15
Keliso ꞌina toololimana manuna
1-2 Gosegwao, tetela nina niꞌatu yasimanena ꞌemiya, wanuwaꞌiꞌisi ꞌaene lowa ꞌatemi watagwalena tetela nina ꞌenaya, ga ꞌigiepaꞌalimi be ꞌenega ꞌami ꞌetoseyana ꞌena waloba, ꞌabo tetela nina wagiyaiꞌiꞌisi. Ta ꞌabo nigeya wada giyaiꞌiꞌisina, ꞌimi emisao nidi yage besobeso.
* Ais 53:8-9Tetela gete ꞌalena yaꞌita lobena ꞌenega yasimanena ꞌemiya ꞌaene Keliso ꞌida toꞌumalinao manudi ꞌimwawasa, nadigega Buki Tabu ꞌina simana, * Gu 2:24-32; Lu 24:46ga sisaꞌu ꞌaliꞌaliyena ta ꞌasiyata ꞌetonina ꞌenaya ꞌitoolo limana, nadigega wate Buki Tabu ꞌisimana.
* Lu 24:33-34, 36ꞌItoolo limana ga Pita ꞌiꞌitena ta wate ꞌana tosimanao site tuwelo siꞌitena. ꞌEbweu tuta ꞌenaya gosedao wate site paibi analedi siꞌitena. Boda nidi ꞌediyega yaudi gete tuga simiyami, ta ꞌaidi sikwaiya.
Yemesa wate ꞌiꞌitena, ga wate Keliso ꞌana tosimanao maiboꞌadi siꞌitena. * Gu 9:3-6Ga ꞌebe losalowa ꞌaboꞌagu wate yaꞌitena, ta esi ꞌaboꞌagu ꞌigu tubuwa ꞌebe nuwaowana, nigeya nadigega taudi ꞌidi tuta silobena ga situbuwa. * Gu 8:3Ta wate ꞌaboꞌagu tai toꞌumaligu. Manuna Yaubada ꞌana toemisao yagieꞌelouyaedi ꞌenega Keliso ꞌana tosimanao maiboꞌadi siboboꞌana sinegu. 10  * 2 Ko 3:5, 11:23Ta esi Yaubada ꞌiꞌatenuwa ꞌoleꞌoleyegu ga ꞌilemegu. ꞌEnega nigeya ꞌilemalema daidaitegu, manuna niꞌatu yaemisa ꞌaiꞌailena ga tosimanao maiboꞌadi ꞌidi paisewa yapilisinena, nigeya taugu ꞌigu waiwaiyega, ta Yaubada esiya ꞌina oboboma ꞌeguya ꞌenega.
11 ꞌEnega tosimanao nidi ꞌemiya niꞌatu siloguguya, ta ꞌaboꞌagu wate niꞌatu ꞌemiya yaloguguya, ga niꞌatu Keliso waemisena.
Toolo limana manuna
12 ꞌIma loguguya ꞌemiya ꞌasimanena ꞌaene Keliso mwawasega ꞌitoolo limana, ga waemisena. Ta toꞌase manuna ga ꞌaimi waona ꞌaene tomota nigeya sawesawediya be mwawasega sitoolo limana?
13 Manuna ꞌabo tomota geyaꞌabo mwawasega sitootoolo limana, Keliso wate mwawasega geyaꞌabo ꞌitootoolo limana, 14 ꞌenega ꞌima loguguya nidi tuga yage besobeso, manuna Keliso waemisa yogenena. 15  * Gu 4:33Ta wate ꞌaboꞌama Yaubada ꞌana tosimanao ꞌakaboemi ꞌima onao nidi ꞌediyega, manuna ꞌagwae, “Yaubada Keliso mwawasega ꞌigietoolo limena,” ta saꞌi tomwawasa nidi nigeya sida toolo limana. 16 ꞌEnega Keliso wate geyaꞌabo ꞌitootoolo limana. 17 Ga Keliso nina wate waemisa yogenena, ga ꞌenega ꞌimi toꞌumalinao ꞌetamo tuga ꞌemiya simiyami. 18 Ta nai wate ꞌana mwalatoi ꞌaene gosedao nidi taudi lowa Keliso siemisena ga niꞌatu simwawasa, gete tuga taudi mwaꞌo nai simiyami? 19 Ta wate ꞌaboꞌada Keliso ꞌana toemisao nuwaꞌoleꞌoleda saꞌi, ꞌabo Keliso ꞌina lema ꞌedaya tuta gete baleꞌuya namo manuna, ta nigeya tuta ꞌimeema ꞌida mwawasa mulinaya manuna.
