24
Yesu ꞌina toololimana
(Madiu 28:1-10; Maki 16:1-8; Yoni 20:1-10)
ꞌEnega wate tomwa ꞌiulisina, nate wiki ꞌana ꞌasiyata nugana gonagonaya, ga iine nidi bunama nina sigibubunaya siꞌewena ga simeꞌena ꞌaliꞌaliya. Simai ga ꞌaliꞌali siꞌitena ꞌawana ꞌana ꞌauboda gulewa niꞌatu sipuli ilena. ꞌEnega ꞌaliꞌali nina solanaya silugu, ta ꞌinapwana Yesu kokowana nigeya siꞌitaꞌita.
ꞌEnega ꞌaliꞌali nina ꞌenaya ma idi enuwanaluwa simiyami ta sidunedune, ga tuta gidalina ꞌenaya tai ꞌeluwa ma ꞌadi ꞌoama wakewakekedi ta maemaedanidi siapwesa, ga selabediya sitoolo.
Iine tai nidi siꞌitedi ga simatauta, ꞌenega sibeꞌu sanamwaꞌuta baleꞌuya, ta ꞌoloto nidi iine ꞌediya sigwae, “Toꞌase manuna tomwawasa ꞌidi senaya tai mayawasina waꞌebeꞌebese? * Lu 9:22, 18:31-33Tauna nigeya bada, ta ꞌina ona nina ꞌemiya wada nuwaꞌiꞌisi lowa Galili ꞌena maꞌemi wamiyamiya, tuta nina ꞌigwae, ‘ꞌAboꞌagu Tomota Natuna sida ꞌebwayaegu totoꞌumalidi ꞌediya, ꞌenega kelose ꞌenaya sida tutu epaꞌiyegu, ta ꞌasiyata ꞌetonina ꞌenaya mwawasega yada toololimana.’ ”
Iine nidi ona gete sinuwaꞌiꞌisina, ꞌenega ꞌaliꞌali sipilisinena ga sitauya Yesu ꞌina toguinuwao site ilebeni magosediyao ꞌediya, ga sisimana toꞌase nadigega ꞌaliꞌaliya ꞌediya ꞌiapwesa.
10  * Lu 8:2-3Toemwasala nidi taudi Meli Magidala be Yowana be mali Meli, tauna Yemesa sinana, ta wate ꞌaidi iine maꞌediyao, Yesu ꞌina toololimana manuna ꞌina toguinuwao nidi sieonedi, 11 ta tai nidi iine ꞌidi ona nigeya siemiemise, ꞌidi nuwanuwa ꞌaene tuga situyetuyeya. 12 (-)
Tomota siteluwa ꞌidi elobaloba Yesu maꞌedi
(Maki 16:12-13)
13 ꞌAsiyata nina ꞌenaya Yesu ꞌana tomuliyao ꞌeluwa sitautauya ꞌebweu ꞌasa ꞌenaya, ꞌana esana Emeusa. ꞌAsa nina ꞌana ꞌedasola Yelusalema ꞌenega nadigega ꞌabo gonagonega tatoolo be gonagona nina ꞌana gamwagamwana ꞌenaya taapwesa. 14 Siteluwa nidi sitautauya ta sionaona yage nidi Yesu ꞌena siapwesa manudi. 15 Sitautauya ta siꞌawaꞌawagwae liya, ꞌenega Yesu ꞌediya ꞌiapwesa ga maꞌedi sitautauya. 16 Yesu nina niꞌatu siꞌitena, ta esi nigeya siꞌinaꞌinane.
17 ꞌEnega siteluwa nidi ꞌieonedi, ꞌigwae, “To yage manuna waꞌawaꞌawagwae liya?”
Ga taudi ma idi nuwamwau sitoolo enono. 18 Ga gosiyanana ꞌana esana Kaliopasa ꞌiona limana ga Yesu ꞌena ꞌigwae, “Na ꞌoyo tebweumumo Yelusalema ꞌenaya nigeya ꞌumwalamwalatoni toꞌase ꞌiapwesa ꞌasiyata ꞌetoi sigumwala ꞌediya, aga?”
19  * Gu 13:27ꞌEnega Yesu ꞌieonedi, “To yage sana?”
