11
Paulo ꞌina guinuwa
ꞌIgu ona gete ꞌatuwa uwauwagu yaonaona, ta esi ꞌeguma waeꞌalamaꞌiꞌitanedi, ꞌigu nuwanuwa yada simana apwesa ꞌemiya.
* Ep 5:26-27Manuna ꞌomi nuwanuwagu, nadigega Yaubada nuwanuwana ꞌaboꞌada, ꞌenega niꞌatu yasawa eyaiyemi Keliso ꞌenaya, be ꞌomi ꞌatuwa gomagweine ꞌebweu nadigega ꞌina bubuna boboꞌana maiboꞌana tai maꞌiyana sida ai. * Nug 3:4, 13Ta esi yaꞌatesaꞌala manumi ꞌabona nai ꞌimi nuwanuwa sikwakwani be ꞌimi ꞌatetagwala Keliso ꞌena wapilisine, nadigega lowa mwata Ibe ꞌikaboena ꞌina ona dibidibi ꞌenega, ga Ibe nina ꞌineneta.
* Ga 1:8-9ꞌEnega ꞌabo yaita ꞌiweewai be Yesu tetelina ꞌemiya ꞌiloguguya, ta nigeya ꞌaboꞌama ꞌima loguguya nadigega, tauna ꞌenaya watagwalemi tuga. ꞌOmi niꞌatu tetela boboꞌana ꞌena watagwalemi ga Yaluyaluwa Tabuna ꞌemiya walotoona, ta saꞌi mali tetela be mali yaluyaluwa ꞌediya watagwatagwalemi.
ꞌImi tologuguyao auwaudi ꞌomi wanuwena ꞌaene siloetana sinegu, ta esi nigeya sawesawediya. * Ep 3:3-4Onaꞌaiꞌaila, nigeya yada ona boboꞌana, ta esi niꞌatu wamwalatonigu ꞌaene tuta yauna yamwalamwalatoni ꞌaiꞌaila.
Lowa Yaubada tetelina ꞌemiya yaloguguyaena, ta nigeya ꞌebweu maisa manuna yaonaona ꞌemiya, ꞌenega wanuwena nai yaloegesi manuna ꞌaboꞌagu yagimwaꞌutegu be ꞌaene ꞌomi wada miyatuꞌe. * Pi 4:15-18ꞌAna ꞌita ꞌatuwa yaꞌipwaꞌipwala mali ekalesiyao ꞌediyega, manuna mani siꞌebwaꞌeguya be ꞌaene ꞌomi manumi yada guinuwa.
Wate tuta nina ꞌimi senaya yamiyami ta yabotabotana, nigeya yada sida ꞌemiya, ta esi ꞌaina tasidao Masidonia ꞌenega simai ga lema siꞌebwaꞌegu; manuna geya nuwagu be mwau ꞌemiya yasaꞌusaꞌu ꞌagu masula manuna. Lowa nigeya ꞌebweu mwau ꞌemiya yasaꞌusaꞌu, be tuta simeemai ꞌediya wate geyaꞌabo yasaꞌusaꞌu. 10 ꞌIgu onalaga gete ona ꞌaiꞌaila Keliso ꞌenega, be geyaꞌabo ꞌebweu yaita ꞌigu ona gete ꞌiꞌetoꞌetobode Akaya senanao maiboꞌadi ꞌediya.
11 Ta toꞌase ꞌalena? Nai ꞌigu ona gete manuna ga yaguitoyasemi? Nigeya saꞌi! Yaubada ꞌimwalatoi ꞌaiꞌailigu yaobobomemi.
12 Wate ꞌigu guinuwa manumi maꞌetamo tuga yada guiguinuwa, be ꞌenega yada gielosaꞌudi taudi toona gagasa sigwae ꞌaene ꞌidi guinuwa ꞌemiya nadigega ꞌaboꞌagu ꞌigu guinuwa. 13  * Pi 3:2Manuna tokabo nidi ꞌadi ꞌita ꞌatuwa Keliso ꞌana tosimanao ta esi toꞌumalina siguiguinuwe. 14 Manuna gete Seitani adelina totoꞌumalina ꞌina ꞌeda, be ꞌana ꞌita ꞌisaꞌugelasa nadigega anilose maemaedanina. 15 ꞌEnega geyaꞌabo nuwami ꞌiowaowana ꞌeguma Seitani ꞌina ꞌaliꞌeiyao wate ꞌadi ꞌita sisaꞌugelasa be toguinuwa palupaludi nadigega. Ta saꞌi tuta ꞌebe losalowa ꞌenaya ꞌidi bubuna toꞌumalina manudi taudi sida toꞌumali ꞌaiꞌaila.
Paulo ꞌina ꞌelouyao
16 Yada eonami wate geyaꞌabo waꞌawaꞌawa uwauwaegu, ta ꞌeguma waꞌawa uwauwaegu tuga, boboꞌana, ta esi ꞌigu ona uwauwa wada nono be ꞌenega tupwana yada onagagasa.
