7
Yesu tasinao nigeya siemisemise
* Yo 5:18Ta yage nidi niꞌatu sigumwala ga Yesu Galili maiboꞌana ꞌena ꞌisakowasi. Ta esi geya nuwana be Yudia senanaya ꞌida sakowasi, manuna me Yudia ꞌidi ꞌinapwanao nuwanuwadi be ꞌaene sida loemwawasi. * 2 Loi 16:13Ta niꞌatu Yoeyoe Sagalina ꞌana tuta ꞌiloselabena be me Yudia sida guinuwe. ꞌEnega Yesu tasinao Yesu sieonena, sigwae, “Sena gete ꞌupilisine be Yudia ꞌena ꞌutatauya, be ꞌenega nada ꞌamu tomuliyao ꞌimu guinuwa sida ꞌita.” Wate sieonena, sigwae, “ꞌUda mwalatoni ꞌaene nigeya ꞌebweu yaita guinuwa kwaikwaiyega ꞌana esana ꞌida sinabwa, ta ꞌeguma nuwanuwayo be tomota maiboꞌadi sida mwalatoniyo, ꞌenega ꞌuda eꞌitaeyo tauyo ꞌediya.” * Gu 1:14Tasinao ona nina ꞌena siꞌinanena manuna nigeya wate siemiemise.
Ga gote ꞌena ꞌieonedi, ꞌigwae, “ꞌIgu tuta nigeya ꞌilobaloba be sena nina ꞌena yatatauya, ta ꞌomi esi ꞌilobwenemi be ꞌena watatauya ꞌabo to tuta ꞌena nuwanuwami, * Yo 15:18manuna ꞌomi geyaꞌabo me baleꞌu sietaetalauwalemi, ta ꞌaboꞌagu esi sietalauwalegu manuna ꞌidi bubuna toꞌumalina yasimasimanedi. Boboꞌana! ꞌOmi taumimo watatauya sagali nina ꞌena. ꞌAboꞌagu geyaꞌabo yaweewa ꞌenaya, manuna nigeya ꞌigu tuta ꞌaiꞌaila ꞌiapweapwesa.” Ona gete niꞌatu ꞌiꞌebwaꞌedi ga sitauya, ta tauna tuga Galili ꞌena ꞌimiyami.
Yesu ꞌina guinuwa Yoeyoe Sagalina ꞌena
10 Ga niꞌatu Yesu tasinao sipilisinena ga sitauya sagali nina ꞌena, ꞌenega Yesu mulidiyega ꞌiakwaikwaiya ga sena nina ꞌena ꞌiapwesa, ta nigeya ꞌebweu yaita ꞌimwalamwalatoni. 11 Ta tuta nina ꞌenaya me Yudia ꞌidi ꞌinapwanao Yesu siꞌebeꞌebese sagali nina solanaya, ta sigwaegwae, “Mwaꞌo tauna gete tai nina?” 12 Ga gote ꞌena tomota yau wawasae taudimo ꞌediya silomulomugi Yesu manuna, ga ꞌaidi sigwae, “Tauna tai boboꞌana,” ta ꞌaidi sigwae, “Nigeya! Tauna tai nina kabo ꞌalena, tomota ꞌiwasewasegigiyedi.” 13  * Yo 12:42, 19:38Ta tomota yaudi me Yudia ꞌidi ꞌinapwanao simatautedi, ꞌenega nigeya ꞌebweu yaita ꞌionaona apwesa Yesu manuna.
14 Ta niꞌatu sagali ꞌana wiki gamwagamwaninaya, ga Yesu Anuwa Tabu ꞌena ꞌilugu, ga ꞌina eꞌita ꞌieꞌalena. 15  * Md 13:54ꞌEnega me Yudia gote ꞌena nuwadi ꞌiowana sinabwana ga sigwae, “Mane ꞌenega tai gete ꞌina mwalatoi ꞌilobena? Tauna nigeya ꞌebweu ꞌebe sikulu sinabwana ꞌena ꞌilugulugu.”
