15
Yesu tauna ꞌawe uwauwa ꞌaiꞌaila
Yesu wate ꞌediya ꞌigwae, “ꞌAboꞌagu ꞌawe uwauwa ꞌaiꞌaila, oine manuna, ta Tamagu tauna tobagula. Ta ꞌabo naligwao nigeya sida uwa, ꞌiꞌupwaꞌupwa yauledi, ta esi naligwao nidi taudi uwadi ꞌisaꞌuna, ꞌigieꞌesasedi be ꞌenega sida uwa sinabwana. Ta ꞌomi nadigega niꞌatu ꞌigu ona ꞌenega yagieꞌesasemi. ꞌEnega ꞌomi ꞌeguya wada miyami, ꞌaboꞌagu wate ꞌemiya yada miyami. Manuna ꞌabo ꞌomi nigeya ꞌeguya wamiyami, geyaꞌabo wauwauwa boboꞌana. Nadigega ꞌabo kaiwe nalina nigeya kaiwe ꞌena ꞌimiyami, geyaꞌabo ꞌiuwauwa.
* Yo 15:16“Ta ꞌaboꞌagu kaiwe nigu ta ꞌomi naligwao, ꞌenega ꞌeguma yaita ꞌeguya ꞌimiyami be ꞌaboꞌagu ꞌena yamiyami, ꞌida uwa boboꞌana. Manuna ꞌeguma ꞌaboꞌagu nigeya, geyaꞌabo toꞌase ꞌebweu boboꞌana waguiguinuwe. Ta ꞌabo yaita tauna nigeya ꞌeguya ꞌimiyami, sida ula apwese be ꞌiꞌoapelu, nadigega naliyao ꞌupwaꞌupwa yauledi, siegogonedi be kaiwe sabelulu ꞌena sigabudi. * Yo 14:13Ta ꞌabo ꞌeguya wamiyami ta wate ꞌabo ꞌigu ona ꞌemiya ꞌimiyami, ꞌenega ꞌabo toꞌase nuwanuwami wada sida manudi be walobadi. * Md 5:16ꞌAbo wamuliya ꞌaiꞌailigu, uwami ꞌida boboꞌana, be ꞌenega Tamagu ꞌina waiwai tomota sida ꞌita.
“Ta nadigega tuga Tamagu ꞌiobobomegu, ꞌaboꞌagu wate yaobobomemi, be ꞌigu oboboma nina ꞌena wada miyami. 10  * 1 Yo 2:5ꞌEguma ꞌigu loina wamuliya ꞌaiꞌailidi, ꞌigu oboboma ꞌena wamiyami. Nadigega ꞌaboꞌagu Tamagu ꞌina loina yamuliya ꞌaiꞌailidi, ꞌenega ꞌaboꞌagu wate ꞌina oboboma ꞌena yamiyami. 11  * Yo 17:13Niꞌatu tuga nadigega yaeonemi be gete ꞌenega ꞌigu gwausowalega wada gwausowala, be nuwami maiboꞌana sida uyawana ꞌaiꞌaila.
12  * Yo 13:34“Ta gete ꞌigu loina ꞌemiya ꞌaene wada eoboobobomemi nadigega ꞌaboꞌagu yaobobomemi. 13  * 1 Yo 3:16Ta ꞌeguma yaita gosenao manudi ꞌida mwawasa, nate oboboma sinabwa wawasae.
14 “Ta ꞌomi wate nadigega ꞌabo ꞌigu loinao waematamatanedi, ꞌomi gosegwao. 15 Lowa yaꞌawa toguinuwaemi, ta esi tuta gete ꞌenaya yaꞌawaꞌawa gosiyanemi, manuna toguinuwao nigeya wate ꞌilobwelobwenedi be ꞌidi ꞌinapwana ꞌina nuwanuwa sida mwalatoni. Ta esi yada ꞌawa gosiyanemi, manuna toꞌase nadigega Tamagu ꞌenega yanononaya niꞌatu yasimanedi ꞌemiya.
16  * Yo 15:5, 16:23“Ta wada nuwaꞌiꞌisi ꞌaene ꞌomi nigeya waesiesinuwegu be yada eꞌinapwana ꞌemiya, ta esi ꞌaboꞌagu yaesinuwemi be yada etunemi be wada paisewa, ta ꞌimi paisewa nina ꞌenega uwami boboꞌana sida apwesa, ta uwami nidi sida miyaataya. Ta wate ꞌabo toꞌase ꞌagu esanega wasidei, Tamagu ꞌida ꞌebwaꞌemi.