20  * 1 Te 4:14Ta ꞌana palupaluna esiya nate Keliso mwawasega ꞌigimitoolo limana, ga muliyega tokwaiyao maiboꞌadi.
21  * Lo 5:12, 18Manuna tai ꞌebweuna namo ꞌenega mwawasa ꞌiapwesama baleꞌuya, nate Adama, ga wate nadigega tai ꞌebweuna ꞌina guinuwega toololimana ꞌigieapwesena. 22 ꞌEnega niꞌatu tamwalatonina ꞌaene Adama ꞌina toꞌumalina ꞌenega maiboꞌada mwawasa ꞌedaya ꞌiapwesa, ta saꞌi Keliso ꞌenega yawasida ataya talobena.
23  * 1 Te 4:16Ta yawasi ataya ꞌina tauya gete nadigega, nugana Keliso ꞌitoolo limana be maꞌetamo tuta nina ꞌiila limanama ꞌaboꞌada yaisigedi ꞌina bodao, wate tatoolo limana, 24  * Md 22:44; Et 20:14be muliyega Keliso nina toloinao maiboꞌadi ꞌiewaiwai sinedi be welabanao be yaluyaluwa toꞌumalidi maiboꞌadi ꞌiewaiwai sinedi, be tuta ꞌana ꞌebe losalowa ꞌenaya Keliso ꞌina loina ꞌida ꞌebwaya Tamana ꞌenaya. 25 Manuna Keliso nina ꞌiabe ma ina waiwai be ꞌida loiloina ꞌana laba ꞌana talauwalao maiboꞌadi ꞌiewaiwai sinedi, 26 ta ꞌebe losalowa mwawasa ꞌida ewaiwaisine be ꞌida gumwala.
27  * Sam 8:6Manuna Yaubada loina maiboꞌana Keliso ꞌiꞌebwaꞌena. Nate namo Keliso geyaꞌabo Toꞌebwaya nina ꞌiloiloine. 28 ꞌEnega maꞌetamo tuta nina Keliso yage maiboꞌadi ꞌiloinedi, tauna ꞌitatagwala Tamana ꞌina loina ꞌena, manuna Tamanana Keliso ꞌina loina maiboꞌana ꞌana toꞌebwaya, ꞌenega Yaubada nina ꞌida ꞌetoloetana sana.
29 Ta ꞌabo tomwawasao geyaꞌabo sitootoolo limana, toꞌase manuna tomota sibapitaiso tomwawasao nidi manudi? 30  * 2 Ko 4:10-11, 11:26Ta wate mwaꞌadega ꞌaboꞌagu? ꞌAbo geyaꞌabo mwawasega yatootoolo limana, toꞌase manuna ꞌebe esilae ꞌena tuta yauyauna yapaipaisewa Keliso manuna?
31 Onaꞌaiꞌaila, ꞌasiyata ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌediya ꞌatuwa yamwawamwawasa, ta esi ma igu gwausowala ꞌomi ꞌimi toolopaꞌala manuna, ꞌida ꞌInapwana Yesu Keliso ꞌenaya.
