3
ꞌEnega ꞌabo nadigega, toꞌase sana ꞌana boboꞌana ꞌaboꞌada boda nida sieeseda me Yudia? Ta wate toꞌase ꞌana boboꞌana ꞌabo Ebelaamo ꞌina weꞌiweꞌiyaya bwaladaya silodabena? Onaꞌaiꞌaila, yage boboꞌadi yaudi ꞌedaya simiyami. Ta yage nugana nate Yaubada ꞌina ona ꞌedaya ꞌisaꞌuna.
* 2 Ti 2:13Ta mwaꞌadega, ꞌabo ꞌaidi niꞌatu Yaubada siguitoyasena, wanuwena ꞌaene Yaubada wate ꞌida guitoyaseda aga? * Sam 51:4Nigeya saꞌi. Onaꞌaiꞌaila, ꞌabo tomota maiboꞌada kabokaboda, ta Yaubada tebweuna palupaluna, ga tauna manuna Buki Tabu ꞌisimana, ꞌigwae, “ꞌImu ona ꞌenega sida ꞌawa palupaluyeyo be ꞌenega ꞌimu etala ꞌenaya ꞌuda ewaiwai.” ꞌEnega ꞌeguma ꞌida bubuna toꞌumalina ꞌenega Yaubada ꞌina bubuna boboꞌana ꞌigie apwesena, nai tada gwae, “Geyaꞌabo Yaubada ꞌiloiloineda ꞌida bubuna toꞌumalina manuna,” aga? (Onaꞌaiꞌaila, gete yaona besobeso ꞌatuwa nadigega ꞌaina tomota ꞌidi ona.) Ta wada nuwaꞌiꞌisi ꞌaene Yaubada toloina palupaluna, ꞌenega bwaꞌomatana ꞌana tutaya me baleꞌu maiboꞌada loina palupalu ꞌenega ꞌida loineda. 7-8 ꞌEnega ꞌaina toekabokaboyao manugu sigwae, “ꞌImu loguguya ꞌena ꞌugwae ꞌaene ꞌigu kabo ꞌenega Yaubada ꞌina bubuna palupaluna ꞌigie apwesena tomota ꞌediya ga Yaubada situpuna, ꞌenega geyaꞌabo Yaubada ꞌiꞌawaꞌawa toꞌumaliyegu. ꞌEnega ꞌaboꞌama sawesawenaya yage toꞌumalina ꞌaguinuwe be ꞌenega yage boboꞌana ꞌida apwesa.” Taudi tomota nidi siona besobeso ꞌeguya ga ꞌilobwenena be Yaubada ꞌida loinedi.
Nigeya ꞌebweu ꞌina bubuna boboꞌana
* Lo 3:23ꞌEnega ꞌaboꞌada me Yudia mwaꞌadega ꞌida miya taudi nigeya me Yudia ꞌidi miya ꞌiboboꞌana sinena? Nigeya! Manuna niꞌatu yaeꞌiteda ꞌaene maiboꞌada totoꞌumalida. 10 * Sam 14:1-3Nadigega Buki Tabu ꞌina simana ꞌigwae,
“Nigeya ꞌebweu yaita ꞌina bubuna palupaluna.
11 Ta nigeya wate ꞌebweu yaita Yaubada ꞌida mwalatonina, nai nuwanuwana be ꞌida mwalatoni. Nigeya saꞌi!
12 Onaꞌaiꞌaila, tomota maiboꞌadi niꞌatu sitauya gesi ga ꞌeda toꞌumalina ꞌena siapwesa. Nigeya ꞌebweu wate yaita ꞌina bubuna boboꞌana.”
13 * Sam 5:9, 140:3“Ta ꞌawadi ꞌatuwa ꞌebweu ꞌaliꞌali ꞌegeꞌegegena, be ꞌawadiyega yage toꞌumali wawasae ta kabokabodi siapweapwesama,”
“Ta wate ꞌidi onao nadigega mwata bolausao ꞌediyega tomota siloemwawasidi.”
14 * Sam 10:7“Ta onaupaupa toꞌumalidi ꞌawadiyega tuta yauyauna siapweapwesa.”
15 * Ona 1:16“Onaꞌaiꞌaila, tomota ꞌadi loemwawasa nuwadi ꞌiꞌewena.
16 Ta ꞌabo to sena ꞌena sitautauya, ꞌiabe yage maiboꞌana sigie toꞌumaliyedi.
17 Nigeya ꞌebweu wate guguya nai egosigosiyana ꞌediya ꞌimiyami.”
18 * Sam 36:1“Ta wate nigeya Yaubada ꞌana matauta ꞌediya ꞌimiyami.”
