9
Yesu ꞌina tononoyao ꞌietunedi sabi paisewa
(Madiu 10:5-15; Maki 6:7-13)
Ta Yesu ꞌina topaisewao site tuwelo ꞌibwau egogonedima ga ꞌadi loina be waiwai ꞌiꞌebwaꞌedi be ꞌenega sawesawediya yaluyaluwa biꞌi tomota ꞌediyega sida ula apwesedi, ta wate ꞌadi leꞌoasao sida gieboboꞌanedi. ꞌEnega ꞌietunedi be ꞌaene Yaubada ꞌina etoloina tomotai ꞌediya sida loguguyae, ta wate leꞌoasao sida gieboboꞌanedi. * Lu 10:4-11; Gu 13:51Ta wate ꞌina guguya ꞌena ꞌiloinedi, ꞌigwae, “Geyaꞌabo ꞌebweu toꞌase waꞌewaꞌewa. Geyaꞌabo ꞌetoguna nai tana nai masula nai mani, nai ꞌami ꞌoama ꞌeluwena. Ta ꞌabo to anuwa ꞌena sibwauyemi be walulugu, anuwa nina ꞌena waeꞌowaga be ꞌana laba sena nina wapilisine. Ta ꞌeguma to ꞌasa ꞌena nigeya siꞌauꞌauꞌewami ꞌidi anuwa ꞌediya, ꞌasa nina nedilina ꞌaemiyega waloutuutu yauledi ta wapilisinedi be ꞌenega waeꞌitadi ꞌaene ꞌiabe mwau ꞌediya ꞌiapwesa.”
Ta ꞌenega tononoyao nidi sitauya ga sena maiboꞌadi ꞌediya sisakowasi ga tetela boboꞌana siloguguyaena, ta wate toleꞌoasao sena ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌediya sigie boboꞌanedi.
Elodi nuwana ꞌiowana Yesu manuna
(Madiu 14:1-12; Maki 6:14-29)
* 1 Kin 17:17-24Gote ꞌena Elodi, tauna Galili ꞌana toloina, yage getedi siapweapwesa aledi ꞌinonodi ga nuwana ꞌiowana sinabwana manuna ꞌaidi tomota sigwae, “Yoni togiebapitaiso ꞌaene niꞌatu mwawasega ꞌitoolo limana,” ta ꞌaidi sigwae, “Nigeya, Ilaitiya ꞌiapwesama,” ta wate ꞌaidi sigwae, ꞌaene “Tauna ꞌebweu palopita lowaenei ꞌimwawasa ga gete tuga ꞌitoolo limanama.” * Mk 6:27ꞌEnega Elodi wate ꞌigwae, “Yoni niꞌatu ꞌaboꞌagu ꞌigu loinega ga ꞌotona siꞌupwena. Ta to tai sana gete sionaonae.” Gote ꞌena Elodi ꞌitoo waiwai be ꞌaene Yesu ꞌida loba.
Yesu tomota yaudi ꞌieꞌenidi
(Madiu 14:13-21; Maki 6:30-44; Yoni 6:1-14)
10 Ta niꞌatu Yesu ꞌina toguinuwao nidi ꞌidi sakowasiyega siilama ga ꞌidi guinuwa maiboꞌana siemwasalina Yesu ꞌenaya. Ga muliyega ꞌidi ꞌinapwana nina ꞌiꞌauꞌewedi ga maꞌenao sitauya ꞌebweu ꞌasa, ꞌana esana Beteseida ꞌenaya, be ꞌaene taudimo nada sida miyami. 11 Ta nigeya sawesawediya, manuna boda ale sinonona, ga wate Yesu nina simuliyena ga simai ꞌenaya. ꞌEnega Yesu ꞌediya ꞌitagwala ga Yaubada ꞌina loina manuna ꞌieꞌitedi, ta wate ꞌadi leꞌoasao ꞌigie boboꞌanedi.
12 Simiyami ga sinala ꞌisuguwa, ta site tuwelo nidi simai ga Yesu sieonena, sigwae, “ꞌInapwana, boda getedi ꞌuda etunedi be siila ꞌasa selabedaya ꞌediya, be nada masula be ꞌebeꞌeno siꞌebesa, be ꞌenega ꞌediya sieyawaiꞌata. Manuna bada saꞌi sena mwatui daita.”
13 ꞌEnega Yesu ꞌediya ꞌigwae, “Mwaꞌadega, ꞌomi geyaꞌabo waeꞌenidi, aga?”
Ta taudi sigwae, “Mwaꞌadega sana batu ꞌaꞌeꞌaiꞌesedi? Manuna ꞌama masula nigeya yauna. Beledi nima ta iyana ꞌeluwa situpwa. Nai nuwanuwayo ꞌaene ꞌatatauya be boda nidi ꞌadi masula ꞌagimwane, aga?”