17 ꞌIgu onagagasa gete nigeya ꞌInapwana ꞌina loinega, ta esi uwauwagu tuga. 18 Manuna tomota yaudi sionaona gagasa yage baleꞌu manudi, ꞌenega ꞌaboꞌagu wate yada onagagasa taudi nadigega.
19 Ta ꞌomi saꞌi sinasinapumi ga tomota uwauwadi ꞌediya waꞌatetagwala, 20 ꞌeguma paisewa mwaudi siꞌebwaꞌemi, ta ꞌemiyega siꞌipwaꞌipwala, ta sikaboemi, be ma idi nuwatuꞌe maninimiya sisasapi. 21 Ta ꞌaboꞌagu nenetagu ꞌenega nigeya yada sapimi, ta gete ꞌebe omayamaya ꞌeguya.
Ta ꞌabo ꞌimi tologuguyao nidi toꞌase manudi sida onaonagagasa, tuwa tuga ꞌaboꞌagu yada etoeuwauwa, be saꞌi yada onagagasa yage nidi wate manudi.
22  * Pi 3:5ꞌAbo taudi me Ibeliu, ꞌaboꞌagu nadigega.
ꞌAbo taudi Isileli ꞌina susuyao, ꞌaboꞌagu nadigega.
ꞌAbo taudi Ebelaamo tubunao, ꞌaboꞌagu nadigega.
23  * Gu 16:23ꞌAbo taudi Keliso ꞌina ꞌaliꞌeiyao boboꞌadi, ꞌaboꞌagu ꞌina ꞌaliꞌei boboꞌana wawasae.
ꞌIgu ona gete ꞌatuwa uwauwagu. ꞌIgu gwaunuwa ꞌenega yanugana sinedi, ꞌigu lugu deliya yau wawasae, ꞌagu sapiyao wate yauna, ga tuta yauna ꞌediyega ꞌaene tuga ꞌiabe yada mwawasa.
24  * 2 Loi 25:3Me Yudia balaeyega sisapigu, ꞌana yau teti naini, ga sapi nina gete nadigega ma nima yalobedi. 25  * Gu 16:22, 14:19Matoi wate siunugu kaiwe ꞌediyega, maꞌebweuna gulewega siunu dadanegu, matoi waga ꞌenega yadamana bwagabwagaya, ta ꞌasiyata ꞌebweuna be boiboi ꞌebweuna ꞌidoedoegu. 26  * Gu 9:23, 14:5Ta wate ꞌigu ꞌadau ꞌediyega ꞌebe esilae yalobedi bwasi sinabwadi ꞌediyega, be toꞌipwalao ꞌediyega, be ꞌigu bodao taudi me Yudia ꞌediyega be taudi nigeya me Yudia ꞌediyega ta ꞌasa sinabwadi ꞌediya, be mitawa ꞌediya ta wate bwagabwagaya, be wate tasidao kabokabodi ꞌediyega, 27 ꞌima paisewa sinabwana ga miyamwau ꞌadi tuta ꞌediya, boiboi nigeya yada ꞌeno, ta botana be tonaꞌa yala, wate tuta yauna nigeya ꞌagu masulamo, ta nigeya ꞌigu anuwamo tuta gogai ꞌediya. 28 Be wate ꞌasiyata ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌediya yanuwanuwa sinabwana toekalesiyao sena yauyaudi ꞌediya manumi. 29 ꞌEnega ꞌabo yaita ꞌineneta, ꞌaboꞌagu wate ꞌatuwa yaneneta, ta ꞌeguma yaita ꞌebe esetupe ꞌena ꞌibeꞌu, nate ꞌigu ꞌebe nuwamwau.
30 Ta waꞌita, ꞌigu onagagasa ꞌigu nenetao namo manudi. 31 Yaubada tauna ꞌInapwana Yesu tamana tada tupu atae, ta tauna ꞌimwalamwalatonigu ꞌaene ꞌigu emwasala gete onaꞌaiꞌaila. 32  * Gu 9:23-25Lowa, Kini Aletasi ꞌina tutaya toloina ꞌebweu ꞌasa Damasiko ꞌena ꞌitoowaiwai be ma ina tolosaiyao sida giyaigu, 33 ta saꞌi gosegwao silemegu ga ꞌali ꞌana ꞌawa etanega sigigegena, ga ꞌenega sipela mwaꞌutegu kodoega baleꞌuya, ga ꞌagu talauwalao nidi ꞌediyega yadena.

*11:2: Ep 5:26-27

*11:3: Nug 3:4, 13

*11:4: Ga 1:8-9

*11:6: Ep 3:3-4

*11:8: Pi 4:15-18

*11:13: Pi 3:2

*11:22: Pi 3:5

*11:23: Gu 16:23

*11:24: 2 Loi 25:3

*11:25: Gu 16:22, 14:19

*11:26: Gu 9:23, 14:5

*11:32: Gu 9:23-25