8
ꞌEbweu waine silobena ꞌiloelata
(-) Ga mali gonagonaya Yesu ꞌiila limana Anuwa Tabu solanaya, ta tomota wate maiboꞌadi simiya sakowasiyena, ga ꞌimiyatowa ga ꞌieꞌitedi. Ta taudi loina ꞌadi toeꞌitao ta wate Palisiyao waine ꞌebweu simeꞌena, manuna tauna niꞌatu silobena ꞌiloelata, ta waine nina gamwagamwanidiya sietoolona, ꞌenega Yesu sieonena, sigwae, “Toeꞌita, waine gete niꞌatu ꞌalobena ꞌiloelata, * 1 Loi 20:10ta ꞌaboꞌada ꞌida loina Mosese ꞌenega ꞌaene ꞌeguma waine gete nadigega talobadi, gulewega taloibwaibwadi be simwamwawasa. Ta ꞌoyo mwaꞌadega ꞌimu nuwanuwa waine gete manuna?”
Ona gete siꞌinanena be ꞌaene Yesu ꞌina kabo sida loba be sieꞌewa. ꞌEnega Yesu nigeya ꞌidi ona ꞌieꞌieꞌisadi, ta esi ꞌimiya agaagala kaukauya, ga nimanega kaukau ꞌena ꞌiꞌetoꞌetoladi, ta taudi tuga ꞌetamo sienaenaide. ꞌEnega Yesu ꞌitoolo ga ꞌieonedi, ꞌigwae, “O, boboꞌana. ꞌEnega ꞌabo ꞌemiyega ꞌebweu yaita nigeya ꞌina toꞌumalinamo, nate ꞌoyo gulewa ꞌuda gimiule waine gote ꞌena.”
ꞌEnega wate ꞌimiya agaagala limana ga kaukauya ꞌiꞌetoꞌetoladi. Ta gote ꞌena Yesu ꞌina ona sinonona ga ꞌidi loegesi sinuwedi, ꞌenega ꞌebweuna ꞌebweuna sitautauya. Taudi ꞌinapwanao sitauya nugana ꞌenega maiboꞌadi simuliya, ga siteluwa Yesu be waine nina ꞌitootoolo maꞌiyana sipilisinedi.
10 ꞌEnega Yesu ꞌitoolo ga waine ꞌieonena, ꞌigwae, “Waine, taudi getedi mwaꞌo sitauya? Nigeya ꞌebweu ꞌitupwatupwa be ꞌida eꞌewayo, aga?” 11  * Yo 5:14Ga waine nina Yesu ꞌieonena, “ꞌInapwana, nigeya ꞌebweu yaita.” ꞌEnega Yesu ꞌiona limana, ga ꞌigwae, “O, ꞌaboꞌagu wate geyaꞌabo yaeꞌewayo. Ta boboꞌana, ꞌutatauya, ta esi geyaꞌabo ꞌuloeloegesi limana.”
Yesu tauna me baleꞌu ꞌidi maedana
12  * Yo 1:4-9, 12:46Ta Yesu ꞌediya ꞌiona limana, ꞌigwae, “ꞌAboꞌagu me baleꞌu ꞌidi maedana, be ꞌenega yaita tauna ꞌimuliyegu maedana nina yawasina ꞌena ꞌida sae, ta geyaꞌabo wate guguyoi ꞌena ꞌitautauya.”
13 ꞌEnega Palisiyao Yesu sieonena, sigwae, “ꞌOyo tauyo saꞌi manuyo ꞌuonaona, ꞌenega nigeya ꞌaemiemiseyo.”