32  * Lu 12:19-20Ta wate lowa Epeso ꞌenaya tomota gamwagamwasowalidi bomitawa ꞌatuwa silosaiyegu, ta esi losaiya nina nigeya ꞌana boboꞌanamo ꞌeguya ꞌabo nigeya mwawasega yatootoolo limana. ꞌEnega ꞌaina tomota sigwae ꞌaene ꞌilobweneda be tuta gete baleꞌuya tada egwausowala ꞌida ꞌeꞌai be ꞌida numa ꞌediyega, manuna ꞌiabe mwawasa ꞌana tutaya geyaꞌabo ꞌebweu wate toꞌase talobaloba.
33 Ta esi ona nidi nate kabo tuga, ꞌenega geyaꞌabo ꞌediyega sikabokaboemi, ꞌabona nai ꞌidi bubuna toꞌumalina waetotowanedi. 34  * Lu 15:17-18Nai ꞌaimi Yaubada waemwagemwageyena. Gete ꞌebe omayamaya ꞌemiya, ꞌenega ꞌilobwenemi be wada sinasinapu, be ꞌenega ꞌimi bubuna toꞌumalina wada losaꞌudi.
Bwala auwaudi
35 Ta ꞌaimi nigeya wanuwanuwa sabwalena toolo limana manuna, ꞌenega wagwae, “Tokwaiya nidi to bwala ꞌenega sitoolo limana?” 36 ꞌEnega ꞌilobwenemi be wada sinasinapu ꞌaene ꞌeguma atuna taasoi be ꞌitatabwa maꞌetamo atu nina ꞌidadaula. 37 Wamwalatonina ꞌaene ꞌeguma pesapesa nai ꞌebweu atuna taasoi, bwala nina ꞌenega ꞌitatabwa, nigeya gimi atuna ꞌana ꞌita nadigega, ta esi dumadumana, 38  * Nug 1:11manuna toloina tauna Yaubada, ga kaiwe be pwatula ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌadi ꞌita ꞌina nuwanuwa nadigega, ga ꞌisaꞌudi.
39 Ta wate bwala Yaubada ꞌiloinena, tomota bwalada dumadumana, yobai bwaladi dumadumana, manuwa bwaladi dumadumana, ta iyana saꞌi wate bwaladi dumadumana. 40 Be wate me galewa bwaladi dumadumana, ta me baleꞌu bwalada dumadumana, ta wate ꞌadi ꞌebe tupu dumadumana ꞌaboꞌada ꞌedega. 41 Ta wate sinala ꞌana tupu dumadumana, ta nawalae ꞌana tupu dumadumana, be kwadimao wate ꞌadi tupu dumadumadi.
42 ꞌIda toolo limana wate nadigega, bwalada daudaulidi sisaꞌusaꞌu ꞌaliꞌaliyedi, be maꞌetamo ꞌeguma tatoolo limana bwalada geyaꞌabo sidaudaula. 43  * Pi 3:20-21Onaꞌaiꞌaila, bwalada ꞌebe omayamaya ta nenetadi sisaꞌusaꞌu ꞌaliꞌaliyedi ta bwalada galewega tatoolo limana, ta bwala nidi ma ꞌadi tupu ta ma idi waiwai, 44 manuna bwala baleꞌu sisaꞌusaꞌu ꞌaliꞌaliyedi ta bwala galewa sitootoolo limana, manuna bwala baleꞌu dumadumana ta bwala galewa dumadumana. 45  * Nug 2:7; Yo 6:63Buki Tabu ꞌina simana wate nadigega ꞌigwae, “Tai nuganuganina, Adama, bwalana mayawasina,” ta tai ꞌeluwena yaluyaluwana ꞌenega tomota yawasida ꞌiꞌebwaꞌeda.
