^
2 TESALONAIKA
Lokagutoki
Keliso maꞌetamo ꞌiilama tomota ꞌadi loina manuna
ꞌEbweu tai toꞌumalina manuna
Yaubada ꞌana toesinuwao
Manuma wada sidasida Yaubada ꞌena
Logwautoyasa geyaꞌabo
Ona ꞌana ꞌebe losalowa