17
Yesu ꞌana ꞌita ꞌidumaduma
(Maki 9:2-13; Luke 9:28-36)
ꞌAsiyata sikisi mulinaya Yesu ꞌina tononoyao ꞌetoi ꞌiꞌauꞌewedi, ga maꞌenao situꞌe ꞌoya ꞌebweu kesolana ꞌena. Tonono nidi taudi Pita be Yemesa matasina Yoni. * 2 Pi 1:16-18Tuta nina ꞌidi miya ꞌoyaya Yesu maninina siꞌitena tuyayalina ꞌatuwa sinala ꞌana ꞌita, ta ꞌana ꞌoama ꞌiwakeke ꞌatuwa maedana ꞌisaesae. Ta wate Mosese be Ilaitiya siapwesama ga Yesu nina maꞌedi siꞌawaꞌawagwae.
ꞌEnega Pita ꞌilolagata ga Yesu ꞌieonena, ꞌigwae, “ꞌInapwana, ꞌida miya gete nadigega boboꞌana, ꞌenega ꞌilobwenena be ꞌeguma ꞌutatagwala yoeyoe ꞌetoi yaꞌabidi be ꞌebweu ꞌoyo manuyo, ta ꞌebweu Mosese manuna, ta ꞌebweu Ilaitiya manuna.”
* Md 3:17Pita ꞌina ona maꞌetamo nigeya ꞌilosalosaloni ta pwana maedanina ꞌitalaekabobodi, ta pwana ꞌenega ꞌenana ꞌebweu sinonona, ꞌigwae, “Gete natugu boboꞌaiꞌailina, tauna manuna yagwausowala sinabwana, ꞌenega ꞌina onao wada nonodi.”
Ta tonono nidi ona nina sinonona ga ma idi matauta sibeꞌu sanamwaꞌuta, ga Yesu ꞌimai ga ꞌigitoodi, ꞌigwae, “Watoolo. Geyaꞌabo wamatamatauta.” ꞌEnega sisanatuꞌe ga Yesu tebweuna namo ꞌitootoolo siꞌitena.
ꞌEnega ꞌoyega siebuebusima ga Yesu ꞌiloinedi, ꞌigwae, “Yage nidi niꞌa waꞌitedi geyaꞌabo tomota ꞌediya wasimasimanedi ga ꞌana laba ꞌaboꞌagu Tomota Natuna mwawasega yatoolo limana.”
10 * Mal 4:5Ga Yesu ꞌina tononoyao ꞌena sienaida, sigwae, “Toꞌase manuna loina ꞌana toeꞌitao siona ꞌaene Ilaitiya ꞌigimi nuganama, be muliyega Toꞌetoseyana nina ꞌimama?”
11 Ta Yesu ꞌigwae, “O nadigega, Ilaitiya ꞌaene ꞌida giminuganama be ꞌenega yage maiboꞌadi ꞌida giepaepaludi. 12 * Md 11:14Ta saꞌi Ilaitiya nina niꞌatu ꞌimai saba, ta tomota nigeya siꞌinaꞌinana ta esi siguinuwa besobeso ꞌenaya toꞌase ꞌidi nuwena nadigega, ꞌiabe wate ꞌaboꞌagu Tomota Natuna nadigega ꞌeguya sibubunaꞌesa.” 13 * Lu 1:17ꞌEnega tonono nidi gote ꞌena sinuwena ꞌaene Yesu Yoni togiebapitaiso manuna ꞌionaona.
ꞌEbweu gwama ꞌana leꞌoasa lobwebwai Yesu ꞌigieboboꞌanena
(Maki 9:14-29; Luke 9:37-43)
14 ꞌEnega Yesu ma ina tononoyao simwaꞌuta boda ꞌediya, ta ꞌebweu tai ꞌimai ga ꞌiꞌaetulasa Yesu matanaya, 15 ta ꞌigwae, “ꞌInapwana, natugu ꞌuda ꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyei be ꞌuda gieboboꞌane, manuna tuta yauna ꞌana lobwebwai manuna ꞌitaitai, ta bwalana siuyauya sinabwana, ta ꞌaina tuta ꞌediya ꞌawesabelulu ꞌenaya ꞌibeꞌubeꞌu, ta ꞌaina tuta bwasi niꞌu ꞌediya ꞌibeꞌubeꞌu. 16 Ta ꞌimu tononoyao ꞌediya yameꞌena, ta nigeya sawesawediya be sigieboboꞌane.”
