2
Tosinasinapuyao ꞌidi ayausa gwama Yesu ꞌenaya
Tuta nina Yesu ꞌitubuwa Bedileema ꞌenaya, Elodi tauna ꞌiloiloina Yudia solanaya. Ta tuta nina ꞌenaya ꞌaidi tosinasinapuyao sena bomatuyega simai ga me Yelusalema ꞌediya sienaida, sigwae, “Mwaꞌo me Yudia ꞌidi kini auwauna nina? ꞌAmwalatonina niꞌatu ꞌitubuwa, manuna ꞌina kwadima ꞌaꞌitenaya sena bomatuyega ꞌisaetuꞌema, ꞌenega ꞌamai sabi bwagobwago ꞌenaya.”
ꞌIdi ona gete Kini Elodi ꞌinonona ga ꞌiꞌatesaꞌala ta wate me Yelusalema yaudi siꞌatesaꞌala ona gete manuna. ꞌEnega Elodi me Yudia ꞌidi totaliyao sinabwadi be loina ꞌana toeꞌitao ꞌibwau egogonedima ga ꞌediya ꞌienaida, ꞌigwae, “Mane ꞌena Toꞌetoseyana nina ꞌitubuwa?”
* Yo 7:42Ga sigwae, “Bedileema ꞌenaya, nate Yudia solanaya. Nadigega palopita ꞌina simana Buki Tabu solanaya, ꞌigwae,
* Mai 5:2‘Bedileema solanega maꞌetamo me Isileli ꞌidi toloina ꞌida apwesama. Gete manuna Bedileema ꞌasa esaesa ta sinabwana Yudia ꞌasanao maiboꞌadi ꞌediyega.’ ”
ꞌEnega Elodi tosinasinapuyao nidi ꞌibwau maꞌuledi, ga ꞌenega ꞌienaidedi to tutaya kwadima nina ꞌiapwesaꞌunu. ꞌEnega Elodi ꞌidi eꞌisa ꞌinonona ga ꞌiloinedi, ꞌigwae, “Watauya Bedileema ꞌenaya be gwama nina waꞌebesa ꞌaiꞌaili, be ꞌenega ꞌabo walobenaya wailama be waemataluwegu, be ꞌenega ꞌaboꞌagu wate yada tauya be yada bwagobwago ꞌenaya.”
Gote ꞌenega siapwesa ga sitauya, ta kwadima nina lowa sena bomatu ꞌena siꞌiteꞌitena matadiya ꞌisaeya, tauna simuliyena ga sena nina kwadima ꞌisaemasinaya ꞌena sitauya ga gwama nina silobena ꞌimiyami, 10 ta kwadima nina manuna sigwausowala sinabwa wawasae. 11  * Ais 60:6ꞌEnega silugu anuwaya ga gwama sinana Meli maꞌiyana siꞌitedi, ta sibwagobwago gwama nina ꞌenaya. ꞌEnega oboboma nidi simeꞌediya siꞌewedi gace gwama nina ꞌena sisaꞌudi, nate goula be inisenisi be wate mulo.
12 Ta muliyega madawalega Yaubada ꞌiemataluwedi be ꞌaene geyaꞌabo Elodi ꞌenaya siilaila, ꞌenega sitoolo ga mali ꞌedega sitauya ꞌidi ꞌasaya.
Yosepa be gwama nina masinana sidena Itipita ꞌena
13 Tuta muliyega ꞌebweu anilose madawalega Yosepa ꞌenaya ꞌiapwesa ga ꞌiemataluwena, ꞌigwae, “ꞌUtoolo be gwama masinana ꞌuꞌauꞌewadi be wadedena sena Itipita ꞌena be nada wamimi be ꞌana laba yaemataluweyo, ta ꞌenega waila limanama. ꞌImi dena gete ꞌalena, manuna Elodi ꞌiabe gwama nate ꞌiꞌebese be ꞌaene ꞌiloemwawasi.”
14 ꞌEnega boiboi nina ꞌenaya Yosepa ꞌitoolo ga gwama masinana ꞌiꞌauꞌewedi ga sitauya Itipita. 15  * Osi 11:1Ta ꞌenega Itipita ꞌena simiyami ga ꞌana laba Elodi ꞌimwawasa. ꞌIdi miya sugalagala nina be ꞌaene Yaubada ꞌina ona ꞌida apwesa, tauna ꞌebweu palopita ꞌigimisimanena, ꞌigwae,
“Itipita ꞌenega natugu yabwauyenama.”
16 Ta tuta nina Elodi tosinasinapuyao ꞌiyamwa yogenediya, manuna nigeya siilailama. ꞌIdi kabo manuna ꞌigamwasowala sinabwana, ꞌenega ꞌina loina ꞌisaꞌuna be tolosaiyao ꞌietunedi Bedileema be ꞌasanao ꞌediya, be ꞌaene gogama meꞌolotodi taudi ꞌadi yakwala ꞌeluwa ꞌenega ꞌimwaꞌutama sida loemwawasidi. Gogama nidi gete nadigega ꞌadi loina Elodi ꞌisaꞌuna, manuna tosinasinapuyao ꞌidi ona ꞌenega niꞌatu ꞌisinapuna to tutaya gwama nina ꞌitutubuwa.
17 ꞌEnega tuta nina ꞌiapwesa toꞌase palopita Yelemaiya lowa ꞌigimisimanena, ꞌigwae,
18  * Yel 31:15; Nug 35:19“Doonaona Lamaꞌa ꞌenega tanonono.
ꞌElouya ta mataselu sidoonaonaedi.
Letiyeli ma ina susuyao sidedoi,
ta ꞌidi dedoi ꞌenega geyaꞌabo sigwaugwausowala,
natudiyao ꞌidi mwawasa manuna.”
Siila Nasaleta ꞌenaya
19 ꞌEnega Elodi ꞌina mwawasa mulinaya Yaubada ꞌina anilose ꞌiapwesa Yosepa ꞌena, tuta nina Itipita ꞌena maꞌetamo ꞌimiyami, ta madawalega ꞌieonena, 20 ꞌigwae, “Yosepa ꞌutoolo be gwama masinana ꞌuꞌauꞌewadi be waila Isileli ꞌenaya, manuna gwama ꞌana talauwala niꞌatu ꞌimwawasa.”
21 ꞌEnega Yosepa ꞌitoolo ga gwama masinana ꞌiꞌauꞌewedi ga siila Isileli.
22 Ta tuta nina siilama ga Yosepa ale ꞌinonona ꞌaene Elodi natuna Alekeleo ꞌielopaꞌeluna ga ꞌietoloina sena Yudia ꞌenaya, ꞌenega Yosepa ꞌimatauta ga geya nuwana be ꞌitatauya Yudia ꞌenaya, ta madawalega mwalatoi Yaubada ꞌiꞌebwaꞌena ga ꞌisakowasi ga ꞌitauya sena Galili ꞌenaya. 23  * Lu 2:39; Yo 1:45-46ꞌEnega Nasaleta ꞌena ꞌiloꞌasa. Gete ꞌenega palopitao ꞌidi gimisimana ꞌiapwesa, sigwae,
“Tauna sida eese goma Nasaleta.”

*2:5: Yo 7:42

*2:6: Mai 5:2

*2:11: Ais 60:6

*2:15: Osi 11:1

*2:18: Yel 31:15; Nug 35:19

*2:23: Lu 2:39; Yo 1:45-46