.
Oboboma ꞌada talauwalao ꞌediya
(Luke 6:27-28, 32-36)
43  * 1 Loi 19:18Gimiloina niꞌatu wamwalamwalatoni ꞌigwae:
“Gosemiyao waobobomedi, ta esi ꞌami saiyao waetalauwaledi.”
44  * Gu 7:60; Lo 12:14, 20Ta ꞌaboꞌagu yaloinemi ꞌami talauwalao waobobomedi, be taudi sigie ꞌelouyaemi manudi wasisida be Yaubada ꞌida lemedi. 45  * Ep 5:1Gete ꞌenega tamada galewaya ꞌida ꞌawanatunemi, manuna tauna oboboma ꞌalena, be tauna ꞌina sinala ꞌisaesae totoꞌumalidi be wate toboboꞌadi ꞌediya, ta wate ꞌina ꞌusana ꞌitagwatagwale topalupaludi be wate taudi nigeya topalupaludi ꞌediya.
46 Ta ꞌeguma gosemiyao dimo waobobomedi, nigeya sawesawenaya be pali Yaubada ꞌenega waloba, manuna totoꞌumalidi, nadigega takisi ꞌana toꞌewao, ꞌidi oboboma nadigega ꞌomi ꞌimi oboboma, gosediyao dimo siobobomedi.
47 Wate ꞌeguma tasimiyao dimo waegosigosiyanedi nigeya ꞌimi bubuna mali tomota ꞌidi bubuna ꞌida boboꞌana sinedi, manuna taudi nigeya me Yudia gosediyao dimo siegosigosiyanedi, ꞌenega taudi be ꞌomi tuga ꞌimi bubuna leleleya.
48  * 1 Pi 1:16Ta ꞌomi ꞌilobwenemi be adelimi boboꞌana maiboꞌana, nadigega Tamami galewaya.

*5:4: Et 7:17

*5:5: Ep 4:2

*5:7: Ye 2:12-13

*5:8: 1 Yo 3:2-3

*5:10: 1 Pi 3:14

*5:11: 1 Pi 4:14

*5:12: Ye 1:2

*5:14-15: Yo 8:12

*5:14-15: Mk 4:21

*5:16: Ep 5:8-9; Yo 3:21; 1 Pi 2:12

*5:17: Lo 3:31

*5:18: Lu 21:33

*5:19: Ye 2:10

*5:20: Md 23:3; 2 Ti 3:5

*5:21: Sia 20:13

*5:22: Ye 3:6; 1 Yo 3:15

*5:23: Mk 11:25

*5:27: Sia 20:14

*5:31: 2 Loi 24:1

*5:33: Sia 20:7

*5:34: Ye 5:12

*5:38: Sia 21:24

*5:39: Lo 12:19

*5:40: 1 Ko 6:7

*5:43: 1 Loi 19:18

*5:44: Gu 7:60; Lo 12:14, 20

*5:45: Ep 5:1

*5:48: 1 Pi 1:16