17 ꞌEnega Yesu ꞌieonedi, “ꞌOmi sana mwaꞌadega? Ga debami paꞌala yaita! Nai nigeya waemiemisegu, aga? Niꞌatu ꞌimi debapaꞌala ꞌenega yaloꞌameꞌame. Baga, gwama nina wameꞌe ꞌeguya be yaꞌita.”
18 ꞌEnega Yesu yaluyaluwa biꞌi ꞌiloinena ga lobwebwai gwama nina ꞌenega ꞌiapwesa ga ꞌiboboꞌana limana.
19 Muliyega Yesu ꞌina tononoyao simai ga taudimo Yesu maꞌenao, ta sieonena, sigwae, “ꞌInapwana, mwaꞌadega ꞌaboꞌama ga nigeya sawesawemaya be yaluyaluwa biꞌi ꞌaula apwese.”
20 * Mk 11:23Ga Yesu ꞌigwae, “Manuna ꞌimi emisa nenetana. Yaonaꞌaiꞌaila ꞌeguma ꞌimi emisa ꞌana waiwai beno atuna nadigega, maꞌetamo ꞌoya gote ꞌena wagwae, ‘Gete ꞌenega ꞌumiya dolo’, ꞌiabe ꞌida ematamatana tuga. Nadigega wate yage maiboꞌana sawesawemiya be waguinuwedi.” 21 (-)
Yesu ꞌina mwawasa manuna ꞌiona limana
(Maki 9:30-32; Luke 9:43-45)
22 * Md 16:21Muliyega Galili ꞌena simiyami, ga Yesu ꞌiemataluwedi, ꞌigwae, “ꞌAboꞌagu Tomota Natuna, ta maꞌetamo ꞌagu tosipupu ꞌida ꞌebwayaegu ꞌagu talauwalao ꞌediya 23 be siloemwawasigu, be ꞌasiyata ꞌetonina ꞌenaya Yaubada ꞌigietoolo limagu.” Yesu ꞌina simana gete manuna sinuwamwau ꞌaiꞌaila.
ꞌIdi takisi Anuwa Tabu manuna
24 * Sia 30:13Muliyega sitauya Kapaneumi ꞌenaya, ta takisi Anuwa Tabu manuna ꞌana toegogonao simai ga Pita ꞌena sigwae, “Mwaꞌadega, sawesawenaya be ꞌimu toeꞌita nina ꞌitakisi, nai nigeya?” 25 Ta Pita ꞌigwae, “O, ꞌiabe ꞌina takisi ꞌisaꞌu.”
ꞌEnega Pita ꞌiilama anuwaya, ta Yesu Pita ꞌieonena, ꞌigwae, “Saimoni, toꞌase ꞌimu nuwena toloinao baleꞌuya manudi, yaisigedi ꞌediyega takisi siꞌewaꞌewa? taudi natudiyao ꞌediyega? nai mali tomota ꞌediyega?”
26 ꞌEnega Pita ꞌigwae, “Mali tomota ꞌediyega.”
Ga Yesu wate ꞌiona limana, ꞌigwae, “Onaꞌaiꞌaila! Ta esi taudi natudiyao nigeya ꞌadi mwaumo. 27 Ta geyaꞌabo taloogwautoyasa, ꞌabona nai ꞌedaya sinuwamwau. ꞌEnega gete tuga bani ꞌuꞌewa be ꞌudolo leꞌawaya be ꞌabo gimiiyana ꞌulisi, ꞌawana ꞌugigege be solanega mani ꞌuꞌewenama be ꞌuꞌebwaꞌedi, nate ꞌoyo be ꞌaboꞌagu ꞌida takisi, sawesawedaya.”

*17:2: 2 Pi 1:16-18

*17:5: Md 3:17

*17:10: Mal 4:5

*17:12: Md 11:14

*17:13: Lu 1:17

*17:20: Mk 11:23

*17:22: Md 16:21

*17:24: Sia 30:13