9
ꞌEbwayadaita toekalesiyao gomagomabesodi manudi
* 2 Ko 8:1-7Geyaꞌabo leta ꞌenega yaemaemataluwemi ꞌimi ꞌebwayadaita toekalesiyao manudi, manuna niꞌatu wamwalamwalatoni, ta wate yamwalatonimi ꞌaene ꞌebwayadaita nina manuna wagwausowala, ꞌenega ꞌomi yaꞌawa boboꞌanemi me Masidonia ꞌediya, yagwae, “Sena Akaya ꞌena taudi me Kolinita niꞌatu sietapewa ga ꞌidi ꞌebwayadaita sigibubuna yakwala ꞌigumwala ꞌenaya.” ꞌEnega yaudi ꞌediyega wate nadigega siguinuwaꞌesa. Geya nuwagu be ꞌigu tupu manumi tomota sida ꞌawakabokaboegu, ꞌenega tasidao nidi yaetunediwa sabi lememi be ꞌimi ꞌebwayadaita nina wagibubu, nadigega ꞌimi etapewa yasimanena ꞌediya. ꞌAbo maꞌetamo ꞌaina me Masidonia maꞌegwao ꞌaweewa be siꞌitalobami ꞌimi ꞌebwayadaita nigeya wagibugibubuna, gete ꞌebe omayamaya ꞌeguya ta wate ꞌemiya, ꞌigu gimisimana nina manuna.
ꞌEnega yanuwena ꞌaene ꞌilobwenena be tasidao nidi sida wai nugana sabi lememi ꞌimi ꞌebwayadaita nina waona upaupaena ꞌana gibubu manuna, be ꞌaboꞌagu tuta muliyega wate yawawai. Manuna geyaꞌabo loꞌaeetuetune ꞌenega waꞌebwaꞌebwaya daita, ta esi ꞌatetagwalega.
* Ona 11:24ꞌEbwayadaita ꞌana nuwanuwa nadigega bagula. Tauna ꞌidauna gidalina ꞌisesoi gidalina, ta tauna ꞌidauna sinabwana ꞌisesoi sinabwana.
ꞌEnega ꞌomi ꞌebweuna ꞌebweuna tauna ꞌina nuwena ꞌenega ꞌiꞌebwaya daita, nigeya ꞌaene loꞌae etuetuneyega nai ꞌiꞌimega, ta esi ꞌatetagwalega, be gete manuna Yaubada ꞌida gwausowala sinabwana.
Ta Yaubada nina sawesawenaya be oboboma maiboꞌana ꞌida ꞌetosiwa ꞌemiya, be tuta yauyauna yage maiboꞌana sawesawemiya ma ꞌana tupwa sinabwana ꞌebwayadaita manudi. * Sam 112:9ꞌEbweu ona ꞌetoꞌetoladina Buki Tabu ꞌena Yaubada manuna ꞌigwae,
“Obobomao ꞌilelewanedi togomabeso mali sena be mali sena ꞌediya, tauna ꞌibubuna palupaluna, ataya be ataya.”
10  * Ais 55:10; Osi 10:12Tauna ewana be masula ꞌadi Toꞌebwaya ꞌimi yageyao ꞌida ꞌebwaꞌemi be sida sinabwa ꞌaiꞌaila, be ꞌimi bubuna boboꞌana ꞌenega sesoi sinabwana wada loba, 11 be ꞌimi esaesa ꞌenega sawesawemiya gwegwe sinabwana wada egueguyaiyedi, be wate ꞌimi ꞌebwayadaita nina ꞌaboꞌama ꞌada ꞌebwaya togomabeso ꞌediya, be ꞌenega taudi sida lokagutoki sinabwana Yaubada ꞌena. 12 ꞌImi ꞌebwayadaita gete ꞌenega toekalesiyao gomagomabesodi ꞌadi lema silobaloba, ta wate Yaubada ꞌana tupu sinabwana ꞌida apwesa.
13 Ta togomabeso nidi sida gwausowala ꞌadi lema be mali boda wate ꞌadi lema boboꞌadi ꞌemiyega manuna, be wate ꞌimi ematamatana Keliso tetelina ꞌenaya manuna sida onaꞌaiꞌaila, be wate Yaubada sida tupu, 14 be wate ma idi nuwaꞌewa ꞌidi sidasida manumi ꞌediyega Yaubada sida lokagutokiye ꞌina oboboma ꞌatemiya ꞌisaꞌuna manuna.
15 Onaꞌaiꞌaila, Yaubada ꞌena tada lokagutoki ꞌina oboboma sinabwa wawasae manuna.

*9:1: 2 Ko 8:1-7

*9:6: Ona 11:24

*9:9: Sam 112:9

*9:10: Ais 55:10; Osi 10:12