19 Ta niꞌatu tamwalatonina ꞌaene Mosese ꞌina loinao nate me Yudia ꞌada loina, be ꞌenega geyaꞌabo yaita ꞌionaona limana tuta nina Yaubada ꞌina bwaꞌomatana ꞌena, manuna maiboꞌada totoꞌumalida.
20 * Ga 2:16; Lo 7:7Yaubada ꞌina ꞌawapalupalu nigeya Mosese ꞌina loinao ꞌadi ematamatana ꞌenega tada lobena, manuna loina ꞌina guinuwa nate ꞌida toꞌumalinao ꞌisimasimana apwesedi.
ꞌAbo Yesu taemisena Yaubada ꞌida ꞌawa palupaluyeda
21 ꞌEnega gete tuga Yaubada ꞌada ꞌawapalupalu ꞌigieapwesena, ꞌaene nigeya loina ꞌenega, ta esi mali ꞌeda ꞌenega. Ta ꞌeda nina niꞌatu Mosese ꞌina loina be palopitao sisimanena, 22 * Lo 1:17, 3:9ꞌaene Yaubada maiboꞌada ꞌida ꞌawa palupaluyeda Yesu Keliso ꞌana emisa ꞌenega, be geyaꞌabo ꞌebweu wate weyala ꞌida miyami ꞌaboꞌada me Yudia be taudi nigeya me Yudia gamwagamwanidaya.
23 Manuna maiboꞌada totoꞌumalida, ga tamiya ꞌedasola Yaubada ꞌina maedana ꞌenega, 24 * Ep 2:8ta esi Yaubada ꞌiꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyeda ta ꞌiobobomeda, ga Yesu Keliso ꞌenega ꞌiliꞌamida ꞌida loegesiyao ꞌediyega, ꞌenega Yaubada ꞌiꞌawa palupaluyeda. 25 * 1 Yo 4:10Onaꞌaiꞌaila, Yaubada natuna ꞌitagwalena be ꞌaene ꞌina mwawasega ꞌida ꞌauꞌewa limada Yaubada ꞌenaya be maꞌeda tada egosigosiyana, nate ꞌabo Yesu taemise. Gete ꞌenega Yaubada ꞌina bubuna boboꞌana ꞌieꞌiteda, manuna lowaenei ꞌida bubuna toꞌumalina manudi nigeya ꞌieꞌieꞌisa, ta esi ꞌieꞌalamaꞌiꞌitana ga ꞌana laba Yesu Keliso ꞌietunenama ꞌedaya.
26 ꞌEnega gete tuga ꞌina bubuna palupaluna ꞌieꞌieꞌitada ꞌaene tauna palupaluna, manuna Yesu ꞌana toemisao ꞌiꞌawa palupaluyeda. 27 ꞌEnega mwaꞌadega, ꞌilobweneda taonatuꞌe yage gete manuna? Nigeya saꞌi! Manuna ꞌida emisa namo ꞌenega ꞌiꞌawa palupaluyeda, ta nigeya loina ꞌana ematamatana ꞌenega. 28 * Ga 2:16ꞌEnega nuwanuwa gete ꞌana bwagila ꞌaene tomota ꞌida emisega Yaubada sawesawenaya be ꞌiꞌawa palupaluyeda ta nigeya loina ꞌana ematamatana ꞌenega. 29 * Lo 10:12Ta ꞌaene Yaubada me Yudia dimo ꞌidi Yaubada, be ꞌaene nigeya sena maiboꞌadi watei? Nigeya! Sena maiboꞌadi be ꞌaboꞌada wate ꞌida Yaubada, 30 ꞌebweuna namo tuga. Tauna ꞌaboꞌada me Yudia ꞌida ꞌawa palupaluyeda ꞌida emisa ꞌenega, be taudi nigeya me Yudia wate ꞌidi emisa ꞌenega ꞌiꞌawa palupaluyedi. 31 ꞌEnega mwaꞌadega ꞌaene gete ꞌana mwalatoi be loina taguitoyase ta emisa tagiyai aga? Nigeya! Ta esi ꞌilobweneda loina taꞌamayabe, be ꞌedaya ꞌida sinabwa.

*3:3: 2 Ti 2:13

*3:4: Sam 51:4

*3:9: Lo 3:23

*3:10: Sam 14:1-3

*3:13: Sam 5:9, 140:3

*3:14: Sam 10:7

*3:15: Ona 1:16

*3:18: Sam 36:1

*3:20: Ga 2:16; Lo 7:7

*3:22: Lo 1:17, 3:9

*3:24: Ep 2:8

*3:25: 1 Yo 4:10

*3:28: Ga 2:16

*3:29: Lo 10:12