14 Ta Yesu wate ꞌiona limana ga ꞌediya ꞌigwae, “Onaꞌaiꞌaila taugu manugu yaonaona, ta esi toꞌase nadigega ꞌigu simana, nate simana ꞌaiꞌaila, manuna sena nina ꞌenega yamai ta wate ꞌiabe ꞌena yaila yamwalamwalatoni. Ta esi ꞌomi sena nina ꞌenega yamai ta wate ꞌiabe ꞌena yailaila nigeya wamwalamwalatoni. 15  * Yo 7:24Ta ꞌomi ꞌimi esinuwa, me baleꞌu ꞌidi esinuwa nadigega waguiguinuwedi, ta ꞌaboꞌagu nigeya ꞌebweu yaita manuna yada esinuwa nai manuna yada loina. 16  * Yo 5:30Ta ꞌeguma ꞌigu loina tomota manudi yaguiguinuwedi, gete loina palupaluna, manuna loina gete nigeya taugu ꞌigu loina ta esi Tamagu tauna ꞌietuneguma maꞌiyagu ꞌima loina. 17 Ta wate ꞌida loina nidi ꞌetoꞌetoladidi ꞌena sisimana ꞌaene ꞌeguma tosimana ꞌeluwa ꞌidi simana leleleya, nate simana ꞌaiꞌaila. 18  * 1 Yo 5:9Nadigega tuga ꞌaboꞌagu taugu manugu yaonaona, ta wate Tamagu tauna ꞌietuneguma manugu ꞌisimasimana.”
19  * Yo 14:7ꞌEnega sienaidena, sigwae, “Mwaꞌo Tamayo?”
Ga Yesu ꞌigwae, “Nigeya wamwalamwalatonigu, ta Tamagu wate nigeya wamwalamwalatoni. Ta ꞌomi ꞌeguma wamwalatonigu, ꞌenega Tamagu wate wamwalatoni.”
20  * Yo 7:30Yesu ꞌina eꞌitao getedi Anuwa Tabu solanaya ꞌieꞌieꞌitaedi, nate ꞌebwayadaita ꞌana dedewaga selabenaya, ga gote ꞌena nigeya ꞌebweu yaita Yesu ꞌigiyagiyai, manuna ꞌina tuta nigeya ꞌilobaloba.
“Sena nina ꞌena yatautauya ꞌomi geyaꞌabo ꞌena waweewa”
21  * Yo 7:34-35ꞌEnega Yesu wate ꞌediya ꞌigwae, “Maꞌetamo yapilisinemi be ꞌomi wada ꞌebesa yogenegu, be tuwa tuga ma imi bubuna toꞌumalina wamwamwawasa. Manuna sena nina ꞌena yatautauya ꞌomi nigeya sawesawemiya be ꞌena wawawai.”
22 ꞌEnega me Yudia nidi taudimo ꞌediya sigwae, “ꞌIna ona baga wada nono, manuna ꞌigwae, ‘Sena nina ꞌena yatautauya, ꞌomi nigeya sawesawemiya be ꞌena wawawai.’ ꞌIna ona gete ꞌana mwalatoi ꞌaene taunamo ꞌida loemwawasi, aga?”
23 Ta Yesu ꞌieonedi, ꞌigwae, “ꞌOmi ꞌubunega wamai ta ꞌaboꞌagu etanega yamai. ꞌAna mwalatoi ꞌaene ꞌomi me baleꞌu, ta ꞌaboꞌagu esi nigeya baleꞌuyega yameema. 24 ꞌEnega yaeonami ꞌaene ꞌimi bubuna toꞌumalidi ꞌediyega wada mwawasa, ꞌabo nigeya waemiemisegu. Nate ꞌalena ꞌenega yaeonami ꞌaene wamwamwawasa ma imi bubuna toꞌumalina.
25 ꞌEnega sienaidena, “Ta yaita ꞌoyo?”
Ta wate ꞌieonedi, ꞌigwae, “Nadigega tuga lowa yasimanena ꞌemiya.”