14 Ta boda nidi ꞌediyega tai dimo ꞌadi yau nadigega paibi tausani. ꞌEnega Yesu ꞌina tononoyao ꞌieonedi, ꞌigwae, “Tomotai nidi waweyalidi be ꞌidi boda ꞌediya wasaꞌudi, nadigega tomotai pipiti boda ꞌebweuna ꞌebweuna ꞌediya, be nadigega simiyatowaꞌesa.” 15 Ta ꞌina loina nina maiboꞌana nadigega siguinuwena, ga simiyatowa ꞌidi boda ꞌediya.
16 ꞌEnega Yesu beledi nima ta wate iyana ꞌeluwa ꞌiꞌewedi, ga galewaya ꞌiꞌitatuꞌe, ga masula nidi manudi ꞌiona oboboma. Ta muliyega ꞌigitomwedi ga ꞌina tononoyao ꞌiꞌebwaꞌedi be sida eguyaiye tomota ꞌediya. 17 ꞌEnega maiboꞌadi siꞌai ga gamwadi ꞌipawa, ta masula tupwatupwadi siegogonedi, ga kodo tuwelo siloemaedi.
Pita ꞌina simana ꞌaene Yesu tauna Toꞌetoseyana nina
(Madiu 16:13-19; Maki 8:27-29)
18 ꞌEnega Yesu ma ina tononoyao sitauya, ga muliyega Yesu tebweuna ꞌimiyami, ga Yaubada ꞌena ꞌisidasida. Ta ꞌina sidasida ꞌigumwalaya ga ꞌina tononoyao ꞌienaida ꞌediya, ꞌigwae, “Mwaꞌadega tomota ꞌidi ona manugu, ꞌaene ꞌaboꞌagu yaita?”
19  * Mk 6:14-16Ta tonono nidi sigwae, “Tomota ꞌaidi siona ꞌaene ꞌoyo Yoni togiebapitaiso, ta ꞌaidi sigwae ꞌaene ꞌoyo Ilaitiya, ta ꞌaidi sigwae ꞌaene ꞌoyo ꞌebweu gimipalopita mwawasega ꞌutoolo limanama.”
20  * Yo 6:68-69ꞌEnega wate ꞌienaidedi, ꞌigwae, “Ta ꞌomi mwaꞌadega ꞌimi nuwanuwa ꞌaene ꞌaboꞌagu yaita?”
Ga Pita ꞌigwae, “ꞌOyo Toꞌetoseyana, Yaubada ꞌenega.”
21 Gote ꞌena Yesu ꞌina tononoyao ꞌiloina paꞌaledi be geyaꞌabo sisimasimane tomota ꞌediya. 22 ꞌEnega wate ꞌieonedi, ꞌigwae, “ꞌAboꞌagu Tomota Natuna be maꞌetamo ꞌelouya sinabwana yaloba. Manuna ꞌInapwanao be totaliyao sinabwadi ta wate loina ꞌana toeꞌitao ꞌiabe sieꞌidiꞌidiyegu be siloemwawasigu, ta ꞌasiyata ꞌetonina ꞌenaya Yaubada ꞌida gietoolo limagu.”
Yesu ꞌana muliya manuna
(Madiu 16:20-28; Maki 8:30, 9:1)
23  * Md 10:38-39ꞌEnega muliyega maiboꞌadi ꞌediya ꞌigwae, “ꞌEguma yaita ꞌoyo nuwanuwayo be ꞌumuliyegu, geyaꞌabo tauyo manuyo ꞌunuwanuwa. Ta esi tauyo ꞌamu kelose ꞌuꞌaali ꞌasiyata ꞌebweuna ꞌebweuna, be ꞌenega ꞌumuliyegu. 24 Ta ꞌeguma yaita yawasi ꞌiegagale, maꞌetamo yawasi nina ꞌiloseye. Ta ꞌeguma yaita yawasina manugu ꞌitagwale be ꞌimwamwawasa, tauna ꞌiabe yawasina boboꞌana ꞌiloba. 25 ꞌEguma ꞌida esaesao sinabwa wawasae talobadi nate yage besobeso, ta esi yage sinabwana nate yawasida boboꞌana. Manuna ꞌeguma yawasida boboꞌana taloseyedi, nate mwau wawasae.
26  * Lu 12:9“ꞌAboꞌagu Tomota Natuna, ta ꞌabo yaita ꞌoyo manugu ꞌuomayamaya ta wate ꞌigu eꞌita manuna ꞌuomayamaya be ꞌueyaseyaseyegu, maꞌetamo yada eyaseyaseyeyo tuta nina ꞌabo ma ꞌagu tupu yailama, ta wate Tamagu be ꞌina aniloseyao ma idi esaesa maꞌegwao. 27 Yaona ꞌaiꞌaila ꞌemiya ꞌaene tomota ꞌaimi geyaꞌabo wamwawamwawasa ga ꞌana laba Yaubada ꞌina loina mamata ꞌiteꞌitemiya ꞌiapwesama bemi.
