4
* 1 Te 2:19-20Gosegwao niꞌatu nuwagu waꞌewena, ta yaobobomemi ꞌaene ꞌigu ꞌebe gwausowala, nuwanuwagu be loguguya gete wada muliyedi, be ꞌediyega wada toolopaꞌala ꞌida ꞌInapwana manuna, be tauna maꞌemiya.
Loguguya
 
ꞌOmi iine Yuꞌodia be Sinitiki yasidasida ꞌemiya be wada egosigosiyana limana, ꞌida ꞌInapwana ꞌina nuwanuwa nadigega. * Lo 10:20Wate gosiya ꞌaiꞌailigu, ꞌoyo toanugana, yasideyo be iine nidi ꞌulemedi, manuna lowa taudi maꞌegwao ꞌaguiguinuwa leleleya, tetela boboꞌana ꞌana simana ꞌenaya, ta wate Kelemeniti be ꞌaidi wate ꞌagu tolemao maꞌemao ꞌapaipaisewa, taudi ꞌadi esanao yawasi bukina solanaya ꞌetoꞌetoladina.
Tuta maiboꞌana wada gwaugwausowala ꞌInapwana manuna, ta wate yaeona limami ꞌaene wada gwausowala. * Ib 10:37; Ye 5:8-9ꞌIlobwenena be tomota maiboꞌadi ꞌimi eꞌalamaꞌiꞌita sida mwalamwalatoni, manuna ꞌiabe ꞌInapwana ꞌiila limanama.
* Md 6:25; 1 Pi 5:7; Ep 6:18Geyaꞌabo ꞌebweu toꞌase manuna wanuwanuwa, ta esi ma imi lokagutoki yage maiboꞌadi manudi, Yaubada ꞌena wada bwagobwago, be ꞌimi nuwanuwao manudi wada sidasida, * Yo 14:27be Yaubada ꞌina lemao tosinabwa sadi ꞌediyega ꞌida giegwausowalimi, be ꞌenega Yesu Keliso maꞌemiya, ꞌatemi be ꞌimi nuwanuwao sida miya boboꞌana.
Gosegwao, gete ꞌebweu wate loguguya ꞌaene wada nuwanuwa yage ꞌaiꞌailidi ma ꞌadi ꞌamayaba manudi, be yage palupaludi manudi, be yage ꞌesasedi manudi, be yage ꞌadi ꞌita kausala nidi manudi, be yage oboobobomidi manudi, be ꞌeguma toꞌase boboꞌana ꞌediya nai ꞌebe tupu ꞌediya manudi. ꞌOmi wada etotowanegu, ꞌigu guinuwao waꞌitedi ꞌediyega, be ꞌigu onao be ꞌigu eꞌitao wanonodiya ga wamwalatonidiya ꞌediyega. ꞌEnega Yaubada ma ina nuwa siwalowa maꞌemiya wada miya gwausowala.
Me Pilipai ꞌidi oboboma Paulo ꞌenaya
10 ꞌIda ꞌInapwana nina niꞌatu ꞌigiegwausowaligu manuna gete tuga waꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyegu wate. Onaꞌaiꞌaila, lowa nuwanuwami be walemegu ta saꞌi nigeya ꞌebweu wate ꞌeda ꞌimiyami. 11 Ta geyaꞌabo saꞌi yalomulomugi ꞌigu miya mwau lowa ꞌediya, manuna niꞌatu yamwalatonina ga sawesaweguya miya maiboꞌadi ꞌediya yagwaugwausowala tuga, 12 nai miyamwau ꞌediya nai ꞌebe gwausowala ꞌediya, nai tuta sesoi nai ꞌabo ma ꞌagu botana, nai ꞌeguma yaeesaesa, nai ꞌeguma yaetogomabeso, 13  * 2 Ko 12:9-10sawesaweguya miya maiboꞌadi ꞌediya yada gwausowala tuga, manuna tauna maꞌiyagu ꞌamiyami niꞌatu ꞌigiewaiwaiyegu. 14 Ta niꞌatu ꞌigu miyamwau gete wagie kapekapeyanena ꞌimi lemega ga manuna yalokagutoki sinabwana ꞌemiya. 15 ꞌOmi me Pilipai niꞌatu wamwalamwalatoni ꞌaene tetela boboꞌana ꞌana simanaꞌunu ꞌemiya ꞌenaya, tuta nina Masidonia yapilisinena, ga nigeya ꞌebweu ꞌasa ꞌana toekalesiyao ꞌidi ꞌebwayadaita ꞌenega silemelemegu, ꞌadi lema ꞌeguyega ꞌana eꞌisa manuna; ta ꞌomi namo me Pilipai walemegu. 16 Onaꞌaiꞌaila, tuta nina lowa Tesalonaika ꞌena yamiyami, ꞌagu lema maꞌebweuna ta muliyega ꞌeluwena waꞌebwaꞌegu. 17 ꞌIgu ona gete nigeya ꞌaene nuwanuwagu ꞌebwayadaita wada ꞌebwaꞌegu, ta esi ꞌaene ꞌimi ꞌebwayadaita uwana ꞌemiya ꞌida sinabwa ꞌami lema ꞌaiꞌaila manuna. 18  * Ep 5:2Ta ꞌimi ꞌebwayadaita nina Epapilodito ꞌimeꞌena, maiboꞌana yalobena ꞌimaa tasitasiwa, ꞌatuwa nadigega ꞌimi taliya boboꞌana Yaubada ꞌenaya, niꞌatu wagabuna ga maina boboꞌana Yaubada ꞌimuina ga manuna ꞌigwausowala. 19  * 2 Ko 9:8ꞌEnega ꞌigu Yaubada nina ꞌimi nuwanuwao maiboꞌadi ꞌida ꞌebwaꞌemi, nate tauna ꞌina esaesa yau wawasae Yesu Keliso ꞌina guinuwao ꞌediyega. 20 ꞌEnega ꞌida Yaubada Tamadai nina tada tupu ataya be ataya.
21 ꞌIgu oboboma Yesu Keliso ꞌina toekalesiyao maiboꞌadi ꞌediya. Ta gosegwao bada maꞌegwao ꞌamiyami wate ꞌidi oboboma ꞌemiya, 22 ta toekalesiyao taudi Sisa ꞌina anuwaya siguiguinuwa, be toekalesiyao maiboꞌadi, ꞌidi oboboma ꞌemiya.
23 ꞌInapwana Yesu Keliso ꞌina obobomega yaluyaluwami sida miya boboꞌana.
ꞌAboꞌagu Paulo.

*4:1: 1 Te 2:19-20

*4:3: Lo 10:20

*4:5: Ib 10:37; Ye 5:8-9

*4:6: Md 6:25; 1 Pi 5:7; Ep 6:18

*4:7: Yo 14:27

*4:13: 2 Ko 12:9-10

*4:18: Ep 5:2

*4:19: 2 Ko 9:8