26 Ta wate ꞌieonedi, “Yage yau wawasae manumi yada ona be yada loinemi, ta esi tauna ꞌietuneguma ꞌina bubuna palupaluna, ꞌenega toꞌase nadigega yanonona ꞌenega gete me baleꞌu ꞌemiya yasimasimanedi.” 27 Ta taudi tuga ꞌina ona Tamana manuna nigeya sinuwanuwa sabwalena.
28  * Yo 3:14, 5:19ꞌEnega Yesu ꞌieonedi, ꞌigwae, “ꞌAboꞌagu Tomota Natuna, ta maꞌetamo wada gituꞌeyegu, be ꞌenega nate ꞌena wada mwalatonigu yaita ꞌaboꞌagu, be ꞌenega wada mwalatoni ꞌaene taugu nigeya ꞌigu nuwena ꞌenega yada guinuwa, ta esi toꞌase nadigega Tamagu ꞌieꞌitegu ꞌediyega yaonaona. 29  * Yo 16:32Ta ꞌagu toetune nina nigeya ꞌipilipili sinegu ta esi maꞌiyagu tuga, manuna tuta yauna ꞌigu guinuwa ꞌenega yagiegie gwausowali.”
30 Gote ꞌena tomota yaudi Yesu ꞌina ona sinonodi ga ꞌenaya siemisa ꞌaiꞌaila.
Yaisigedi ꞌiliꞌamidi ga siapwesa
31 ꞌEnega me Yudia nidi taudi Yesu siemisenaya, ꞌieonedi, ꞌigwae, “ꞌEguma ꞌigu eꞌita wamuliyedi, ꞌomi ꞌagu tomuliya ꞌaiꞌailao.” 32 ꞌEnega ꞌomi mwalatoi ꞌaiꞌaila wada mwalatoni, be gete ꞌenega liꞌama wada loba.”
33 Ga taudi Yesu sieonena ga sigwae, “ꞌAboꞌama Ebelaamo ꞌina susu, ꞌenega nigeya ꞌebweu yaita ꞌina loinega ꞌiyoniyonima. Toꞌase ꞌimu ona ꞌana mwalatoi tuta nina ꞌugwae, ‘Liꞌama wada loba’?”
34  * Lo 6:16; 2 Pi 2:19ꞌEnega Yesu ꞌieonedi, “Yaona ꞌaiꞌaila ꞌemiya, ꞌabo yaisigedi taudi ꞌidi guinuwa toꞌumalina, taudi toꞌumalina nina ꞌiyoniyonidi, be toꞌumalina ꞌina sena ꞌena simiyami. 35 Manuna ꞌaliꞌei nigeya susu ꞌina boda ꞌena ꞌida miya ataya, ta esi tai natuna tauna susu solanaya ꞌimiya ataya. 36  * Ga 5:1Nadigega tuga ꞌeguma natunana ꞌiliꞌamimi, ꞌomi niꞌatu liꞌaliꞌama ꞌaiꞌailimi.” 37 Ta Yesu wate ꞌediya ꞌigwae, “Yamwalatonimi ꞌaene ꞌomi Ebelaamo ꞌina susuyao, ta tuwa tuga watootoo be ꞌaene wada loemwawasigu, manuna nigeya ꞌigu eꞌita ꞌatemiya wasaꞌusaꞌudi. 38  * Yo 8:44ꞌAboꞌagu toꞌase nadigega Tamagu ꞌieꞌitegu gete ꞌemiya yaonaonaedi, ta ꞌomi esi toꞌase nadigega tamami ꞌenega wanononaya wate nadigega waguiguinuwaꞌesa.”
Taudi tamadi Seitani