16  * Yo 12:49, 14:10Ta Yesu ꞌilolagata ga ꞌieonedi, “ꞌAboꞌagu nigeya taugu ꞌigu nuwena ꞌenega, ta esi ꞌagu toetune nina ꞌina nuwena ꞌenega yaeꞌieꞌita. 17 Ta ꞌomi wate ꞌabo nuwanuwami be Yaubada ꞌina nuwena wada guinuwe, ꞌomi ꞌigu eꞌita wada mwalatoni ꞌaene Yaubada ꞌenega, ta nigeya taugu ꞌigu nuwanuwa ꞌenega. 18 Ta ꞌomi ꞌimi bubuna ꞌaene ꞌeguma yaita tauna ꞌina nuwena ꞌenega ꞌieꞌita, tauna tuga taunamo ꞌana esana manuna ꞌietaetapewa. Ta ꞌaboꞌagu esi nigeya nadigega ꞌomi, manuna ꞌaboꞌagu nuwanuwagu be ꞌagu toetune ꞌana esana yada giesinabwa, manuna ꞌigu bubuna palupaluna ta nigeya ꞌebweu wate ꞌigu toꞌumalinamo. 19 ꞌOmi esi Mosese ꞌami loina nina ꞌiꞌebwaꞌemi ta nigeya ꞌebweu yaita ꞌemiyega ꞌimulimuliya ꞌaiꞌaili. ꞌEnega toꞌase manuna ꞌaene wada loemwawasa daidaisigu?”
20  * Yo 8:48-52Ga boda nidi ꞌina ona sieꞌisena, sigwae, “Mwaꞌadega, yaluyaluwa biꞌi debayo ꞌigiesakowasiyena, ga nadigega ꞌuonaꞌesa? Ta yaita sana nuwanuwana be ꞌaene ꞌida loemwawasiyo?”
21 ꞌEnega Yesu ꞌidi ona ꞌieꞌisena ga ꞌediya ꞌigwae, “Nuwami ꞌitoꞌumaliya manuna ꞌasiyata Sabate ꞌenaya tai yagie boboꞌanena. 22  * 1 Loi 12:3Ta mwaꞌadega ꞌomi ꞌimi guinuwa tuta Sabate ꞌena? Manuna Mosese ꞌina loinega natumiyao meꞌolotodi bwaladiya weꞌiweꞌiyaya walodabedi. (Ta loina getei nigeya Mosese ꞌenega ta esi lowaenei gimitubudao ꞌediyega ꞌimai.) 23  * Yo 5:8-10, 16Ta ꞌabo guinuwa nina meꞌolotodi ꞌediya waguiguinuwedi ꞌasiyata Sabate ꞌenaya, toꞌase manuna ga waetalauwalegu tuta nina ꞌasiyata Sabate ꞌenaya tai yagie boboꞌanena? 24  * Yo 8:15Geyaꞌabo gosemiyao ꞌadi ꞌita ꞌenega waesiesinuwa manudi, ta esi loina palupaluna ꞌenega wada esinuwa.”
ꞌAene tai gete Toꞌetoseyana nina?
25 Ga gote ꞌena ꞌaidi me Yelusalema sigwae, “Nai tai gete tauna nuwanuwadi be ꞌaene sida loemwawasi, aga? 26 Ta waꞌita, niꞌatu tomota gamwagamwanidiya ꞌitootoolo ga ꞌionaona ꞌediya, ta nigeya ꞌebweu yaita ꞌenana ꞌida eꞌisena. Ta mwaꞌadega, niꞌatu ꞌida toanuganao siꞌawa ꞌaiꞌailena ꞌaene tauna Toꞌetoseyana, aga? 27  * Yo 7:41-42Nai nigeya. Manuna tai gete maiboꞌada niꞌatu tamwalamwalatoni mane ꞌenega ꞌimai, ta ꞌeguma Toꞌetoseyana ꞌimamai, geyaꞌabo yaita ꞌimwalamwalatoni mane ꞌenega ꞌimai.”
