3
Tuta ꞌana ꞌebe losalowa manuna.
* 1 Ti 4:1Nuwanuwagu be nuwayo ꞌida sabwalena tuta ꞌana ꞌebe losalowa ꞌimeemai manuna, ꞌaene tuta nina ꞌenaya mwau yauna sida apwesa. * Lo 1:29-31Manuna tuta nina ꞌenaya tomota taudimo manudi sinuwanuwa, be esaesa ꞌana yala ꞌiloemaedi, ta sinuwatuꞌe be gagasa ꞌaledi be wate eliya ꞌaledi. Wate sinadiyao be tamadiyao ꞌenadi geyaꞌabo siematamatanedi, ta mali tomota ꞌidi guinuwa boboꞌadi manudi nigeya sida lokagutoki. ꞌIdi bubuna guguyoi, ꞌenega geyaꞌabo siꞌateꞌate nuwaꞌoleꞌole, ta egewagewana be sogala ꞌaledi. Gamwa sowala besobeso wate ꞌaledi, ta bubuna boboꞌana ꞌana toeꞌidiꞌidiyao, be towasegigi, be toꞌumalina ꞌena siewaiwai, be onalaga ꞌaledi, be Yaubada geyaꞌabo sioboobobome, ta esi taudimo ꞌidi gwausowala manuna sinuwanuwa. * Md 7:15, 21; Ta 1:16Tomota nidi sitapwatapwalolo, ta Yaubada ꞌina waiwai nigeya sida emisena, ꞌenega ꞌidi tapwalolo nina yage besobeso. ꞌEnega tomota nidi ꞌadi boda ꞌena geyaꞌabo ꞌulugulugu. Manuna ꞌaidi ꞌediyega anuwa ꞌediya silugulugu iine nidi nigeya ꞌidi nuwanuwa paꞌalidi sabi kaboedi, ta iine nidi simwalatonina ꞌaene taudi totoꞌumalidi, ta mali lotoona be mali lotoona soladiya simulimuliyedi, ꞌenega eꞌita dumadumadi be dumadumadi ꞌana tononoyao, ta ꞌenega nigeya sawesawediya be eꞌita ꞌaiꞌaila simwalatoni.
Onaꞌaiꞌaila, tomotai nidi eꞌita ꞌaiꞌaila sietalauwalena, nadigega lowa taudi Yanisi be Yamilisi Mosese sietalauwalena. Taudi ꞌadi ꞌita ꞌatuwa toemisa, ta soladiya kabo be nuwanuwa toꞌumalina simiyami. Ta maꞌetamo yage nidi getedi sida loapwesedi, be mali tomota siꞌitadi. Nadigega lowa Yanisi be Yamilisi ꞌidi kabo ꞌiloapwesena ga tomota siꞌitena.
Timoti ꞌana loina
10 Ta ꞌoyo niꞌatu ꞌumwalatonigu, ꞌigu eꞌita, be ꞌigu bubuna, ꞌigu ꞌedao, ꞌigu emisa, ꞌigu ꞌalamaꞌiꞌita, ta ꞌigu oboboma, be ꞌigu toolopaꞌala, 11  * Gu 13:50, 14:5, 19-20ta sena nidi Anitioki be Ikoniami be Lisitila ꞌediya ꞌigu miyamwau be ꞌigu ꞌelouya tomota ꞌediyega yalobediya wate ꞌumwalamwalatoni. Sena nidi ꞌediya yamiyamwau ꞌaiꞌaila, ta mwau nidi maiboꞌadi ꞌediyega ꞌida ꞌInapwana ꞌiꞌetoseyegu.
12  * Yo 15:20Onaꞌaiꞌaila, ꞌeguma ꞌaboꞌada Yesu Keliso taemise, ta tatagwaleda ꞌina ꞌeda boboꞌana ꞌenaya, maꞌetamo miyamwau tomota ꞌediyega taloba. 13 Ta wate taudi totoꞌumalidi be tomota ꞌadi tokaboyao ꞌidi toꞌumalinao sida sinabwa ꞌaiꞌaila, manuna Seitani niꞌatu ꞌikaboedi.
14  * 2 Ti 2:2Ta ꞌoyo esi eꞌita nidi niꞌatu ꞌuemisedi ga ꞌumwalatonidiya, ꞌediyega ꞌutatauya, manuna ꞌaboꞌama ꞌimu toeꞌitao niꞌatu ꞌumwalatonima ꞌaene ꞌima eꞌitao nidi wate ꞌamulimuliyedi. 15 Ta ꞌoyo tauyo wate ꞌimu tuta gwamega ga batuwa Buki Tabu ꞌina onao ꞌana tosawa, ga ꞌieꞌitemu ꞌaene ꞌida emisa Yesu Keliso ꞌenaya ꞌada ꞌebe ꞌetoseyana. 16  * 2 Pi 1:21Onaꞌaiꞌaila, Buki Tabu ꞌina onao maiboꞌadi Yaubada Yaluyaluwana ꞌenega simai, be ona nidi ꞌediyega ꞌada eꞌita be ꞌada guguya be ꞌada giepaepalu be ꞌida waiwai talobalobadi, 17 Yaubada ꞌina guinuwao manudi. Manuna Buki Tabu ꞌina onao ꞌediyega Yaubada ꞌigibubuda, be sawesawedaya ꞌina guinuwao yaudi boboꞌadi taguinuwedi.

*3:1: 1 Ti 4:1

*3:2: Lo 1:29-31

*3:5: Md 7:15, 21; Ta 1:16

*3:11: Gu 13:50, 14:5, 19-20

*3:12: Yo 15:20

*3:14: 2 Ti 2:2

*3:16: 2 Pi 1:21