8
ꞌEbwayadaita manuna
* Lo 15:26Gosegwao, nuwanuwama be toekalesiyao Masidonia solanaya wada mwalatonidi ꞌaene Yaubada ꞌienuwa saꞌuyedi ga ꞌebwayadaita boboꞌana sisaꞌuna. Taudi gomagomabesodi nadigega ꞌatuwa ꞌebe toona silobena ꞌidi miya ꞌana mwau ꞌenega, ta tuwa tuga ma idi gwausowala ꞌebwayadaita boboꞌana wawasae sisaꞌuna.
* 1 Ko 16:2Yaona ꞌaiꞌaila me Masidonia nidi ꞌatedi sitagwaledi ga ꞌidi yageyao siꞌebwaya daitedi ma ꞌana loeposeyana, ta sisidasida waiwai ꞌemaya be ꞌabo kapekapeyana sida ꞌebwayadaita Yelusalema ꞌana toekalesiyao ꞌadi lema manuna.
ꞌAboꞌama ꞌima nuwanuwa nadigega be sida ꞌebwayadaita, ta onaꞌaiꞌaila ꞌidi ꞌebwayadaita nina sinabwa wawasae, manuna ꞌInapwana ꞌena sitagwaledi nugana, ꞌenega wate sitagwaledi ꞌemaya nadigega Yaubada ꞌina nuwanuwa.
ꞌEnega Taito ꞌaeonena, ꞌagwae, “Lowa ꞌueꞌale ga me Kolinita ꞌulemediya ꞌidi ꞌebwayadaita ꞌana guinuwa manuna, ꞌenega ꞌulemedi wate be silosaloni.”
* 2 Ko 9:8ꞌOmi niꞌatu wabubuna boboꞌana ꞌimi guinuwa yauna ꞌediyega, nate emisa be simana be mwalatoi be etapewa be wate ꞌimi oboboma ꞌemaya, ꞌenega ꞌilobwenemi be ꞌebwayadaita boboꞌana wate wada guinuwe.
Gete ꞌigu ona tuga ta nigeya ꞌaene yaloiloinemi, ta manuna ꞌaina toekalesiyao yamwalatonidi sietaetapewa ꞌebwayadaita manuna, ꞌenega ꞌebe toona gete yasaꞌuna be taꞌita nai waeobooboboma ꞌaiꞌaila, nai nigeya.
* Md 8:20; Pi 2:6-7ꞌOmi ꞌida ꞌInapwana Yesu Keliso ꞌina oboboma wamwalatonina, tauna ꞌina esaesa sinabwana ꞌipilisinena ga ꞌiegomabeso sabi ꞌetoseyemi, be ꞌaene ꞌina egomabeso ꞌenega ꞌomi wada eesaesa.
10 ꞌEnega nuwanuwa yaꞌebwaꞌemi. Yakwala ꞌigumwala nuwanuwami ga waeꞌale be waꞌebwayadaita, ꞌenega ꞌilobwenena be walosaloni. 11 Lowa waetapewa ga waeꞌalena, ꞌenega batuwa wate ꞌimi ꞌatetagwalega toꞌase ꞌemiya simiyami ꞌediyega ꞌebwayadaita nina wada losaloni. 12  * Mk 12:43Geyaꞌabo waonaona be wagwae, “Nigeya ꞌebweu yage ꞌemaya be ꞌenega ꞌada ꞌebwayadaita.” Tuwa tuga wada etapewa be toꞌase ꞌemiya ꞌimiyami ꞌediyega wada ꞌebwayadaita, be Yaubada wada giegwausowali. 13  * 2 Ko 9:12Gete nigeya ꞌaene ꞌomi ꞌimi ꞌebwayadaita ꞌana mwau sinabwana ta mali ꞌasa ꞌidi ꞌebwayadaita ꞌana mwau gidalina, 14 ta esiya leleleya tuga. ꞌEguma gete tuga ꞌimi gwegwe yauna, sawesawenaya be mali ꞌasa walemedi ꞌidi miyamwau ꞌediyega, be ꞌabo to tuta taudi ꞌidi gwegwe yauna sida lememi wate, ꞌabo wamiyamwau. ꞌEnega wada eleleleya. 15  * Sia 16:18ꞌEbweu ona ꞌimiyami Buki Tabu ꞌena ꞌigwae,
“Taudi siegogona sinabwana nigeya ꞌadi masula
ꞌana tupwamo, ta taudi siegogona gidalina ꞌadi masula tuga sawesawediya.”
Taito magosenao sitatauya Kolinita
16 Yaubada ꞌena yalokalokagutoki, manuna Taito ꞌina nuwanuwa sinabwana niꞌatu ꞌiꞌebwaꞌena, be tauna ꞌida lememi, nadigega ꞌaboꞌama wate ꞌima nuwanuwa. 17 ꞌEnega tuta nina ꞌaeonena be ꞌiayausimi, ꞌitagwala ꞌaiꞌailena manuna nate tauna ꞌina nuwanuwa sinabwana.
18 ꞌEnega wate tasidai ꞌebweu Taito maꞌiyana ꞌaetunediwa, tauna tologuguya ꞌebweu tetela boboꞌana manuna, ta ꞌana esana sinabwana toekalesiyao ꞌediya, 19 ta wate toekalesiyao ꞌina paisewa siꞌebwaꞌena, be tauna maꞌemai ꞌasakosakowasi ꞌebwayadaita manuna sabi lememi, be ꞌenega tomota Yaubada sida tupui.
20 Geya nuwama be ꞌebweu yaita ꞌida lomugiyema ꞌima ꞌewa ꞌebwayadaita gete sinabwana manuna, 21 ta esi nuwanuwama be tuta yauyauna ꞌediya ꞌada guinuwa palupalu Yaubada matanaya, ta wate tomota matadiya.
22 Tasida wate ꞌebweu maꞌedi ꞌaetunenawa, tauna ꞌamwalatonina ꞌaene toemisa ꞌaiꞌaila ꞌina guinuwa yauna ꞌediyega, ta gete tuga ꞌomi ꞌimi bubuna boboꞌana niꞌatu ꞌinonona ga ꞌiemisena, ꞌenega nuwanuwana sinabwana ꞌiayausimi sabi lememi wate.
23 Taito wamwalatonina ꞌaene maꞌiyagu ꞌaguiguinuwa leleleya ꞌami lema manuna, ta tasidao nidi taudi toekalesiyao manudi siguiguinuwa, ga manuna tomota Keliso situpuna. 24  * 2 Ko 7:13-14ꞌEnega ꞌilobwenemi be tasidao nidi waoboboma ꞌaiꞌailidi, be ꞌima tuputupu ꞌimi oboboma manuna sida emise, be wate boda ekalesiya yaudi sida ꞌawaboboꞌanemi.

*8:1: Lo 15:26

*8:3: 1 Ko 16:2

*8:7: 2 Ko 9:8

*8:9: Md 8:20; Pi 2:6-7

*8:12: Mk 12:43

*8:13: 2 Ko 9:12

*8:15: Sia 16:18

*8:24: 2 Ko 7:13-14