28  * Md 11:27Tuta nina Yesu maꞌetamo ꞌieꞌieꞌita Anuwa Tabu solanaya, ta ꞌenana sinabwana ꞌenega ꞌigwaegwae, “Onaꞌaiꞌaila niꞌatu wasinapugu ꞌaene to sena ꞌenega yamai, ta wada nuwaꞌiꞌisi tauna ꞌietuneguma ga ꞌina loinega yamai, ta esi ꞌaboꞌagu nigeya taugu ꞌigu loinega be yamamai sena gete ꞌena. Tauna ꞌagu Toetune nina ꞌina bubuna boboꞌana ta palupaluna, ta ꞌomi nigeya wamwalamwalatoni yaita tauna. 29 Ta ꞌaboꞌagu yamwalatonina, manuna tauna ꞌietuneguma ga ꞌenega yamai.”
30  * Yo 8:20, 13:1Ta gote ꞌena tomota nidi sitoona be ꞌaene sida giyai, ta mwaꞌadega ga ꞌenega nigeya ꞌebweu yaita bwalana ꞌigitogitoo, manuna tauna nigeya ꞌina tuta ꞌilobaloba be ꞌimwamwawasa.
31  * Yo 2:23, 11:45Ta esiya tomota yaudi siemisena ga sigwae, “Onaꞌaiꞌaila tai gete Toꞌetoseyana, manuna nigeya sawesawenaya be ꞌebweu wate tai ꞌimama be tauna ꞌina guinuwa tai gete ꞌina guinuwa ꞌida boboꞌana sinei.”
Me Yudia ꞌidi ꞌinapwanao nuwanuwadi be ꞌaene Yesu sigiyai
32 Gote ꞌena Palisiyao tomota ꞌidi ona kwaiya sinonona, ꞌenega taudi be totaliyao sinabwadi ꞌidi toꞌitaꞌiꞌitao sietunedi be Yesu sida giyai. 33 ꞌEnega toꞌitaꞌiꞌitao nidi simai ga ꞌieonedi, ꞌigwae, “ꞌAboꞌagu tuga tuta kukupana namo ꞌena maꞌemiya, be ꞌenega wate yada ila tauna ꞌagu Toetune ꞌenaya, 34  * Yo 8:21be maꞌetamo wada ꞌebesegu ta geyaꞌabo saꞌi walobalobagu, be sena nina ꞌena yamiyami ꞌomi nigeya sawesawemiya be ꞌena wawawa.”
35 Ta me Yudia nidi taudimo ꞌediya sigwae, “Mane ꞌena ꞌaene ꞌitautauya be ꞌenega geyaꞌabo talobaloba? ꞌAene ꞌitatauya taudi me Yudia nidi ꞌasa sipilisinena ga sitauya mali senao ꞌediya, be ꞌida eꞌitadi, aga? 36 ꞌIna ona gete toꞌase ꞌana mwalatoi? Manuna ꞌigwae, ‘Maꞌetamo wada ꞌebesegu be geyaꞌabo saꞌi walobalobagu’, ta wate ꞌigwae, ‘Sena nina ꞌena yamiyami ꞌomi geyaꞌabo ꞌena waweewa.’ ”
Bwasi ꞌidaudau tomota yawasidi manuna
37  * Yo 4:10, 14Ta niꞌatu sagali ꞌana ꞌasiyata sinabwana, sagali ꞌana ꞌebe losalowa ꞌena, Yesu gamwagamwanidiya ꞌitoolo ga ꞌenana sinabwanega ꞌibwaubwau, ꞌigwaegwae, “Yaita ꞌoyo ꞌeguma tonaꞌayo ꞌiyapasa ꞌumai ꞌeguya be ꞌununuma. 38 Ta nadigega tuga Buki Tabu ꞌisimanena ꞌagu toemisao manudi ꞌaene, ‘Atediyega ꞌatuwa bwasi ꞌidaudau tomota yawasidi manuna.’ ”
39  * Yo 15:26; Gu 2:4Yesu ꞌina ona gete ꞌenaya ꞌionaona Yaluyaluwa Tabuna manuna, be ꞌenega Yaluyaluwa Tabuna maꞌetamo ꞌida lugu taudi ꞌana toemisao ꞌediya. Ta tuta nina ꞌena Yaluyaluwa Tabuna nigeya ꞌilugulugu tomota ꞌediya, manuna Yesu nigeya ꞌina ꞌebeloina ꞌena ꞌituꞌetuꞌe.
Tomota soladiya weyala ꞌiapwesa