17 “Niꞌatu ꞌigu loina nina yasimanena ꞌemiya, ꞌaene wada eoboobobomemi.”
Me baleꞌu Yesu ꞌina bodao siguitoyasedi
18  * 1 Yo 3:13ꞌEnega Yesu wate ꞌediya ꞌiona, “ꞌAbo me baleꞌu siguitoyasemiya, wanuwaꞌiꞌisi ꞌaene ꞌaboꞌagu wate lowa sigimi guitoyasegu. 19  * Yo 17:14Ta ꞌabo ꞌomi ꞌimi bubuna me baleꞌu nadigega, me baleꞌu sida obobomemi, manuna ꞌomi gosediyao. Ta baleꞌu gete ꞌenega ꞌomi niꞌatu yaꞌauꞌewa apwesemi, ꞌenega nigeya wate me baleꞌu ꞌidi boda ꞌena wamiyami. Nate ꞌenega me baleꞌu siguitoyasemi.
20  * Yo 13:16“Wanuwaꞌiꞌisi ona nina lowa yaꞌebwaꞌemi ꞌaene nigeya ꞌebweu toguinuwa ꞌina ꞌinapwana ꞌida loetana sinena. ꞌAboꞌagu lowa sietalauwaleguya, ꞌenega ꞌomi wate nadigega sietalauwalemi. Ta ꞌeguma lowa ꞌigu ona siematamatanediya ꞌomi wate ꞌimi ona sida ematamatanedi. 21  * Yo 16:2-3Ta yage nidi toꞌumalidi gete sida guinuwedi ꞌemiya manuna ꞌomi ꞌigu bodao, ta wate manuna ꞌagu toetune nina nigeya simwalamwalatoni.
22 “ꞌAbo lowa nigeya yameemai be ꞌediya yasimasimana, geyaꞌabo ꞌidi loegesi ꞌimiyami. Ta esi niꞌatu yamai ga ꞌediya yaona saba, ꞌenega nigeya ꞌebweu wate ꞌidi onalimana ꞌidi loegesi manuna. 23  * Lu 10:16Ta ꞌabo yaita tauna ꞌiguitoyasegu, tauna wate Tamagu ꞌiguitoyasena. 24 Ta ꞌabo lowa nigeya guinuwa nidi waiwaidi matadiya yaguiguinuwedi, geyaꞌabo ꞌidi loegesi ꞌimiyami. Ta saꞌi niꞌatu yaguinuwedi guinuwa nidi, nate nigeya ꞌebweu yaita sawesawenaya be ꞌiguinuwedi, ga siꞌitedi, ta tuwa tuga Tamagu be ꞌaboꞌagu siguitoyasema. 25  * Sam 69:4Ta ꞌidi guinuwa nidi niꞌatu ꞌiapwesa ꞌaiꞌaila manuna Buki Tabu ꞌena ꞌionaupaupa saba ꞌigwae,
‘ꞌIdi guitoyasa manugu nigeya ꞌalenamo.’
26  * Yo 14:26“Ta esi maꞌetamo ꞌami tolema nina Tamagu ꞌenega yada etunenama, tauna Yaluyaluwa ꞌesasena ta palupaluna Tamagu ꞌenega, be tauna ꞌida etosimana manugu, 27  * Gu 5:30-32ta ꞌomi wate wada etosimana manugu, manuna ꞌigu paisewa ꞌana ꞌebe eꞌaleꞌunu ꞌenega ga batuwa ꞌomi maꞌegwao.”

*15:5: Yo 15:16

*15:7: Yo 14:13

*15:8: Md 5:16

*15:10: 1 Yo 2:5

*15:11: Yo 17:13

*15:12: Yo 13:34

*15:13: 1 Yo 3:16

*15:16: Yo 15:5, 16:23

*15:18: 1 Yo 3:13

*15:19: Yo 17:14

*15:20: Yo 13:16

*15:21: Yo 16:2-3

*15:23: Lu 10:16

*15:25: Sam 69:4

*15:26: Yo 14:26

*15:27: Gu 5:30-32