Yesu ꞌana ꞌita ꞌidumaduma
(Madiu 17:1-8; Maki 9:2-8)
28  * 2 Pi 1:17-18Ona nidi getedi sigumwala ga nadigega wiki ꞌebweuna mulinaya, ga Pita be Yoni ta wate Yemesa Yesu ꞌiꞌauꞌewedi ga maꞌenao situꞌe ꞌebweu ꞌoya ꞌena sabi sidasida Yaubada ꞌenaya. 29 Ta ꞌetamo tuga Yesu ꞌisidasida ga maninina ꞌana ꞌita maiboꞌana ꞌidumaduma, ta wate ꞌana ꞌoama ꞌana ꞌita wakewakeke ꞌaiꞌailina. 30  * Lu 13:33Gote ꞌena tai ꞌeluwa siapwesa, ga Yesu maꞌediya siꞌawaꞌawagwae, taudi nate Mosese be Ilaitiya. 31 Taudi wate ꞌediyega maedana ꞌisaesae, ta Yesu maꞌediya sieonaona Yesu nina ꞌina mwawasa ꞌetamo Yelusalema ꞌenaya manuna.
32 Ta Pita magosenao niꞌatu siꞌeno mwataya, ta muliyega siꞌenotoolo, ga maedana sinabwana siꞌitena ꞌisae Yesu magosenao ꞌediya. 33 Ga muliyega be siteluwa nidi Yesu sipilisine, ta Pita ꞌilolagata ga ꞌigwae, “ꞌInapwana, boboꞌana ꞌeguma tai nidi siteluwa maꞌedao bada tada miyami, be ꞌenega ꞌimi yoeyoe ꞌetoi ꞌaꞌabidi, ꞌebweuna ꞌoyo manuyo, ta ꞌebweuna Mosese manuna, ta wate ꞌebweuna Ilaitiya manuna.” Nate Pita ꞌionaona besobeso tuga.
34 Pita ꞌina ona maꞌetamo nigeya ꞌilosalosaloni, ta etanidiya pwana ꞌimwaꞌutama ga ꞌitala kabobodi, ꞌenega tonono nidi simatauta. 35  * Md 12:17-18; Lu 3:22Ta pwana ꞌenega ꞌebweu ꞌenana sinonona, ꞌigwae, “Gete Natugu boboꞌaiꞌailina, ꞌina onao wada nonodi.” 36 Ta niꞌatu ꞌenana nina ꞌigumwala, ga Yesu tebweuna siꞌitena ꞌitootoolo. Tuta nina gote ꞌenaya toꞌase nadigega matadiyega siꞌitena nigeya ꞌebweu wate yaita ꞌena sisimasimane, ta sikwaiyena.
Yesu gwama ꞌigie boboꞌanena
(Madiu 17:14-18; Maki 9:14-27)
37 Niꞌatu tomwa ꞌiulisina ga Yesu ma ina tononoyao ꞌoyega simwaꞌuta ꞌasaya ga boda sinabwana maꞌediyao sielobaloba. 38 Ta ꞌebweu tai boda nidi ꞌediyega Yesu ꞌiꞌitena ga ꞌibwau, ꞌigwae, “Toeꞌita, nuwanuwagu be natugu ꞌuda gieboboꞌane, tauna natugu ꞌebweuna namo tuga. 39 Ta tuta yauna ꞌabo yaluyaluwa biꞌi gwama nina ꞌigiyai, natuguna ꞌibwaubwau sinabwana ta ꞌana lobwebwai manuna ꞌitatai ta ꞌawanega busobuso siapweapwesa. Tuta yauyauna nadigega ꞌigiegie ꞌelouyae. 40 Ta ꞌimu tonono nidi niꞌatu yasidedi be ꞌaene yaluyaluwa biꞌi nina siula apwese, ta nigeya sawesawediya.”
41 ꞌEnega Yesu ꞌediya ꞌigwae, “ꞌOmi sana mwaꞌadega? Ga debami paꞌala yaita! Nai nigeya waemiemisegu, aga? Niꞌatu ꞌimi debapaꞌala ꞌenega yaloꞌameꞌame.” ꞌEnega tai nina ꞌieonena, ꞌigwae, “Natumuna ꞌumeꞌe ꞌeguya.” 42 Ta niꞌatu gwama nina ꞌimai Yesu ꞌena, ga yaluyaluwa biꞌi gwama nina ꞌiula mwaꞌutena baleꞌuya ga ꞌitaiya. ꞌEnega Yesu ꞌiloina ga yaluyaluwa nina ꞌiapwesa ga gwama ꞌiboboꞌana. Ga muliyega Yesu gwama nina ꞌiꞌauꞌewena tamana ꞌena.
Yesu ꞌionalimana ꞌina mwawasa manuna
(Madiu 17:22-23; Maki 9:30-32)