39 ꞌEnega taudi Yesu ꞌina ona sieꞌisena, sigwae, “Ta ꞌaboꞌama tamamai Ebelaamo.” Ta wate Yesu ꞌieonedi, “ꞌEguma ꞌomi Ebelaamo natu ꞌaiꞌailinao ꞌina guinuwega wada guinuwa. 40 Ta saꞌi ꞌomi ꞌimi guinuwa dumadumadi, ꞌenega ꞌaene watootoo be waloemwawasigu, ꞌaboꞌagu Yaubada ꞌina ona ꞌaiꞌaila ꞌana tosimana. Ta waꞌita Ebelaamo ꞌina guinuwa nigeya gete nadigega. 41 Ta ꞌomi tamami ꞌina guinuwa waguiguinuwedi.”
ꞌEnega taudi wate sigwae, “Iye! ꞌAboꞌama nigeya pesiyeda. ꞌAboꞌama tamama ꞌebweuna tuga, Yaubada.”
42  * Yo 16:28ꞌEnega Yesu ꞌediya ꞌigwae, “ꞌEguma Yaubada tauna tama ꞌaiꞌailimi wada obobomegu, manuna ꞌaboꞌagu Yaubada ꞌietuneguma, ga sena gete ꞌena yamai. ꞌAboꞌagu nigeya taugu ꞌigu nuwenuwega yameemai, ta esi tauna ꞌietuneguma ꞌina nuwanuwa ꞌenega. 43 Toꞌase manuna ꞌigu ona ꞌemiya nigeya wada nuwasabwalenidi? Nate manuna nigeya ꞌigu simana wada enono ꞌaiꞌailina. 44  * 1 Yo 3:8; Nug 3:4Yamwalatonimi ꞌomi Seitani natunao, ꞌenega nuwanuwami be tamamiya ꞌina nuwanuwa wada guinuwe. Tuta ꞌana ꞌebe eꞌale ꞌenega ga batuwa, tauna toloemwawasa, ta nigeya ꞌebweu wate ꞌeda palupaluna ꞌenega ꞌida tauya, manuna tauna nigeya ꞌebweu ꞌeda palupaluna ꞌena ꞌimiyami. Tuta yauna kaboega ꞌionaona, manuna tauna tuga adelina nadigega, ta wate tokaboyao maiboꞌadi tamadiya. 45 Ta esi ꞌaboꞌagu ona ꞌaiꞌaila ꞌemiya yasimasimane, nate ꞌalena ꞌenega nigeya wada emisegu.
46  * 1 Pi 2:22“Ta mwaꞌadega, sawesawemiya be ꞌemiyega ꞌebweu yaita ꞌigu bubuna toꞌumalina ꞌida simana apwese? Nai nigeya sawesawemiya, aga? Ta ꞌeguma ona ꞌaiꞌailega yaonaona ꞌemiya, tuwa tuga nigeya wada emisegu. 47 Manuna ꞌeguma yaita tauna Yaubada ꞌenega ꞌimai, tauna Yaubada ꞌina onao ꞌinonodi. Ta ꞌomi nai nigeya Yaubada ꞌenega wameema, nate ꞌalena ꞌenega nigeya Yaubada ꞌina ona wada nonona.”
Muliyega be Ebelaamo ꞌimama, Yesu ꞌimiyami
48  * Yo 7:20Gote ꞌena me Yudia ꞌidi ꞌinapwanao Yesu ꞌena sigwae, “ꞌIma ona lowa ꞌana ꞌaiꞌaila niꞌatu ꞌiapwesa, manuna ꞌagwae, ꞌaene ꞌoyo ꞌebweu goma Samelia, ꞌenega yaluyaluwa biꞌi ꞌemuya ꞌipaipaisewa.”
