10
Ta gosegwao, onaꞌaiꞌaila ꞌigu bodao nidi manudi yanuwanuwa sinabwana be ꞌaene ꞌetoseyana sida loba, ꞌenega tuta yauna manudi yasidasida waiwai Yaubada ꞌena.
Yamwalatonidi ꞌaene Yaubada manuna sietapewa sinabwana, ta esi nigeya ꞌana ꞌeda ꞌaiꞌaila ꞌenega sitautauya. * Lo 9:31-32ꞌEda nina siemwagemwageyena, ꞌenega taudimo ꞌidi nuwanuwa simuliyena, be ꞌenega Yaubada ꞌida ꞌawapalupaluyedi, ta saꞌi sitooyogena, manuna Yaubada ꞌina nuwanuwa nina ꞌadi ꞌawapalupalu manuna nigeya siemiemise. Manuna niꞌatu Keliso ꞌena Mosese ꞌina loina ꞌilosalowa, ga gete tugai tauna ꞌina loina ꞌieꞌalena, ꞌenega ꞌabo yaita Keliso ꞌiemise ꞌiabe ꞌana ꞌawapalupalu ꞌida loba Yaubada ꞌenega.
Yaubada ꞌina ꞌetoseyana tomota maiboꞌada manuda
Gete nadigega Mosese ꞌionaꞌesa ꞌada ꞌawapalupalu manuna, ga ꞌiꞌetoladina, ꞌigwae, “ꞌAbo yaita loina maiboꞌana ꞌimuliyedi, yawasina boboꞌana ꞌiloba, gete tuga be tuta simeema ꞌediya.” Ta gete tuga ꞌaboꞌada ꞌida emisa ꞌaene Yaubada tauna ꞌiabe ꞌigieꞌesaseda, manuna yage gete manuna Buki Tabu ꞌina simana ꞌena ꞌigwae, “Geyaꞌabo ꞌebweu yaita ꞌemiyega ꞌida nuwanuwa be ꞌida gwae, ‘Yaita ꞌiabe ꞌituꞌe galewaya?’ ꞌana mwalatoi ꞌaene ‘Yaita Keliso ꞌiꞌauꞌewenama?’ Ta wate geyaꞌabo yaita ꞌemiyega ꞌinuwanuwa be ꞌigwae, ‘Yaita ꞌida mwaꞌuta baleꞌu ꞌubuninaya?’ ꞌana mwalatoi ꞌaene ‘Yaita Yesu mwawasega ꞌigietoolo limenama?’ ” * 2 Loi 30:14Ta esi Buki Tabu ꞌina simana palupaluna ꞌigwae, “Ona nina niꞌatu selabemiya ꞌimiyami nate ꞌawamiya ta wate ꞌatemiya.”
Ona gete emisa manuna, ꞌenega ꞌemiya ꞌaloguloguguya, be ꞌenega Yaubada ꞌida ꞌetoseyeda ꞌabo ꞌawadega tatagwala, tagwae, “ꞌIgu ꞌInapwana tauna Yesu”, be ꞌatedega taemisa ꞌaene Yaubada Yesu mwawasega ꞌigietoolo limena.
10 Manuna ꞌatedega Yaubada taemisena ga ꞌenega ꞌigieꞌesaseda, ꞌenega taetosimana manuna, ga ꞌiꞌetoseyeda, 11  * Ais 28:16nadigega Buki Tabu ꞌisimana, ꞌigwae,
“ꞌAbo yaisigedi siemisa, geyaꞌabo omayamaya silobaloba,”
12  * Kol 3:11; Ga 3:28Gete ꞌenega nigeya ꞌebweu weyala ꞌedaya ꞌimiyami, ꞌaboꞌama me Yudia be ꞌomi nigeya me Yudia gamwagamwanidaya, manuna maiboꞌada tauna ꞌida ꞌInapwana, ꞌenega ꞌabo taꞌawanoi ꞌenaya tauna ꞌina esaesa ꞌida ꞌebwaꞌeda. 13  * Ioe 2:32Manuna ꞌabo yaita ꞌInapwana nina ꞌenaya ꞌisidasida, ꞌida ꞌetoseye tuga. 14 Ta onaꞌaiꞌaila, tomota nigeya sawesawenaya be ꞌetoseyana manuna sisisida ꞌenaya, ꞌabo nigeya siemiemise. Nigeya siemiemise manuna nigeya ꞌInapwana ꞌina ona sida nonona. Ta nigeya sinoono manuna nigeya ꞌidi tologuguyamo. 15  * Ais 52:7Ta ꞌabo ꞌInapwana tologuguyao ꞌietunedi, be sitatauya ꞌediya, ꞌiabe Yesu tetelina sinono, be siemise, be ꞌenega ꞌabo ꞌana esanega sisidasida, ꞌida ꞌetoseyedi. Manuna niꞌatu Buki Tabu ꞌena nadigega ꞌisimanaꞌesa, ꞌigwae,
“Tologuguya nidi taudi tetela boboꞌana simeꞌena ꞌedaya, manudi tada gwausowala.”
16  * Ais 53:1Ta esi tomota maiboꞌadi nigeya siemiemisedi, manuna niꞌatu Aisea ꞌisimana manudi, ꞌigwae,
“ꞌInapwana ye, ꞌimu ona gete manuna nigeya siemiemisegu.”
17 Ta ꞌeguma Keliso manuna taloguguya, ꞌiabe tomota ꞌaidi sinono be siemisa. 18  * Sam 19:4Ga mwaꞌadega me Yudia nidi niꞌatu ꞌina ona sinononaya, nai nigeya? Na, niꞌatu sinonona, manuna niꞌatu Buki Tabu ꞌena ꞌisimana, ꞌigwae,
“ꞌIdi loguguya niꞌatu sena maiboꞌadi sinonona manuna baleꞌu maiboꞌana ꞌenaya ona nina ꞌiꞌelelewana.”
19  * 2 Loi 32:21Ta mwaꞌadega? Ona gete manuna me Isileli sinuwa sabwalenaya? O, niꞌatu simwalamwalatoni, manuna Yaubada ꞌina ona lowa Mosese ꞌena ꞌisimanena, ꞌigwae,
“ꞌOmi me Isileli, ꞌiabe ꞌigu guinuwa ꞌenega mali tomota mwagemwagedi waeꞌipiꞌipiyedi, ta wate ꞌiabe wagamwasowaledi, manuna taudi ꞌaene nigeya ꞌigu boda ꞌaiꞌailao.”
20  * Ais 65:1Ga Aisea nina wate Yaubada ꞌina ona manuna ꞌiona waiwai, ꞌigwae,
“Tomotai nidi, taudi nigeya siꞌebeꞌebesegu, nai nigeya sienaenaidegu, niꞌatu ꞌediya yaapwesa.”
21  * Ais 65:2Ta wate ꞌina ona paꞌalina me Isileli manudi ꞌigwae,
“Tuta maiboꞌana ꞌediya yabwaubwau be ꞌaene sida mai ꞌeguya, ta esi siguitoyasegu, manuna taudi tuga adelidi tologwautoyasa.”

*10:3: Lo 9:31-32

*10:8: 2 Loi 30:14

*10:11: Ais 28:16

*10:12: Kol 3:11; Ga 3:28

*10:13: Ioe 2:32

*10:15: Ais 52:7

*10:16: Ais 53:1

*10:18: Sam 19:4

*10:19: 2 Loi 32:21

*10:20: Ais 65:1

*10:21: Ais 65:2