43 Tuta gote ꞌenaya tomota maiboꞌadi Yaubada ꞌina waiwai niꞌatu siꞌitenaya, ꞌenega nuwadi ꞌiowana sinabwana.
Ta tomotai nidi ꞌetamo sinuwanuwa owana, ta Yesu ꞌina tononoyao ꞌieonedi, 44  * Lu 9:22ꞌigwae, “ꞌIgu ona gete ꞌiabe yasimane ꞌemiya wada nuwaꞌiꞌita ꞌaiꞌaili, nate Tomota Natuna* Tomota Natuna: Yesu tauna ꞌieesena The Son of Man, ꞌana mwalatoi tomota tuga. Yesu taunamo ꞌieesena Tomota Natuna, ta ꞌina eꞌitao ꞌediyega tomota simwalatonina ꞌaene tauna Toꞌetoseyana Keliso. ꞌiabe sisipupuye be ꞌana talauwalao ꞌediya siꞌeꞌebwayae.”
45 Gote ꞌena ꞌigiekwani ꞌaiꞌailidi, ꞌenega nigeya sawesawenaya be yage gete manudi nuwadi ꞌisabwalena, ta Yesu ꞌena nigeya sienaenaida be ꞌaene ꞌida giemaedana ꞌediya, manuna simatauta.
Tonugana taudi tomuliya
(Madiu 18:1-5; Maki 9:33-37)
46  * Lu 22:24-27, 14:11ꞌEnega muliyega tonono nidi siegewagewana ꞌaene yaita ꞌediyega ꞌadi toanugana.
47 Ta Yesu saꞌi niꞌatu ꞌidi nuwanuwa ꞌimwalatonina. ꞌEnega ꞌebweu gwama ꞌiꞌauꞌewenama ga selabenaya ꞌietoolona, ta ꞌieonedi, ꞌigwae, 48 “Gwama gete waꞌita. ꞌAbo yaita ꞌoyo gwama gete nadigega manugu ꞌuobobome, ꞌoyo nate niꞌatu ꞌuobobomegu, ta wate ꞌagu Toetune nina niꞌatu ꞌuobobomena. ꞌEnega ꞌabo yaita ꞌemiyega ꞌana esana nigeya sinabwana tauna ꞌiloetana sinemi.”
ꞌAbo yaita tauna nigeya ꞌietaetalauwaleda tauna ꞌilemelemeda
(Maki 9:38-40)
49 Ta Yoni ꞌilolagata ga ꞌigwae, “ꞌInapwana, ꞌebweu tai ꞌaꞌitena ta ꞌamu esanega yaluyaluwa biꞌi ꞌiulaula apwesedi. ꞌEnega ꞌaꞌetobodena, manuna tai nina nigeya ꞌida boda.”
50 Ta Yesu ꞌigwae, “Geyaꞌabo waꞌetoꞌetobode! Manuna ꞌabo yaita tauna nigeya ꞌietaetalauwalemi, tauna ꞌami tolema.”
Me Samelia ꞌaidi Yesu sieꞌidiꞌidiyena
51  * Lu 17:11Niꞌatu ꞌasiyata ꞌiloselabena be Yesu ꞌiila limana galewaya, ꞌenega ꞌina nuwanuwa ꞌisaꞌuna be ꞌaene ꞌitatauya Yelusalema. ꞌEnega ꞌitoolo ga ma ina tononoyao sitauya. 52 Sitautauya ta Yesu ꞌina tononoyao ꞌaidi ꞌietune nuganedi, me Samelia ꞌidi ꞌasaya, be ꞌaene ꞌebe eyawaiꞌata manudi sigibubu. 53 Ta esi tomiyaꞌasa nidi nigeya ꞌediya sitagwatagwala, manuna sinuwena Yesu nigeya ꞌidi ꞌasa ꞌena ꞌitautauya ta esiya ꞌitautauya Yelusalema.
54 Ta Yemesa be Yoni ona gete sinonona, ga Yesu ꞌena sigwae, “ꞌInapwana, mwaꞌadega? Sawesawenaya taloina be kaiwe sabesabeluluna galewega ꞌimwaꞌutama be ꞌiꞌala egumwalidi?”
55 Ta Yesu ꞌigwae, “Tuwa! Geyaꞌabo nadigega.” 56 Ga ꞌenega mali ꞌasaya silaga.
Tomota sitetoi nuwanuwadi be ꞌaene Yesu simuliye
(Madiu 8:19-22)
57 Ta niꞌatu sitautauya, ga ꞌebweu tai ꞌimai ga Yesu ꞌena ꞌigwae, “ꞌAboꞌagu nuwanuwagu be yamuliyeyo. To sena ꞌena ꞌutautauya, ꞌaboꞌagu yada muliyeyo.” 58 ꞌEnega Yesu tai nina ꞌieonena, ꞌigwae, “Kedewa bomitawa ma idi gaula ta wate manuwa ma idi newa, ta ꞌaboꞌagu Tomota Natuna nigeya ꞌigu ꞌebe ꞌenomo.”
 