Ga taudi sigwae, “Yage nidi Yesu goma Nasaleta ꞌenaya siapwesa. Tai getei tauna palopita, ta wate Yaubada be tomota matadiya ꞌina onao be ꞌina guinuwao waiwaidi. 20 Ta ꞌima totaliya sinabwadi be ꞌima toanuganao tai nina sietalaena ꞌina mwawasa manuna ga muliyega tolosaiyao situtu epaꞌiyena kelose ꞌenaya, 21  * Lu 1:68, 2:25; Gu 1:6ta ꞌaemisena ꞌaene tauna ꞌiabe ꞌaboꞌama me Isileli ꞌiꞌetoseyema. Yage getedi ꞌasiyata ꞌeluwa sigumwala ꞌediya siapwesa, ta batuwa ꞌasiyata ꞌetonina. 22  * Lu 24:1-11Ta ꞌaina iine ꞌemega nuwama sigieowanina, manuna niꞌa gonamapumapuya sitauya ꞌaliꞌaliya 23 ga Yesu nina kokowana nigeya siꞌitaꞌita, ta siilama ga toꞌase nadigega anilose ꞌidi eꞌita ꞌediya ga sisimana ꞌemaya ꞌaene niꞌatu ꞌitoolo limana. 24 Wate nadigega ꞌaidi ꞌemega sitauya ꞌaliꞌali nina ꞌenaya ga silobena nadigega iine nidi ꞌidi simana, ta Yesu nina nigeya siꞌitaꞌita.”
25 ꞌEnega Yesu ꞌediya ꞌigwae, “Kwanikwanimi, manuna nigeya gimi palopitao ꞌidi onao wada emisedi. 26 Toꞌetoseyana nina ꞌilobwene ꞌaiꞌailina be ꞌelouya nidi ꞌida lobadi be ꞌenega muliyega ꞌana esana ꞌisinabwa.” 27  * Ais 53:12; Sam 22:1, 7-8, 16-18; 69:21ꞌEnega ꞌieꞌale be ꞌediya ꞌiliꞌama toꞌase nadigega Buki Tabu ꞌina simana Toꞌetoseyana nina manuna. Mosese be palopitao ꞌidi bukiyao ꞌediyega ꞌieꞌale ga Buki Tabu maiboꞌana ꞌiloegumwalina, be ꞌenega mwalatoi sida loba.
28 Ta sena nina ꞌena sitautauya niꞌatu be selabenaya siapwesa ga Yesu ꞌieonedi, ꞌigwae, “Wamiyamiya ta yatatauya.” 29 Ga taudi sigwae, “Nigeya! Geyaꞌabo ꞌutautauya, bada taꞌeꞌeno, manuna niꞌatu ꞌiboi.” ꞌEnega ꞌitagwala ga ꞌilugu ꞌidi anuwaya.
30 ꞌIdi tuta ꞌeꞌai ꞌenaya, Yesu beledi ꞌiꞌewena ga manuna ꞌiona oboboma, ga muliyega ꞌigitomwena ga ꞌiꞌebwaꞌedi. 31  * Lu 24:16Gote ꞌena nuwadi ꞌisabwalena ga Yesu nina siꞌinanena, ta ꞌediyega ꞌikwaiya.
32 ꞌEnega siteluwa nidi taudimo ꞌediya sionaona, sigwae, “Onaꞌaiꞌaila tuta nina ꞌedaya tameema, ta ꞌiliꞌaliꞌama Buki manuna, ꞌada lotoona sidumaduma wawasae ꞌatuwa kaiwe ꞌatedaya ꞌisabesabelulu.” 33 ꞌEnega sitoolo manini ga sitauya Yelusalema, ga nada gosediyao silobedi site ilebeni magosediyao simiya egogona, 34 ta taudi Yesu manuna sionaona, sigwae, “Saimoni niꞌatu ꞌInapwana ꞌiꞌitena, mwawasega ꞌitoolo limana.”
35 ꞌEnega siteluwa nidi silolagata ga wate siemwasala toꞌase nadigega ꞌedaya ꞌiapwesa, ta wate ꞌina gitomwa beledi ꞌenega siꞌinanena, siemwasalina.
