16
Weꞌiweꞌiyaya manudi
(Madiu 12:38-41; Maki 8:11-13; Luke 12:54-56)
* Md 12:38; Yo 6:30ꞌEbweu tuta ꞌenaya ꞌaidi Palisiyao be Sadusiyao simai ga Yesu sienaidena, sabi toona, ga sieonena, “Kapekapeyana be weꞌiweꞌiyaya ꞌebweu ꞌuda guinuwe be ꞌada ꞌawaꞌaiꞌaile ꞌaene ꞌimu waiwai Yaubada ꞌenega ꞌimai?”
Ga Yesu ꞌiona, “ꞌOmi ꞌabo sinala waꞌita ꞌisugusuguwa be galewa ꞌebwaga ꞌenega ꞌibweyalina, niꞌatu wamwalatonina ꞌaene ꞌiabe mali ꞌasiyata ꞌenaya ꞌoelaa boboꞌana. Ta ꞌabo gonagonaya galewa bweyabweyalina ta gaigaina waꞌitai, nate wasinapu ꞌaene kwau ꞌimeema. Ga nate onaꞌaiꞌaila weꞌiweꞌiyaya nidi ꞌoelaa manudi ꞌadi mwalatoi niꞌatu wamwalamwalatonidi, ta esi weꞌiweꞌiyaya gete tuta nidi manudi nigeya wamwalamwalatonidi. * Ion 1:17ꞌEpata gete ꞌomi toꞌumalimi ta sogala ꞌalemi, nate ꞌalena weꞌiweꞌiyaya waꞌebeꞌebese be ꞌaene ꞌediyega wada mwalatoi ꞌaiꞌailigu ꞌaene Yaubada ꞌenega yamai, ta geyaꞌabo saꞌi weꞌiweꞌiyaya nidi waꞌitaꞌita. Nate namo Yona manuna wanuwaꞌiꞌisi, tauna tuga weꞌiweꞌiyaya manumi.” ꞌEnega Yesu ꞌipilisinedi ga ꞌitauya.
Palisiyao be Sadusiyao ꞌidi ꞌebe gieseseya beledi manuna
(Maki 8:14-21)
ꞌEnega mali esenaya siabala, ta ꞌina tonono nidi ꞌadi ꞌabwaga nigeya siꞌewaꞌewadi, manuna sinuwa pupuledi. * Lu 12:1Ga nada Yesu ꞌieonedi, “Palisiyao be Sadusiyao ꞌadi beledi ꞌana ꞌebe gieseseya ꞌenega waꞌitaꞌiꞌisimi.”
ꞌEnega tonono nidi taudimo ꞌediya sigwae, “Nai Yesu ꞌina ona ꞌalena getei manuna ꞌada ꞌabwaga tanuwa pupulena.”
Ta Yesu ꞌidi nuwanuwa niꞌatu ꞌimwalatonina, ꞌenega ꞌieonedi, “Toꞌase manuna waonaona ꞌaene nigeya ꞌami ꞌabwagamo? Nate nigeya manuna yaonaona. Nigeya waemiemisa ꞌaiꞌaila, aga? * Md 14:17-21Nigeya sana wanuwa sabwalena tuta nina beledi nima ꞌediyega tomota paibi tausani yaeꞌenidiya, ta masula ꞌana tupwa maiboꞌana waegogonedi, 10  * Md 15:34-38ga ꞌenega kodo yaudi waloemaedi? Tomota wate powa tausani beledi sebeni ꞌediyega yaeꞌenidiya ta ꞌana tupwa maiboꞌana waegogonedi ga kodo yauna ꞌediyega waloemaedi? 11 ꞌEnega toꞌase manuna ga nigeya wanuwanuwa sabwalena ꞌaene nigeya masula manuna yaonaona? Ta esi Palisiyao be Sadusiyao ꞌidi ꞌebe gieseseya ꞌenega waꞌitaꞌiꞌisimi.”
12 Gote ꞌena nuwadi ꞌisabwalena ꞌaene nigeya beledi ꞌaiꞌaila ꞌana ꞌebe gieseseya manuna ꞌionaona, ta esi Palisiyao be Sadusiyao ꞌidi eꞌitao ꞌediyega sida ꞌitaꞌiꞌisidi.
Pita ꞌina simana Yesu manuna
(Maki 8:27-30; Luke 9:18-21)
13 ꞌEnega Yesu ꞌimai Sisalia Pilipai senanaya ga ꞌienaida ꞌina tononoyao ꞌediya, ꞌigwae, “Mwaꞌadega tomota ꞌidi ona ꞌaboꞌagu Tomota Natuna manugu, ꞌaene ꞌaboꞌagu yaita?”
14  * Mk 6:14-15ꞌEnega sigwae, “ꞌAina tomota siona ꞌaene ꞌoyo Yoni togiebapitaiso, ta ꞌaina tomota siona ꞌaene ꞌoyo Ilaitiya, ta ꞌaina siona ꞌaene ꞌoyo Yelemaiya nai gimipalopita ꞌebweu tuga.”
15 Ga Yesu ꞌienaidedi, ꞌigwae, “Ta ꞌomi mwaꞌadega ꞌimi nuwanuwa ꞌaene ꞌaboꞌagu yaita?”