59  * Lu 14:26, 33ꞌEnega ꞌeluwena wate ꞌimai ga Yesu tai nina ꞌena ꞌigwae, “ꞌUmuliyegu.” Ta tauna ꞌiona, “ꞌInapwana, ꞌuda tagwalegu be nugana yaila be tamagu yayamwa ꞌina mwawasa manuna be yada saꞌu ꞌaliꞌaliye ta muliyega yamuliyeyo.” 60 Ta Yesu ꞌigwae, “Tuwa nada tamayo, ta taudi tomwawasa ꞌidi tomwawasao sida saꞌuꞌaliꞌaliyedi. Ta ꞌoyo esiya ꞌimu paisewa ꞌaene ꞌuda etosimana Yaubada ꞌina etoloina manuna.”
61 Ta ꞌetonina wate ꞌimai, ga ꞌigwae, “ꞌInapwana, boboꞌana be yamuliyeyo, ta ꞌuda tagwalegu be nugana yada ila be ꞌigu susuyao ꞌediya yada lokaiyoni ta muliyega yamuliyeyo.” 62  * Pi 3:13ꞌEnega Yesu wate ꞌieonena, ꞌigwae, “ꞌEguma yaita ꞌoyo nuwanuwayo be ꞌupaisewa ta ma imu enuwanaluwa, nigeya ꞌilobwelobweneyo be Yaubada ꞌina ꞌebeloina manuna ꞌupaisewa.”

*9:3: Lu 10:4-11; Gu 13:51

*9:7: 1 Kin 17:17-24

*9:9: Mk 6:27

*9:19: Mk 6:14-16

*9:20: Yo 6:68-69

*9:23: Md 10:38-39

*9:26: Lu 12:9

*9:28: 2 Pi 1:17-18

*9:30: Lu 13:33

*9:35: Md 12:17-18; Lu 3:22

*9:44: Lu 9:22

*9:44: Tomota Natuna: Yesu tauna ꞌieesena The Son of Man, ꞌana mwalatoi tomota tuga. Yesu taunamo ꞌieesena Tomota Natuna, ta ꞌina eꞌitao ꞌediyega tomota simwalatonina ꞌaene tauna Toꞌetoseyana Keliso.

*9:46: Lu 22:24-27, 14:11

*9:51: Lu 17:11

*9:59: Lu 14:26, 33

*9:62: Pi 3:13