6
Paulo ꞌina ꞌelouyao
ꞌEnega tauna maꞌemai ꞌapaipaisewa, ga ꞌemiya ꞌasida be geyaꞌabo Yaubada ꞌina oboboma waeyage besobesoe, * Lu 4:19-21; Ais 49:8manuna ꞌigwae,
“Tuta boboꞌana ꞌenaya ꞌenayo yanonona, ꞌenega ꞌetoseyana ꞌana ꞌasiyata ꞌenaya yalemeyo.”
Onaꞌaiꞌaila, batuwa tuta boboꞌana be ꞌaene ꞌami ꞌetoseyana wada loba.
ꞌEtoseyana gete tomota maiboꞌadi manudi. Geya nuwama be ꞌebweu yaita ꞌilomulomugiyema ꞌima guinuwao manudi. Nigeya ꞌebweu wate ꞌebe ꞌetoboda ꞌasaꞌusaꞌu, ta esi ꞌima guinuwao maiboꞌana boboꞌana Yaubada manuna, be ꞌediyega wada ꞌawaboboꞌanema. ꞌIma guinuwa getedi: ꞌalamaꞌiꞌita sinabwana, ꞌelouya, miyamwau, esilae, sapi, ꞌebeyona, saiya, paisewa, yawemasala, botana, * 1 Ti 4:12bubuna ꞌesasena, mwalatoi, ꞌatenuwaꞌoleꞌole, eobooboboma, Yaluyaluwa Tabuna ꞌatedaya, oboboma ꞌaiꞌaila, be ona ꞌaiꞌaila, ta wate Yaubada ꞌina waiwai ꞌemaya, gete ꞌima gwegwe saiya ꞌataimega be gegeumimega, nate ꞌima bubuna palupaluna. ꞌAina tuta tomota siꞌawa boboꞌanema ta ꞌaina tuta siꞌawa toꞌumaliyema. Onaꞌaiꞌaila siꞌawa kabokaboema, ta esi nigeya ꞌakabokabo. * 2 Ko 4:10Wate tomota nigeya simwalamwalatonima ta Yaubada esi ꞌimwalamwalatonima. ꞌAboꞌama ꞌatuwa mwawamwawasima ta esi ma yawasima boboꞌana. Sigie toꞌumaliyema ta nigeya siloeloemwawasima. 10  * Kol 1:24ꞌAboꞌama ma ima nuwamwau ta esi ꞌatemaya ꞌagwaugwausowala. ꞌAboꞌama ꞌatuwa gomabeso ta esi esaesa ꞌaegueguyai tomota yaudi ꞌediya. Nigeya wate ꞌima gwegwemo, ta esiya yage maiboꞌana ꞌemaya simiyami.
11 Gosegwao me Kolinita ꞌomi, ꞌagu lotoona maiboꞌana niꞌatu yasimana apwesena ꞌemiya, 12 ga ꞌateguyega yaobobomemi, ta esi nigeya wada gwausowala ꞌeguya. 13 ꞌEnega natugwao, ꞌilobwenena be ꞌatemiyega wada obobomegu.
Geyaꞌabo sena guguyoi ꞌena walugulugu
14  * Ep 5:7-11Geyaꞌabo watubwetubwemi taudi nigeya siemiemisa Keliso ꞌena maꞌemiyao, manuna nigeya sawesawenaya bubuna boboꞌana be toꞌumalina maꞌebweuna waguiguinuwa. Wate nigeya sawesawenaya maedana be guguyoi maꞌiyana siegosigosiyana. 15 Wate nigeya sawesawenaya Keliso be Seitani maꞌiyana siegosigosiyana. ꞌEguma Keliso ꞌena ꞌuemisaya, nigeya sawesawenaya tomota taudi nigeya siemiemisa maꞌemwao waguinuwa leleleya. 16  * 1 Ko 3:16Wate nigeya sawesawenaya mali ꞌebe emisao wasaꞌu luguyedi Yaubada ꞌina anuwa solanaya, ta Yaubada tauna mayawasina ga ꞌina anuwa ꞌaboꞌada, ta ꞌigwae,
“ ‘ꞌAboꞌagu taudi ꞌediya yada eꞌasa be soladiya yada adadana, be ꞌaboꞌagu ꞌidi Yaubada ta taudi ꞌigu tomotaiyao.’ 17  * Ais 52:11ꞌEnega Yaubada wate ꞌigwae, ‘Mali boda ꞌediyega wada apwesa be wapilisinedi, be geyaꞌabo yage baibailidi wagitogitoodi, be yada ꞌauꞌewami ꞌigu senaya, 18  * Osi 1:10ta ꞌeguya wada ꞌawatamana, be ꞌomi natugwao meꞌolotomi ta natugwao mewainemi.’ Gete Yaubada Toewaiwai sana ꞌina ona.”

*6:2: Lu 4:19-21; Ais 49:8

*6:6: 1 Ti 4:12

*6:9: 2 Ko 4:10

*6:10: Kol 1:24

*6:14: Ep 5:7-11

*6:16: 1 Ko 3:16

*6:17: Ais 52:11

*6:18: Osi 1:10