16  * Yo 6:69ꞌEnega Saimoni Pita ꞌilolagata ga ꞌigwae, “ꞌOyo Toꞌetoseyana Yaubada mayawasina natuna.”
17  * Md 17:5Ta Yesu Pita ꞌieonena, ꞌigwae, “Saimoni, Yona natuna, ꞌoyo onaꞌaiꞌaila togwausowala ꞌebweu, manuna ꞌimu mwalatoi gete nigeya tomota ꞌediyega, ta esi Tamagu galewaya ꞌina mwalatoiyega ꞌiꞌebwaꞌemu. 18  * 1 Ko 3:11; Gu 4:10-12; Ep 2:20Ta wate yaeonayo ꞌaene ꞌamu esana Pita, ta ꞌoyo gulewa, be ꞌemuya ꞌigu ekalesiya yada ꞌabi, be ꞌenega geyaꞌabo bubuna toꞌumalina ꞌiewaiwai ꞌigu ekalesiya nina ꞌena. 19  * Yo 20:23Ta wate ꞌebeloina galewaya ꞌana ꞌebe gigege yaꞌebwaꞌeyo, be toꞌase baleꞌuya ꞌugibode, galewaya wate sigibode, ta wate ꞌabo toꞌase baleꞌuya ꞌugigege, galewaya wate sigigege.”
20 Gote ꞌena Yesu ꞌina tononoyao ꞌiloina paꞌaledi, ꞌigwae, “Geyaꞌabo ꞌebweu yaita ꞌena wasimasimanegu ꞌaene ꞌaboꞌagu Toꞌetoseyana nina.”
Yesu ꞌina mwawasa maꞌetamo manuna ꞌigimisimana
(Maki 8:31–9:1; Luke 9:22-27)
21 Tuta gote ꞌenaya Yesu ꞌieꞌale ga ꞌina tononoyao ꞌieꞌitedi, ꞌigwae, “ꞌIlobwenena be yatatauya Yelusalema be nada ꞌelouya yaudi yada lobadi, ꞌinapwanao be totaliyao sinabwadi be loina ꞌana toeꞌitao ꞌediyega, be gote ꞌena siloemwawasigu, ta ꞌasiyata ꞌetonina ꞌenaya Yaubada ꞌida gietoolo limagu.”
22 ꞌEnega Pita Yesu maꞌalenaya ꞌitauyena, ga ꞌiꞌenapaꞌalina, ꞌigwae, “ꞌInapwana, yage gete geyaꞌabo ꞌemuya ꞌiapweapwesa!”
23 Ta Yesu ꞌiasakowasi ga ꞌiona Pita ꞌenaya, ꞌigwae, “ꞌOyo Seitani, gete tuga ꞌupilisinegu! Geyaꞌabo ꞌuꞌetoꞌetobodegu! ꞌImu nuwanuwa tomota ꞌidi nuwanuwa, ta nigeya Yaubada ꞌina nuwanuwa nadigega.”
24  * Lu 14:27Muliyega Yesu ꞌina tononoyao ꞌieonedi, ꞌigwae, “Yaita ꞌeguma nuwanuwana be ꞌimuliyegu, ꞌilobwenena be tauna ꞌina nuwanuwa ꞌida guitoyase, be tauna ꞌana kelose ꞌiꞌaali, be ꞌenega ꞌimwamwawasa, nate nadigega ꞌagu muliya nina ꞌana ꞌeda.
25 “Ta ꞌeguma yaita yawasina ꞌiegagale, maꞌetamo yawasi nina ꞌiloseye. Ta ꞌeguma yaita yawasina manugu ꞌitagwale be ꞌimwamwawasa, tauna ꞌiabe yawasina boboꞌana ꞌiloba.
26 “ꞌEguma ꞌida esaesao baleꞌuya sinabwa wawasae talobadi, nate yage besobeso, ta esi yage sinabwana nate yawasida boboꞌana. Manuna ꞌeguma yawasida boboꞌana taloseyedi, nigeya ꞌebweu wate ꞌana lopaꞌelu ꞌimiyami.
27  * Lo 2:6; Et 22:12“Maꞌetamo ꞌaboꞌagu Tomota Natuna yaila limanama, be Tamagu ꞌina esaesa tuyatuyayalina ꞌenega yailama, ta wate aniloseyao maꞌegwao, be tomota ꞌidi guinuwao ꞌadi eꞌisa yaꞌebwaꞌedi.
28 “Yaona ꞌaiꞌaila ꞌemiya ꞌaene tomota ꞌaimi geyaꞌabo wamwawamwawasa ꞌana laba ꞌaboꞌagu, Tomota Natuna, yailama sabi loina be ꞌena waꞌita limagu.”

*16:1: Md 12:38; Yo 6:30

*16:4: Ion 1:17

*16:6: Lu 12:1

*16:9: Md 14:17-21

*16:10: Md 15:34-38

*16:14: Mk 6:14-15

*16:16: Yo 6:69

*16:17: Md 17:5

*16:18: 1 Ko 3:11; Gu 4:10-12; Ep 2:20

*16:19: Yo 20:23

*16:24: Lu 14:27

*16:27: Lo 2:6; Et 22:12