49 ꞌEnega Yesu ꞌinapwanao nidi ꞌieonedi, ꞌigwae, “ꞌAboꞌagu nigeya ꞌebweu yaluyaluwa biꞌi ꞌeguya, manuna Tamagu yaꞌamayaba ꞌaiꞌailina, ta ꞌomi esi nigeya waꞌamaꞌamayabegu. 50 ꞌAboꞌagu nigeya taugu ꞌagu esana yagitugituꞌeye, ta esi ꞌebweuna toloina tauna ꞌagu esana ꞌana togituꞌe ꞌimiyami. 51  * Yo 5:24Yaona ꞌaiꞌaila ꞌemiya, ꞌabo yaita ꞌigu ona ꞌimuliya ꞌaiꞌailidi, tauna geyaꞌabo saꞌi ꞌimwawamwawasa.”
52 ꞌEnega me Yudia nidi Yesu sieonena, sigwae, “Niꞌatu ꞌamwalatoi ꞌaiꞌailimu ꞌaene yaluyaluwa biꞌi ꞌemuya ꞌipaipaisewa, manuna Ebelaamo ꞌamwalatonina ꞌaene niꞌatu ꞌimwawasa, ta wate palopitao ꞌamwalatonidi ꞌaene niꞌatu simwawasa, ta ꞌugwaegwae ꞌaene ‘ꞌEguma yaita ꞌigu ona ꞌimuliya ꞌaiꞌailidi, geyaꞌabo saꞌi ꞌimwawamwawasa.’ 53 To tai sana ꞌoyo? Tamamai Ebelaamo niꞌatu ꞌimwawasa, ꞌenega geyaꞌabo ꞌutootoo be ꞌaene ꞌusinabwasine. Wate palopitao niꞌatu simwawasa, ta ꞌoyo ꞌunuwena ꞌaene ꞌusinabwa sinedi, aga?”
54 Ga Yesu ꞌediya ꞌigwae, “ꞌEguma ꞌaboꞌagu taugu yatupugu, ꞌagu tupu nina yage besobeso tuga, ta Tamagu tauna ꞌagu totupu nina, tauna waona ꞌaene ꞌimi Yaubada. 55  * Yo 7:28-29ꞌOmi nigeya Yaubada wamwalamwalatoni, ta esi ꞌaboꞌagu yamwalatonina. Manuna ꞌeguma yagwae, ‘Nigeya yamwalamwalatoni’, nate kabo tuga, nadigega ꞌomi ꞌimi kabo. Ta esi yamwalatonina, ꞌenega ꞌina ona yaematamatanena. 56 Ta tamamiya Ebelaamo ma ina gwausowala be ꞌaene ꞌigu tuta ꞌida ꞌita, ga niꞌatu ꞌiꞌitena ꞌenega ꞌigwausowala sinabwana.”
57 ꞌEnega me Yudia nidi ꞌena sigwae, “ꞌOyo ꞌetamo nigeya ꞌamu yakwala pipiti ꞌulobaloba, ta ꞌuona ꞌaene Ebelaamo ꞌuꞌitena.”
58  * Yo 1:1Ga gote ꞌinapwanao nidi ꞌieonedi, ꞌigwae, “Yaona ꞌaiꞌaila ꞌemiya, ꞌaene muliyega be Ebelaamo ꞌitutubuwa ta ꞌaboꞌagu tuga yamiyami.”
59  * Yo 10:31ꞌEnega me Yudia nidi gulewa siꞌewedi be ꞌaene sida loemwawasi, ta Yesu ꞌediyega ꞌiakwaiya ga Anuwa Tabuyega ꞌiapwesa.

*8:5: 1 Loi 20:10

*8:11: Yo 5:14

*8:12: Yo 1:4-9, 12:46

*8:15: Yo 7:24

*8:16: Yo 5:30

*8:18: 1 Yo 5:9

*8:19: Yo 14:7

*8:20: Yo 7:30

*8:21: Yo 7:34-35

*8:28: Yo 3:14, 5:19

*8:29: Yo 16:32

*8:34: Lo 6:16; 2 Pi 2:19

*8:36: Ga 5:1

*8:38: Yo 8:44

*8:42: Yo 16:28

*8:44: 1 Yo 3:8; Nug 3:4

*8:46: 1 Pi 2:22

*8:48: Yo 7:20

*8:51: Yo 5:24

*8:55: Yo 7:28-29

*8:58: Yo 1:1

*8:59: Yo 10:31