3
Manuma wada sidasida Yaubada ꞌena
* Lo 15:30-31; Ep 6:19Gosemao, ꞌebweu yage wate nuwanuwama be manuma wasidasida Yaubada ꞌena, be ꞌenega ꞌInapwana tetelina ꞌima loguguyega ꞌida lelewana be ꞌiewaiwai tomota ꞌediya, nadigega lowa ꞌemiya. Ta wada sida wate be totoꞌumalidi ꞌediyega Yaubada ꞌida ꞌetoseyema, manuna ꞌInapwana ꞌana toeyaseyaseyao yaudi. * Yo 17:15Ta esi ꞌInapwana nina ma ꞌana emisa sawesawenaya be ꞌigiepaꞌalimi, ta ꞌiꞌitaꞌiꞌisimi be ꞌaene geyaꞌabo Seitani ꞌigitogitoomi. ꞌEnega ꞌInapwana ꞌaemisena ꞌaene ꞌima eꞌita ꞌemiya waematamatanedi, * Ib 12:2ta wate ꞌida gienuwa sabwalenimi, tauna ꞌina oboboma manuna, ta wate ꞌimi toolopaꞌala Keliso ꞌena manuna.
Logwautoyasa geyaꞌabo
* 1 Te 5:14Gosemao, ꞌaemataluwemi wate, ꞌida ꞌInapwana Yesu Keliso ꞌana esanega, be ꞌeguma ꞌaina tasidao loogwautoyasidi, geyaꞌabo waꞌitaꞌita naodi, manuna gwautoyasa ꞌina ꞌeda ꞌaboꞌama nigeya ꞌaeꞌieꞌitami, ta gwaunuwa ꞌina ꞌeda esi. * 1 Te 2:9ꞌEnega niꞌatu wamwalatonina ꞌaene ꞌilobwenemi be ꞌaboꞌama waetotowanema. Manuna lowa ꞌomi maꞌemao tamiyamiya, nigeya ꞌebweu tuta paisewa ꞌena ꞌada logwautoyasa. Nadigega wate taumamo ꞌaeꞌenima. Boiboi be ꞌasiyata ꞌediya ꞌapaipaisewa, manuna geya nuwama be ꞌami mwau ꞌasaꞌu ꞌama masula manuna.
Onaꞌaiꞌaila, loina ꞌimiyami be ꞌomi wada eꞌenima, ta tuwa tuga tauma ꞌama masula manuna ꞌaetaetapewa, be ꞌenega ꞌomi ꞌima guinuwa wada etotowanedi. 10 Ta wate lowa ꞌomi maꞌemao tamiyami, ꞌaloinemi ꞌaene ꞌabo yaita ꞌilogwautoyasa geyaꞌabo wate ꞌiꞌeꞌa.
11 Niꞌatu tetelimi ꞌanonona ꞌaene ꞌaidi ꞌemiyega tologwautoyasa, ta nigeya sida miyabaula be sida paisewa. 12 * 1 Te 4:11ꞌEnega gosedao nidi ꞌada emataluwedi, ta ꞌida ꞌInapwana Yesu Keliso ꞌana esanega ꞌaloinedi, be ꞌidi paisewa taudimo sida guinuwedi, ta sida miyabaula be ꞌenega ꞌadi masula sida loba.
13 * Ga 6:9; 1 Ko 15:58Gosemao, guinuwa boboꞌadi manudi geyaꞌabo waloꞌameꞌame.
14 ꞌEguma yaita eꞌita nidi ꞌimi leta gete solanaya ꞌisinalidi, geyaꞌabo tai nina waꞌitaꞌita nao, be ꞌenega ꞌina guinuwa nina manuna ꞌida omayamaya, 15 ta watoo be geyaꞌabo waeetalauwale, manuna tauna tasidai, ꞌenega eꞌita namo waꞌebwaꞌe.
Ona ꞌana ꞌebe losalowa
16 * Yo 14:27ꞌIda ꞌinapwana tauna nuwasiwalowa ꞌalena be ꞌida gienuwa siwalowemi, be ꞌida giegwausowalimi tuta maiboꞌana, ta maꞌemi wada miyaataya.
17 * 1 Ko 16:21Leta gete ꞌana ꞌebe losalowa taugu nimaguyega yaꞌetoꞌetoladinawa, nadigega ꞌigu gimi letao ꞌediya. 18 Ta ꞌida ꞌInapwana Yesu Keliso ꞌina oboboma maiboꞌami ꞌemiya.
ꞌAboꞌagu Paulo.

*3:1: Lo 15:30-31; Ep 6:19

*3:3: Yo 17:15

*3:5: Ib 12:2

*3:6: 1 Te 5:14

*3:7: 1 Te 2:9

*3:12: 1 Te 4:11

*3:13: Ga 6:9; 1 Ko 15:58

*3:16: Yo 14:27

*3:17: 1 Ko 16:21