Yesu ꞌiapwesa ꞌina tononoyao nidi ꞌediya
(Madiu 28:16-20; Maki 16:14-18; Yoni 20:19-23; Guinuwa 1:6-8)
36 ꞌEtamo gosediyao ꞌediya siemwaemwasala ta Yesu nina ꞌiapwesa ga gamwagamwanidiya ꞌitoolo, 37 ga siꞌitena ta simatauta, ꞌidi nuwanuwa ꞌebweu yaluyaluwa biꞌi. ꞌEnega Yesu ꞌieonedi, ꞌigwae, “Geyaꞌabo wamatamatauta! 38 Ta geyaꞌabo wate waenuenuwanaluwa. ꞌAboꞌagu tuga. 39 Ta esi nimagu be ꞌaegu wada ꞌitadi ta wagitoogu, manuna yaluyaluwa biꞌi nigeya bwalanamo, ta wate nigeya lulunamo.” 40 (-)
41 Gote ꞌena sigwausowala, ta esi tupwana ma idi enuwanaluwa manuna nigeya siemiemisa ꞌaiꞌaila. Ta ꞌieonedi, “Masula ꞌeisa, waꞌebwaꞌegu be yaꞌaꞌa?” 42 Ta iyana tupwana mesomesona siꞌebwaꞌena, 43 ga matadiya ꞌiꞌenina.
44 Ta ꞌieonedi, ꞌigwae, “Ona nidi niꞌatu yaemwasalidi ꞌemiya tuta nina ꞌaboꞌagu maꞌemi, maiboꞌana manugu siꞌetoladina Mosese ꞌina buki ꞌenaya be palopitao ꞌidi buki ꞌediya ta wate wali Same ꞌediya, be ꞌenega ꞌigu simana nina ꞌana mwalatoi ꞌaiꞌaila ꞌida apwesa.” 45  * Lu 24:27Gote ꞌena nuwadi ꞌigiesabwalenina ga Buki Tabu simwalatonina.
46 Ga ꞌediya ꞌigwae, “Gete nadigega siꞌetoladiꞌesena, ꞌigwae, Toꞌetoseyana nina ꞌelouya be mwawasa ꞌida loba, be ꞌenega ꞌasiyata ꞌetonina ꞌena mwawasega ꞌida toololimana, 47 be ꞌenega ꞌana esanega tetela boboꞌana, nuwaꞌebuni be toꞌumalina ꞌana nuwatau manudi sida guguyae. ꞌIdi guguya nina sida eꞌale Yelusalema ꞌenega be ꞌida sakowasi baleꞌu maiboꞌana ꞌenaya. 48 Yage getedi ꞌomi tuga ꞌadi tosimanao. 49  * Yo 15:26, 16:7Ta esi ꞌaboꞌagu ꞌiabe Tamagu ꞌina onaupaupa nina nate yaluyaluwana yada etunenama ꞌemiya be ꞌida giewaiwaiyemi, ꞌenega Yelusalema ꞌena wada yamwayamwa manuna.”
Yesu ꞌina tuꞌe galewaya
(Maki 16:19-20; Guinuwa 1:9-11)
50 ꞌEnega ꞌina ona ꞌilosalonina, ga muliyega ꞌiꞌauꞌewedi ga sitauya Betani ꞌenaya, ga nada nimana ꞌiasitotoona ꞌediya ga ꞌiona obobomedi. 51 ꞌIna ona oboboma nina ꞌenaya, ꞌaena ꞌiꞌewena ga ꞌituꞌe galewaya. 52  * Yo 14:28Taudi ꞌina ꞌebetuꞌe nina ꞌena ma idi ꞌamayaba sibwagobwago, ga muliyega ma idi gwausowala sinabwana siila limana Yelusalema. 53 Siila ga Anuwa Tabu solanaya tuta yauyauna Yaubada situputupu.

*24:6: Lu 9:22, 18:31-33

*24:10: Lu 8:2-3

*24:19: Gu 13:27

*24:21: Lu 1:68, 2:25; Gu 1:6

*24:22: Lu 24:1-11

*24:27: Ais 53:12; Sam 22:1, 7-8, 16-18; 69:21

*24:31: Lu 24:16

*24:45: Lu 24:27

*24:49: Yo 15:26, 16:7

*24:52: Yo 14:28