40  * Gu 3:22Yesu ꞌina ona tomota yauyaudi sinonona, ga ꞌaidi sigwae, “Onaꞌaiꞌaila, tai gete tauna palopita nina sionaonaena.” 41-42  * Mai 5:2; Md 2:4-6Ta ꞌaidi wate sigwae, “Tauna esi Toꞌetoseyana nina.” Ta wate ꞌaidi ꞌediyega sigwae, “ꞌAene Toꞌetoseyana nina Galiliyega ꞌimamai? Nigeya, aga? Manuna Buki Tabu ꞌena niꞌatu ꞌisimanena be Toꞌetoseyana Debida ꞌina susu ꞌenega ꞌimamai, be Debida ꞌina ꞌasa Bedileema ꞌena ꞌitutubuwa.” 43  * Yo 9:16Gote ꞌena ga weyala ꞌiapwesa tomota gamwagamwanidiya.
44 Ga ꞌaidi nuwanuwadi be Yesu sida giyai, ta nigeya ꞌebweu yaita bwalana ꞌigitogitoo.
Me Yudia ꞌidi toloinao nigeya Yesu siemiemise
45  * Yo 7:32ꞌEnega toꞌitaꞌiꞌitao nidi siila totaliyao sinabwadi be Palisiyao ꞌediya, ga ꞌinapwanao nidi sieonedi, sigwae, “Toꞌase manuna nigeya wagiyagiyainama?”
46  * Mk 1:22Ta toꞌitaꞌiꞌitao nidi ꞌidi ꞌinapwanao sieonedi, ga sigwae, “Tai gote ꞌina ona boboꞌana wawasae. Nigeya ꞌebweu wate yaita nadigega.”
47 Ga Palisiyao wate sigwae, “Nai nuwami ꞌiꞌewena, aga? 48  * Yo 12:42Ta wada mwalatoni ꞌaene nigeya ꞌebweu yaita toloinao nai Palisiyao ꞌemega Yesu ꞌaemiemise. 49 Ta esi boda yaudi siemisena, manuna boda nidi nigeya Mosese ꞌina loina sinuwanuwa sabwaleni, ꞌenega Yaubada ꞌadi eꞌisa toꞌumalina ꞌida ꞌebwaꞌedi.”
50  * Yo 3:1-2Ta ꞌebweu wate ꞌediyega toloina ꞌana esana Nikodimo, tauna lowa boiboiya ꞌitauya ga Yesu maꞌiyana siꞌawagwae, gosenao ꞌieonedi, 51 ꞌigwae, “ꞌAboꞌada ꞌida loina gete nadigega ꞌaene geyaꞌabo taloiloina besobeso, ta esi nugana tai ꞌina toꞌumalina tada ꞌebese, be ꞌenega ꞌana etala mulinaya toꞌase manuna tada loine.”
52 Ga ꞌinapwanao nidi Nikodimo siꞌena paꞌalina, sigwae, “Nai ꞌoyo sana goma Galili aga? Ta Buki Tabu ꞌusawa be ꞌumwalatoni ꞌaene nigeya ꞌebweu wate palopita Galili ꞌenega ꞌimeema.” 53 ꞌEnega maiboꞌadi niꞌatu sideli ila ꞌidi ꞌasaya, ta Yesu Olibe ꞌoyana ꞌenaya ꞌitauya.

*7:1: Yo 5:18

*7:2: 2 Loi 16:13

*7:5: Gu 1:14

*7:7: Yo 15:18

*7:13: Yo 12:42, 19:38

*7:15: Md 13:54

*7:16: Yo 12:49, 14:10

*7:20: Yo 8:48-52

*7:22: 1 Loi 12:3

*7:23: Yo 5:8-10, 16

*7:24: Yo 8:15

*7:27: Yo 7:41-42

*7:28: Md 11:27

*7:30: Yo 8:20, 13:1

*7:31: Yo 2:23, 11:45

*7:34: Yo 8:21

*7:37: Yo 4:10, 14

*7:39: Yo 15:26; Gu 2:4

*7:40: Gu 3:22

*7:41-42: Mai 5:2; Md 2:4-6

*7:43: Yo 9:16

*7:45: Yo 7:32

*7:46: Mk 1:22

*7:48: Yo 12:42

*7:50: Yo 3:1-2