46 Tai yaluyaluwana nigeya ꞌiapwesa nugana, ta esi bwalana ꞌiapwesa nugana be yaluyaluwana muliyega. 47  * Yo 3:31Manuna gimitai Yaubada ꞌimweluluina baleꞌu ꞌenega, ta tai ꞌeluwena galewega ꞌimwaꞌutama. 48-49 Maiboꞌada baleꞌuya tamiyami, ꞌada ꞌita me baleꞌu nadigega, be wate bwalada auwaudi galewega taꞌewadi, ꞌadi ꞌita Keliso bwalana auwauna nadigega.
50  * Yo 3:5-6Gosegwao wada nuwaꞌiꞌisi ꞌaene bwala baleꞌu nigeya sawesawenaya be galewaya silulugu, manuna bwala baleꞌu daudaulina ta bwala galewa geyaꞌabo ꞌidaudaula. 51  * 1 Te 4:15-17; Et 11:15Ta wate mwalatoi auwauna yaeꞌitami ꞌaene geyaꞌabo toekalesiyao maiboꞌada tamwawamwawasa, ta esi ꞌaida maꞌetamo mayawasida tamiyami be Yaubada bwalada ꞌida saꞌugelasedi. 52 Manuna tuta ꞌana ꞌebe losalowa ꞌenaya yoguli ꞌida muꞌe sinabwana be Yaubada bwalada ꞌida saꞌugelasa maniniyedi, be wate tokwaiyao mabwala auwaudi sida toolo limana, ta ꞌaboꞌada mayawasida bwalada wate ꞌisaꞌu gelasedi. 53  * 2 Ko 5:4Manuna Yaubada sawesawenaya bwala daudaulidi ta mwawamwawasidi ꞌisaꞌu gelasedi, be sieauwau ta miyamiya atayadi. 54  * Ais 25:8Be ꞌetamo tuta gote ꞌenaya Buki Tabu ꞌana ꞌawaꞌaiꞌaila ꞌida apwesa, nate ꞌigwae,
“ꞌIda ewaiwai ꞌaiꞌaila be mwawasa ꞌigugumwala.
55  * Osi 13:14Manuna geyaꞌabo mwawasa ꞌiewaiwai, ta esi mwawasa ꞌina toꞌumalina ꞌedaya ꞌigugumwala.”
56  * Lo 6:23Mwawasa ꞌina waiwai ꞌiapwesama bubuna toꞌumalina ꞌenega, ta bubuna toꞌumalina Mosese ꞌina loinao ꞌediyega tamwalamwalatoni, 57  * Lo 7:24-25ta ꞌida ꞌInapwana Yesu Keliso ꞌiꞌetoseyeda be toꞌumalina ꞌenega taewaiwai, ꞌenega Yaubada ꞌena talokagutoki sinabwana.
58  * Pi 1:27; Ga 6:9Ta wate gosegwao yalokagutoki sinabwana ꞌemiya, be yaloguguyami be wada toolo paꞌala, be tuta yauyauna wada etapewa ꞌInapwana ꞌina paisewa ꞌenaya, manuna maꞌetamo ꞌInapwana ꞌina paisewa nina ꞌenega uwana tada loba.

*15:3: Ais 53:8-9

*15:4: Gu 2:24-32; Lu 24:46

*15:5: Lu 24:33-34, 36

*15:8: Gu 9:3-6

*15:9: Gu 8:3

*15:10: 2 Ko 3:5, 11:23

*15:15: Gu 4:33

*15:20: 1 Te 4:14

*15:21: Lo 5:12, 18

*15:23: 1 Te 4:16

*15:24: Md 22:44; Et 20:14

*15:27: Sam 8:6

*15:30: 2 Ko 4:10-11, 11:26

*15:32: Lu 12:19-20

*15:34: Lu 15:17-18

*15:38: Nug 1:11

*15:43: Pi 3:20-21

*15:45: Nug 2:7; Yo 6:63

*15:47: Yo 3:31

*15:50: Yo 3:5-6

*15:51: 1 Te 4:15-17; Et 11:15

*15:53: 2 Ko 5:4

*15:54: Ais 25:8

*15:55: Osi 13:14

*15:56: Lo 6:23

*15:57: Lo 7:24-25

*15:58: Pi 1:27; Ga 6:9